Göteborgs universitet

Forskningsämnen

En betydande del av forskningen vid Institutionen för globala studier bedrivs inom något av våra fyra forskningsämnen. Hos oss förstår vi globala förlopp utifrån skilda perspektiv och förhållningssätt. Vår kunskap är grundad på djup analys, på empiriskt och lokalt förankrad kunskap, på dialog och samtal med individer och grupper och på förståelse av lokala förhållanden och globala processer.

Freds- och utvecklingsforskning

Freds- och utvecklingsforskning syftar till att förstå orsaker, dynamik och effekter av krig, konflikt och fattigdom, samt förutsättningarna för hållbar fred och samhällsutveckling. Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet har varit banbrytande och fram tills nyligen haft få motsvarigheter i resten av världen.

Mänskliga rättigheter

Institutionen för globala studier bedriver tvärvetenskaplig forskning om mänskliga rättigheter som huvudsakligen knyter an till frågor om implementering av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserad utveckling i en mångfald av aktuella problemområden.

Samhällsvetenskapliga miljöstudier

Forskning inom miljösamhällsvetenskap är problemdriven och relaterar till nutida globala utmaningar, såsom klimatförändring, stadstillväxt, avskogning, förlust av biologisk mångfald, och utnyttjande av naturresurser.

Socialantropologi

Socialantropologisk forskning vid Institutionen för globala studier bygger på en tradition av långsiktigt fältarbete. Vardagslivet, social och kulturell praktik, och maktrelationer står i centrum av vår forskning.