Bild
Foto: Malin Behnke
Länkstig

Bildningspraktiker i utbildning och samhälle

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Kort beskrivning

I forskningstemat Bildningspraktiker i utbildning och samhälle (BUS) riktas fokus mot vuxnas lärande, bildning, och undervisning i såväl formella som informella sammanhang. Det fria kunskapssökandet som är en del av människans självbildning står i fokus, tillsammans med studier av exempelvis civilsamhället, arbetsplatser och olika utbildningskontexter.

Om forskningstemat

Inom forskningstemat Bildningspraktiker i utbildning och samhälle (BUS) ställs bildningspraktiker i centrum. Forskningen avser vuxnas lärande, folkbildning, professionellt och arbetsplatsrelaterat lärande, högskolepedagogik och forskning om högre utbildning samt livslångt lärande.

Inom temat pågår bland annat forskning om folkhögskolans pedagogiska praktik som t ex kan handla om folkhögskollärares digitala omställning under coronapandemin, demokratifrågor för folkhögskolans lärare samt om konstnärliga bildningspraktiker inom folkhögskolan. Inom temat pågår också forskning om idrottsrörelsens folkbildningsmässiga särart och studier av pedagogisk verksamhet riktad mot barn och unga i civilsamhället med särskilt fokus mot de som pedagogiskt leder verksamheterna. Olika bildningstraditioners särart och funktion står också i fokus, till exempel den högre utbildningens funktion i samhället. Forskningstemat är alltså i linje med redan de folkbildande ambitioner som fanns i samband med grundandet av Göteborgs högskola 1891.

Nationella och internationella samarbeten

I temat ingår deltagande i Forskarskolan för folkhögskolans lärare som sker i samverkan med Jönköping University och Linköpings universitet. Inom forskningsområdet bedrivs praktiknära forskning där samverkan sker med Västra Götalands Bildningsförbund, Folkbildningsrådet, Riksidrottsförbundet, Studieförbunden i samverkan och Rörelsefolkhögskolorna (RIO) och andra civilsamhällesaktörer, till exempel Fryshuset. 

Inom forskningstemat finns även etablerade kontakter, nätverk och pågående samarbeten med andra lärosäten i och utanför Sverige, bland annat; Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, Jönköpings University, Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, och med nordiska forskare inom området vuxnas lärande, bland annat vid Åbo Akademi. Bland de internationella kontakter som ryms inom temat finns bland annat etablerade samarbeten med kollegor vid Columbia University och University of Cambridge samt med European Bildung Network, ett nätverk av europeiska bildningsentusiaster inom och utom akademin.

Ytterligare en samverkanspart utgörs av RISE – Research Institute of Sweden. RISE är ett statligt forskningsinstitut som på regeringens uppdrag verkar för hållbar tillväxt i Sverige. Samarbetet mellan RISE och forskningsmiljön konkretiseras i en rad direkta projekt som involverar miljöns forskare. Slutligen har forskningsmiljön ett samarbete med FHS – Försvarshögskolan, som konkretiseras genom forskningssamarbeten mellan miljöns forskare och taktikavdelningen vid institutionen för krigsvetenskap på FHS.

Kollegieverksamhet

Kollegiet Bildningspraktiker, Undervisning och Livslångt Lärande (BULL)  bedriver seminarieverksamhet kring pedagogiska kärnfrågor, såsom folkbildning, icke-formella bildningspraktiker, vuxenpedagogik, professionsutbildning, högre utbildning, undervisningsdesign, utbildningsdesign och pedagogisk psykologi. Kollegiet syftar till att vara en arena för kunskapsutveckling kring frågor om bildning och undervisning där skolan och andra formella utbildningsinstanser inkluderas. Ett bredare bildnings- och undervisningsfokus står dock alltid i förgrunden.

Kontaktpersoner:
Johan Söderman, ordförande 

Hans-Åke Höber, sekreterare

Seminarieverksamhet

Vuxnas lärande och bildning

Seminariet Vuxnas lärande och bildning är ett gemensamt forum för att läsa, granska och diskutera olika texter. Seminariet syftar till att utveckla och förvalta kunskapsinnehållet inom forskningstemat samt  vara en arena för doktorander och forskare inom området.

Seminariet leds av professor Johan Söderman.

Läsecirkel - Tema Undervisning

Inom ramen för miljön anordnas en läsecirkel på temat undervisning. Läsecirkeln är öppen för alla studenter och anställda vid GU och syftar till:

  • ..att vara ett sammanhang som inom ramen för GU förvaltar den internationella forskningen om undervisning.
  • ..att bidra till att bredda den forskningsbaserade kunskapen om undervisning genom att ge plats åt olika traditioner, perspektiv och ansatser vilka är underrepresenterade i svensk utbildningsvetenskap, exempelvis pedagogisk psykologi, evidensbaserad undervisning, kognitionsvetenskap och instructional design.
  • ..att utifrån den internationella forskningen om undervisning vara en arena för konkret pedagogisk utveckling vid GU
  • ..att vara ett inkluderande sammanhang för breddade möten mellan såväl studenter och personal som mellan olika personalkategorier 

Läsecirkeln leds av professor Jonas Linderoth.

Återkommande konferenser

Det årligt återkommande konferensen Demokrati och Folkbildning vänder sig till aktörer inom folkbildningen i regionen och till medarbetare och studenter inom Göteborgs universitet och är ett samarbete mellan GU, VGB och Föreningen för folkbildningsforskning. I anslutning till konferensdagen genomförs även ett seminarium för doktorander knutna till forskningstemat.

Kontaktperson: Hans-Åke Höber, samverkansdoktorand i pedagogik