Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ungdomar på stan.
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Länkstig

Unga, utsatthet och välbefinnande

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Fokus inom forskningstemat riktas mot frågor om barns och ungas lärande, uppväxtvillkor och vardagsliv. De senaste decenniernas omfattande strukturella och sociokulturella förändringar har gett upphov till forskning dels om ungas upplevelser och erfarenheter av våld, trakasserier och utsatthet i skolan och i samhället, dels om ungas migrationsprocesser och konsekvensen av segregation.

Om forskningstemat

Centralt inom forskningstemat Unga, utsatthet och välbefinnande är frågor om barns och ungas lärande, uppväxtvillkor och vardagsliv. De senaste decennierna har det skett omfattande strukturella och sociokulturella förändringar som på olika sätt satt avtryck i barns och ungas levnadsvillkor. Det rör sig dels om globala förändringar, dels om de lokala uttryck som dessa förändringar får i barns och ungas vardagsliv. Detta har gett upphov till dels forskning om ungas upplevelser och erfarenheter av våld, trakasserier och utsatthet i skolan och i samhället, dels forskning om ungas migrationsprocesser och konsekvensen av segregation.

Inom forskningsområdet bedrivs praktiknära forskning där forskare samarbetar med förskolor, fritidshem, skolor och andra miljöer inom ramen för utvecklingsarbeten och lokala initiativ som berör barns och ungas liv. Förenande är en vetenskapsteoretisk och metodologisk grund med utgångspunkt i en kritisk forskningstradition, med ett starkt intresse för olika typer av identitets- och kategoriseringsprocesser och de normativa, ekonomiska, sociala och politiska effekterna av dessa för barns och ungas livsvillkor.

Nationella och internationella samarbeten

Våra forskare har etablerade samarbeten med såväl lärosäten i Sverige som internationellt. Våra internationella kontakter omfattar bland annat samarbeten med kollegor på Aalborg universitet, Helsingfors universitet, Inland Norway University, University of Eastern Finland, Newcastle University samt University of Lincoln. Vi deltager också i flera internationella organisationer inom fältet, exempelvis ESA, ISA, ASA RECE, EERA, NERA och Ethnography and Education.

Kollegie- och seminarieverksamhet

Inom forskningstemat finns ett kollegium med aktiviteter öppna för alla intresserade, som till exempel öppna föreläsningar, samt ett seminarium med aktiviteter för våra forskare och doktorander.

YPW-KOLLEGIET (f d KVISS-kollegiet)

YPW-kollegiet är ett tvärvetenskapligt kollegium som riktar sitt intresse mot frågor som rör olika aspekter kopplat till social rättvisa inom utbildningsinstitutioner samt barns och ungas uppväxtvillkor och vardagsliv. Kollegieordförande är professor Ylva Odenbring och kollegiesekreterare är Anna-Lena Borg, doktorand.

Seminariet Young People, Precariousness and Wellbeing (YPW )

Seminariet är ett gemensamt forum för att läsa, granska och diskutera olika texter. Seminariet leds av professor Johannes Lunneblad.

Läs mer om vårt kollegium