Göteborgs universitet
Bild
Foto: Staffan Appelgren

Critical Heritage Studies

Forskargruppen Critical Heritage Studies undersöker hur kulturarv används i globala processer som rör till exempel identitetspolitik, åminnelse av konflikt och katastrof, eller hållbarhet och klimatförändring. Syftet är att utveckla och främja forskningssamverkan för att bygga en stark och kreativ forskningsmiljö.

Om forskargruppen

Forskargruppen Critical Heritage Studies utgår från kritiska perspektiv och studerar kulturarv relaterat till samtida politiska, ekonomiska och kulturella processer. Inom gruppen bedrivs forskning som problematiserar hur sådana processer knyter an till, men också formar, uppfattningar kring det förgångna, nuet och framtiden.

Gruppens forskningsprojekt fokuserar på frågor som:

  • Hur förstås och praktiseras begreppet kulturarv inom olika samhälleliga och kulturella kontexter?
  • Hur aktualiseras kulturarv inom turism, i identitetspolitiska processer eller i relation till rättigheter och olika former av ägande?
  • Hur används minnen, traditioner och kulturarv i förliknings- och försoningsprocesser?
  • Hur inbegrips föreställningar kring kulturarv, tid och temporalitet i frågor som hållbarhet, klimatförändringar och antropocen?

Forskargruppen har som mål att utveckla och främja samverkan inom området för att bygga en stark och kreativ inter- och transdisciplinär forskningsmiljö. Detta görs genom seminarieverksamhet där vi gemensamt läser nyckeltexter eller texter knutna till deltagarnas pågående projekt och ansökningar samt bjuder in gästföreläsare. Forskargruppens verksamhet är knuten till UGOT Challenges-initiativet Center for Critical Heritage och klustret Making Global Heritage Futures.

Welcome to the following events! Bring lunch and join us in room C417, At the School of Global Studies.

November 11, 12.00-13.00
Dust in the Deformation Zone: what ruins and ruination can tell us about maintenance and its lack, in Kiruna, Sweden. Eric Boyd, PhD with Durham Arctic Interdisciplinary Research Group, Durham and Visiting Researcher at SGS.

December 16, 12.00-13.00 - CANCELLED. NEW DATE: 27 Jan, 2023.
Transitional Justice for Indigenous Communities. Sara L. Ochs, Assistant Professor of Law, University of Louisville, USA, postdoc at SGS.

December 13, 10.00-12.00 (beginning with Lucia fika at 9.30)
Making Global Heritage Futures Winter Seminar:
From sustainable waste buckets to dark sky heritage.
Participants: Veera Kinnunen, University of Oulu; Dominique van de Klundert, Freie Universität Berlin; Caroline Owman, Stockholm University; Thomas Laurien, GU; Staffan Appelgren and Anna Bohlin, GU.

For questions, contact Staffan Appelgren or Anna Bohlin.

Forskningsprojekt