Bild
Länkstig

Förskolan, lek, lärande och didaktik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Inom forskningstemat bedrivs forskning om förskolan och arbetet i verksamheten. Ett särskilt intresse riktas mot frågor om undervisning, lek, lärande och didaktik och relationen till barns utveckling.

Om forskningstemat

Inom forskningstemat Förskolan, lek, lärande och didaktik (FÖRLEK) bedrivs forskning om förskolan och dess inre arbete. Vi intresserar oss särskilt för undervisning, lek, lärande och didaktik och relationen till barns utveckling. Ett arbetsområde rör relationen mellan förskolans undervisning och lek och frågor om hur barn kan göras till deltagare i viktiga kulturella praktiker. Ett ytterligare arbetsområde är didaktik för förskolan med inriktning på skilda innehåll.

Nationella och internationella samarbeten

Ett övergripande intresse för forskningstemat är utbildning för social och kulturell hållbarhet i enlighet med målen i Agenda 2030. Vi bedriver huvudsakligen praktiknära forskning i samarbete med förskolans personal. Våra internationella partners är bland andra Marilyn Fleer (Monash, Melbourne), Anne Farrell (QUT, Brisbane), Elin Eriksen Ødegaard (Bergen), Eva Brooks (Aalborg) och Elin Lie Reikerås (Stavanger). Vi deltar också i olika internationella organisationer som OMEP och andra.

Kollegie- och seminarieverksamhet

Inom forskningstemat finns ett kollegium med aktiviteter öppna för verksamma i förskolan och andra intresserade, som till exempel öppna föreläsningar. Dessutom finns två seminarier med aktiviteter för våra forskare och doktorander.

Kollegiet för didaktik och barns lärande

Inom kollegiet presenteras och diskuteras forskning och utvecklingsarbeten som handlar om förskolan: aktuella doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser såväl som nya direktiv, utvärderingar och andra aktuella frågor. Kollegiet leds av universitetslektor Pernilla Lagerlöf, universitetslektor Malin Nilsen och professor/seniorforskare Ingrid Pramling Samuelsson.

Seminariet Lek, undervisning och lärande i förskolan för social och kulturell hållbarhet

Inom seminariet bearbetas frågor om lek, lärande och undervisning i förskolan som fundamentala processer för social och kulturell hållbarhet. Detta intresse omfattar hur digital teknologi eventuellt förändrar de sätt varpå barn blir delaktiga i kulturella praktiker och en vidare erfarenhetsvärld, samt hur flerspråkighet kan fungera som tillgång för alla barn i en grupp. Seminariet leds av professor Niklas Pramling.

Seminariet Early Mathematics Learning and Awareness (EMLA)

Inom seminariet bearbetas frågor om barns tidiga lärande av matematik. Seminariets verksamhet är till viss del även öppen för allmänheten. Seminariet leds av professor Camilla Björklund.