Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningen inom våra båda forskarämnen pedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap har fokus på att förbereda doktorander för empiriska studier och praktikorienterad forskning inom ramen för skola och utbildning men också för studier av barns och ungas vardag. Viktiga forskningsteman vid institutionen rör barns och ungas livsvillkor, förskola och förskoledidaktik, fritidshemmets roll i ungas utveckling och digitaliseringens konsekvenser för skola, utbildning och för lärares arbete.

Våra forskarutbildningsämnen

Forskningsanknytning

Vid institutionen bedrivs en omfattande forskning om förskola, skola, fritidshem och annan utbildning, men också om frågor som rör barns och ungas livsvillkor, digitalisering och lärande i samhällen i snabb förändring.

Sex forskningsteman vid IPKL

Vår forskning är mångvetenskaplig och organiserad under sex forskningsteman, som var och en innehåller forskargrupper som driver projekt, skriver ansökningar om forskningsmedel och där också du som doktorand ingår och får din vetenskapliga träning.

Forskarskolor

Många doktorander vid IPKL har också sin tillhörighet i en forskarskola. En forskarskola är oftast organiserad kring ett område och ger också obligatoriska kurser för fördjupning i detta område. En forskarskola kan inrättas vid ett universitet eller som ett nationellt samarbete mellan olika universitet.