Bild
Barn i förskolan.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Policy, profession, kvalitet och lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

Forskningstemat riktar fokus mot frågor rörande policy, profession, kvalitet och barns lärande, lek och utveckling inom tidiga utbildningsinstitutioner. De frågor som behandlas rör de villkor som skapas för barns välbefinnande, lärande, lek och utveckling i förskola, förskoleklass och fritidshem.

Om forskningstemat

Forskningstemat Policy, Profession, Kvalitet och Lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem (PPQL) riktar fokus mot frågor rörande policy, profession, kvalitet och barns lärande, lek och utveckling inom tidiga utbildningsinstitutioner. Doktorander, seniora och juniora forskare, adjunkter och masterstudenter deltar. De frågor som behandlas rör de villkor som skapas för barns välbefinnande, lärande, lek och utveckling i förskola, förskoleklass och fritidshem. Vi intresserar oss specifikt för kvalitets- och policyfrågor i relation till lärares professionella utveckling och till villkoren för barns institutionella lärande, där lärarkompetens och undervisning är avgörande kvalitetsaspekter. Forskningen genomsyras av ett helhetsperspektiv på barn och behandlar både strukturella villkor för verksamheten och de processer i termer av interaktion, kommunikation och förhållningssätt som utgör barns lärmiljöer. Utmärkande för forskningen inom temat är att den sker i ett barnperspektiv i syfte att uppmärksamma och analysera barns utveckling och möjligheter till lek, delaktighet, inflytande och aktörskap inom olika områden. 

Pågående forskningsprojekt

Inom temat bedrivs för närvarande projekt om frågor som barngruppens storlek i förskolan och fritidshemmet, kvalitetsforskning i förskolan, förskollärares kompetens i förskolans praktik samt läs- och skrivforskning i förskolan. Projekt pågår också om policy, kvalitet och barns lärande inom fritidshemmets ramar och uppdrag, lärares digitala kompetens i förskoleklass (som är ett samarbete med forskare från forskningstemat Lärande, utbildning och samhällets digitalisering). Vi bedriver flera praktiknära forskningsprojekt, bland annat om teknikkunskaper i förskolans undervisningspraktik och modeller för praktiknära fortbildning.

Nationella och internationella samarbeten

Forskningstemats medlemmar deltar i en rad nationella och internationella nätverk inom ramen för organisationer som EECERA, ECER, EARLI, NERA och OMEP och har kontakter med forskargrupper i flera länder.

Kollegie- och seminarieverksamhet

Det konkreta arbetet inom forskningstemat bedrivs inom ramen för två kollegier och ett seminarieverksamhet. Kollegierna har aktiviteter som är öppna för alla intresserade, till exempel öppna föreläsningar. Seminarieverksamheten erbjuder en arbets- och forskningsgemenskap med kontinuerliga, interna text- och arbetsseminarier för forskare och forskarstuderande. 

Kollegiet Policy, Quality and children’s Learning (PQL)

Kollegiet intresserar sig för forskning som rör policy- och kvalitetsfrågor relaterade till barns lärande. Kollegiet har två öppna seminarier/termin med inbjudna föreläsare, relevanta för forskningsgruppens tema. Kollegiet leds av universitetslektor Jonna Larsson, professor Pia Williams och sekreterare är doktorand Hanna Petersson.
Mer om kollegiets verksamhet

Kollegiet Policy och praktik i fritidshem (PPF)

PPF intresserar sig för frågor om fritidshemmets likvärdighet och kvalitet samt professionens förutsättningar för fritidspedagogiskt arbete. Kollegiet erbjuder interna seminarier så väl som öppna seminarier med inbjudna föreläsare. Kollegiet möts fyra gånger per termin och leds av universitetslektor Catarina Andishmand och universitetslektor Karin Lager.

Kollegiet Early Literacy Learning and Awareness (ELLA)

ELLA arbetar med frågor som rör yngre barns tidiga skriv- och läslärande. Kollegiet är för närvarande vilande.