Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Om oss

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) bildades 1 juli 2010 och finns centralt belägna på Läroverksgatan 15 på Pedagogen i Göteborg och i den närliggande och kulturmärkta Gegerfeltska villan. Pedagogik, kommunikation och lärande är våra kunskapsområden, och lärande och socialisation i vardagsliv såväl som i institutionella och professionella sammanhang utgör våra fokusområden.

Internationellt bidrar vår forskning i frågor kring utsatta barns och ungdomars villkor, förskolans uppdrag och kvalitet, migration och andra samhällsförändringar, våld och rasism i skola och på fritiden och digitaliseringens konsekvenser för utbildning och arbetsliv.

Vi är programansvariga för en av de största utbildningarna vid universitetet, förskollärarprogrammet. Vi ansvarar också för utbildningen av grundlärare med inriktning mot fritidshem. På masternivå erbjuder vi två program, dels masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap och dels det internationella masterprogrammet i IT och lärande. Vi ger också forskarutbildning i ämnena barn- och ungdomsvetenskap och pedagogik.

Samverkan med professionsfälten är omfattande och bedrivs bland annat genom forskningsprojekt och praktiknära forskning, forskarskolor, uppdragsutbildning, seminarieverksamhet och utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ledningsgrupp

Institutionen leds av en prefekt som tillsammans med proprefekt, vice prefekt, utbildningsansvarig och administrativ chef utgör institutionens ledningsgrupp:

Prefekt: Cecilia Wallerstedt (för närvarande ej i tjänst)

Proprefekt: Markus Nivala

Vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning: Roger Säljö

Utbildningsansvarig: Annika Edenholm

Administrativ chef: Kristin Martinsson

 

Instutionsråd

Institutionsrådet består av representanter från olika personalkategorier inom institutionen och är prefektens rådgivande organ i frågor som rör:

  • budget och verksamhetsplan, inklusive viktigare rekryteringar
  • mål och strategier för utbildning, forskning och samverkan
  • kursplaner
  • verksamhetsberättelse, viktigare yttranden och remissvar
  • utseende av institutionens representanter i fakultets- och
  • universitetsövergripande organ
  • övriga uppgifter som dekanen uppdrar åt rådet