Göteborgs universitet
Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren

Om oss

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) bildades 1 juli 2010 och finns på centralt belägna Campus Pedagogen mitt i centrala Göteborg. Pedagogik, kommunikation och lärande är våra kunskapsområden, och lärande och socialisation i vardagsliv såväl som i institutionella och professionella sammanhang utgör våra fokusområden.

Internationellt bidrar vår forskning i frågor kring utsatta barns och ungdomars villkor, förskolans uppdrag och kvalitet, migration och andra samhällsförändringar, våld och rasism i skola och på fritiden och digitaliseringens konsekvenser för utbildning och arbetsliv.

Vi är programansvariga för en av de största utbildningarna vid universitetet, förskollärarprogrammet. Vi ansvarar också för utbildningen av grundlärare med inriktning mot fritidshem. På masternivå erbjuder vi två program, dels masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap och dels det internationella masterprogrammet i IT och lärande. Vi ger också forskarutbildning i ämnena barn- och ungdomsvetenskap och pedagogik.

Samverkan med professionsfälten är omfattande och bedrivs bland annat genom forskningsprojekt och praktiknära forskning, forskarskolor, uppdragsutbildning, seminarieverksamhet och utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Ledningsgrupp

Institutionen leds av en prefekt som tillsammans med proprefekt, vice prefekter och administrativ chef utgör institutionens ledningsgrupp:

Prefekt: Markus Nivala

Proprefekt: Sylvi Vigmo

Vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning: Åsa Mäkitalo

Vice prefekt med ansvar för utbildning, inriktning kvalitet och pedagogisk utveckling: Ann-Marie Eriksson

Vice prefekt med ansvar för utbildning, inriktning utbildningsplanering och bemanning: Annika Edenholm

Administrativ chef: Kristin Martinsson

 

Institutionsråd

Institutionsrådet består av representanter från olika personalkategorier inom institutionen och är prefektens rådgivande organ i frågor som rör:

  • budget och verksamhetsplan, inklusive viktigare rekryteringar
  • mål och strategier för utbildning, forskning och samverkan
  • kursplaner
  • verksamhetsberättelse, viktigare yttranden och remissvar
  • utseende av institutionens representanter i fakultets- och
  • universitetsövergripande organ
  • övriga uppgifter som dekanen uppdrar åt rådet