Göteborgs universitet
Bild
Bild på redaktion
Länkstig

Ledarskap för digitala redaktioner

I denna framåtblickande fortbildning, som arrangeras vid Göteborgs universitet i samarbete med Tore G Währenstams stiftelse, ger sig deltagarna ut på en transformativ resa för att utrusta sig själva med de färdigheter och insikter som krävs för att navigera i den digitala journalistikens snabbt föränderliga landskap. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma journalister som arbetar med redaktionellt ledarskap, alternativt är nyfikna på att göra det i framtiden.

Utifrån fyra dynamiska moduler fördelade på tvådagarssessioner adresseras de kärnutmaningar och möjligheter som moderna redaktioner står inför. Allt ifrån att maximera engagemanget i digitala miljöer och samtidigt upprätthålla journalistisk integritet, till att engagera unga konsumenter och ta itu med de etiska implikationerna av AI-integration – detta program tar itu med de mest akuta frågorna i skärningspunkten mellan redaktionellt ledarskap och teknisk innovation.

Genom en blandning av teoretiska föreläsningar, praktiska workshops, interaktiva diskussioner och verkliga fallstudier får deltagarna ovärderliga perspektiv och handlingskraftiga strategier för att framtidssäkra sina redaktioner. Samtidigt lyfts perspektivet av ansvarig utgivare och journalistikens trovärdighet fram som centrala delar av kursens innehåll. Deltagarna uppmanas att reflektera över journalistikens grundläggande värderingar och att säkerställa att deras redaktionella beslut grundas på principer om sanning, opartiskhet och lojalitet mot journalistikens etiska riktlinjer.

Med hjälp av sina egna erfarenheter och expertis samarbetar deltagarna med varandra och lär sig av branschexperter för att odla en lösningsorienterad innovationskultur och spetskompetens inom sina nyhetsorganisationer.

Utbildningens syfte

 • Utrusta nyhetsredaktörer med kunskap, färdigheter och strategier för att leda sina team genom digital transformation och samtidigt upprätthålla journalistisk integritet.
 • Främja en praktikgemenskap bland deltagarna, för att möjliggöra fortsatt samarbete och kunskapsutbyte efter kursslut

Lärandemål

Efter fullgången kurs förväntas deltagaren kunna:

 1. Utveckla strategier för att öka läsarengagemang och synlighet i digitala plattformar.
 2. Implementera innehålls- och uppmärksamhetsstrategier för att nå och engagera yngre nyhetskonsumenter. 
 3. Utforma och implementera riktlinjer och bästa praxis för användning av AI i redaktionella sammanhang.
 4. Förbättra kommunikationsprocesserna mellan redaktörer och reportrar för att öka effektivitet och samarbete inom redaktionen.
 5. Tillämpa tekniker för konfliktlösning och ge konstruktiv feedback för att främja en positiv arbetsmiljö.
 6. Säkerställa att redaktionella beslut grundas på journalistikens grundläggande värderingar och etiska riktlinjer.
Jenny Wiik, kursledare

Kursledare är Jenny Wiik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, är en internationellt etablerad forskare och expert inom journalistiken som profession och demokratisk institution. Hon har nyligen avslutat projekten Automatiseringen av journalistiken, vid innovationsplattformen Medier & Demokrati, med fokus på AI, organisation och ledarskap, samt Journalism in Exile, om ryska journalister i exil. Jenny grundade MIJ, en internationell masterutbildning i undersökande journalistik, samt sitter nu i styrgruppen för Medier & demokrati och i Institutet för mediestudiers vetenskapliga råd. 

Upplägg

De sex medverkande på kursen.

Medverkande uppdateras kontinuerligt.

2024

Modul 1: Att navigera i det digitala medielandskapet 17-18 okt

Utforska trender inom digital journalistik samt diskutera etiska dilemman och vägen framåt för att navigera det digitala medielandskapet.

