Göteborgs universitet
Bild
Förskollärare som leker med förskolebarn.
Länkstig

Nätverket för praktikutveckling, utvecklingspedagogik och förskoleforskning

Nätverket för praktikutveckling, utvecklingspedagogik och förskoleforskning (PUFF) är ett forum för att synliggöra, diskutera, sprida och generera ny kunskap om, och med högsta relevans för, förskolans verksamhet.

Lekresponsiv undervisning

Utvecklingspedagogik handlar om hur förskolan skapar förutsättningar för barns lärande genom att både ta barns perspektiv och utmana detta. Med bakgrund i forskning om utvecklingspedagogik, som bygger på empirisk forskning i samverkan med förskolor under flera decennier, har vi under senare år genomfört ett nytt projekt, som lett fram till begreppet lekresponsiv undervisning (LRU). I LRU är fokus särskilt på hur lek och undervisning integreras i förskolan. Lek i LRU ses i ett brett perspektiv och är inte begränsat till särskilda ”lekstunder” (t.ex. ”först har vi samling, sedan är det lek”) – lek kan starta i matsituationen, under en promenad eller något annat. Det innebär att integrationen mellan lek och undervisning utgör ett nav i förskolans verksamhet, och det centrala är hur barn och vuxna kommunicerar och svarar på varandras initiativ (responsivitet). 

Aktuella frågor för nätverket är hur man kan utmana och stötta barn i förskolan att utveckla sin förståelse för omvärlden och sig själva på ett sätt som inte utesluter utan istället på olika sätt bygger på och förhåller sig till lek.

Nätverket välkomnar enskilda förskollärare, förskolor, kommuner och lärosäten med förskollärarutbildning som medlemmar.

Forsknings- och utvecklingsprojekt utgör viktig grund

PUFF-nätverkets forskargrupp, tillsammans med förskolor i Göteborg och Halmstad har bedrivit ett forsknings- och utvecklingsprojekt med denna inriktning, vilket finansieras av Skolforskningsinstitutet (Skolfi 2016/112). Forskningsresultaten från projektet utgör en viktig del av nätverkets kunskapsbidrag. Även annan forskning som forskargruppen, liksom andras forskning av relevans för nätverkets inriktning, kommer att kommuniceras på tillgängliga sätt för deltagare. På sikt vill vi också få ett aktivt nätverkande mellan de deltagande förskolorna och lärosäten.

Nätverket startade med en konferens i början av 2019 och nätverkskonferensen har sedan dess varit årligen återkommande. Vi har också genomfört digitala seminarier via zoom där förskolans personal kan presentera och tillsammans med forskare diskutera olika frågor.

Hur nätverket utvecklas beror på faktorer som bland annat antal medlemsförskolor och vad medlemmarna i nätverket vill ha. Vi vet med andra ord inte vad slutprodukten av nätverket som en lärprocess blir – som medlem är du med och skapar detta!

Medlemskap

Medlemmar i PUFF-nätverket erbjuds:

  • Tillgång till nätbaserade kortare föreläsningar med fokus på olika tematiska innehåll, till vilka det också presenteras diskussionsfrågor och ibland tips på vidare läsning. Vi använder oss av Teams och här finns i nuläget 42 korta inspelade föreläsningar (10-40 minuter) som kan användas i personalens kompetensutveckling. De flesta filmerna är inspelade av nätverkets forskare, men några är även intervjuer med eller föreläsningar av förskollärare. Teman som tas upp är teori (utvecklingspedagogik, begrepp inom Lekresponsiv undervisning), språkutveckling, användning av digitala verktyg, utbildning för hållbar utveckling, förskolans yngsta barn, mm.
  • Ett nyhetsbrev varannan månad med nyheter inom forskning, eller tips om nya böcker av relevans för nätverkets syfte och förskolans praktik. 
  • Inbjudan till en större konferens varje år. Denna har hitintills varit gratis för Nätverkets medlemmar (så många man vill skicka från sin förskola).
  • Nätverket kan också fungera som en dialogpartner för olika aktuella frågor och som stöd vid olika projekt med anknytning till nätverkets syfte (praktiknära forskning, kombinerade utvecklings- och forskningsprojekt).

Även lärosäten (förskollärarutbildning vid universitet/högskola) samt enskilda personer kan bli medlemmar i nätverket.

Bli medlem

För att säkra att nätverket kan fortleva över tid tecknar man sig för två år i taget (åtminstone inledningsvis). Årsavgiften är 5000 kr (exkl moms) för förskolor och för enskilda medlemmar 500 kr (exkl moms).

För hel kommun, kontakta Pernilla Lagerlöf

Anmälningsformulär för rektor och förskolor

Anmälningsformulär för enskild person

Välkomna att delta i denna gemensamma plattform för att skapa och sprida kunskap med syfte att stärka professionen samt göra alla barns förskolevistelse utvecklande och rolig! 

Logotyp för PUFF-nätverket
Ett samarbete mellan:

Göteborgs universitet

Högskolan Kristianstad

Linnéuniversitetet