Medverkande: Oscar Westlund, Professor i journalistik vid OsloMet, redaktör för Digital Journalism. Anna Careborg, Nyhets- och sportdirektör SVT

Dag 1:

 • Välkommen och introduktioner
 • Översikt över aktuella trender inom digital journalistik: Oscar Westlund, professor i journalistik, OsloMet
 • Fallstudier: Framgångsrik digital transformation i nyhetsorganisationer
 • Gruppdiskussioner: Identifiera utmaningar och möjligheter

Dag 2:

 • Att leda i en digital kontext: Anna Careborg, Nyhets- och sportdirektör SVT
 • Gruppdiskussion: Etiska utmaningar inom digital journalistik
 • Reflektioner och nästa steg

Modul 2: Hur engagerar vi framtidens mediekonsumenter? 5-6 dec

Analysera Generation Z:s mediekonsumtion och utveckla strategier för att engagera och bygga förtroende med framtidens nyhetskonsumenter.

Medverkande: Agnes Stenbom, Grundare och VD för IN/LAB – Schibsted och Tinius Trusts gemensamma initiativ för prototypframtagning av framtida nyheter. Industridoktorand KTH

Dag 1:

 • Förstå generation Z och deras mediekonsumtionsvanor
 • Bygga förtroende med yngre publik: Agnes Stenbom
 • Workshop: Skapa innehållsstrategier för yngre demografi

Dag 2:

 • Vad kan vi lära oss av innovationsprojektet Beta Borås? Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning
 • Gruppdiskussion: Hur når vi framtidens mediekonsumenter?
 • Reflektioner och nästa steg

2025

Modul 3: AI, journalistik och etik. 6-7 februari

Få insikter i möjligheter och utmaningar med AI i nyhetsarbetet, samt om hur införandet av AI ställer nya krav på organisation, ledning och ansvarig utgivare.

Medverkande: Olle Zachrison, Chef för AI & Nyhetsstrategi Sveriges Radio

Dag 1:

 • Att förstå AI i journalistiken: möjligheter och utmaningar
 • Juridiskt och etiskt ansvar inom AI-driven journalistik
 • AI på redaktionen och i organisationen: Olle Zachrison, Chef för AI & Nyhetsstrategi Sveriges Radio

Dag 2:

 • Fallstudier: AI-integration i journalistiskt arbete
 • Gruppdiskussion: Best practice och redaktionella policys
 • Reflektioner och nästa steg

Modul 4: Redaktionellt ledarskap i osäkra tider. 9-10 april

Utveckla strategier för att skapa en samarbetsorienterad och framgångsrik redaktionskultur när turbulens och osäkerhet är en del av vardagen.

Medverkande: Lena Kvist - utsedd till årets medieledare 2024 - chef för gräv - och fotoavdelningen på Borås Tidning.

Dag 1:

 • Effektiva kommunikationsstrategier i relationen redaktör-reporter: Lena Kvist, chef för gräv - och fotoavdelningen på Borås Tidning
 • Konfliktlösning och feedback
 • Workshop: Hur bygger man en samarbetande redaktionskultur

Dag 2:

 • Ledarskap i osäkra tider: TBA
 • Workshop: Redaktionellt beslutsfattande
 • Avslutningsceremoni och nätverksträff

Undervisningsmetoder

 • Varje modul kombinerar teoretiska inramningar, praktiska workshops, fallstudier och interaktiva diskussioner.
 • Deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina egna erfarenheter och insikter, vilket främjar kollegialt lärande och samarbete.
 • Expertis i form av gästföreläsare från både akademi och bransch berikar programmet med olika perspektiv.
 • Kontinuerliga feedbackloopar säkerställer att programmet förblir relevant och lyhört för deltagarnas utmaningar och behov.

Deltagarkriterier

Öppen för befintliga eller framtida nyhetsredaktörer och redaktionsledare från alla nyhetsorganisationer.

Begränsat till 15 deltagare för att underlätta meningsfulla interaktioner och personliga inlärningsupplevelser.

Deltagarna väljs ut utifrån CV och personligt brev med målsättningen att skapa en gynnsam sammansättning i gruppen

Ansökan är stängd

Sista anmälningsdatum har passerat.

(Ansökan ska innehålla ett CV samt ett brev som beskriver varför du vill ta del av kursen och hur du tänker att den kan vara till nytta i ditt nuvarande arbete och i framtiden. Brevet för inte överskrida 4 500 tecken. Ansökan bör vara avstämd med närmaste chef. Vi kommer att göra ett urval baserat på CV, brevet och utifrån det skapa en grupp med olika erfarenheter från olika medieslag. 

Skicka in din anmälan senast 9 juni.)