Göteborgs universitet
Bild
Jordglob om ligger i grönt gräs.
Foto: Nobuhiro Asada/Shutterstock.com
Länkstig

Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Forskarutbildningen i samhällsvetenskapliga miljöstudier utbildar dig i att tackla de komplexa problem som skapas av dagens globala utmaningar. Under utbildningen närmar du dig olika sociala och naturliga system från en solid förankring i samhällsvetenskap, med relevanta insikter från ekologi och naturvetenskap, och bidrar med kunskap genom författandet av en doktorsavhandling.

Utbildningen

Den tvärvetenskapliga forskarutbildningen i samhällsvetenskapliga miljöstudier möter den växande efterfrågan på forskare, beslutsfattare och experter som kan arbeta ämnesöverskridande och utveckla nya teoretiska och metodologiska verktyg för att studera dynamiken mellan samhälle och miljö. Forskningsprogrammet närmar sig olika sociala och naturliga system från en solid förankring i samhällsvetenskap och inbegriper relevanta insikter från ekologi och naturvetenskap. Målet med forskarutbildningen är att utbilda forskare i att tackla de komplexa problem som skapas av dagens globala utmaningar.

Forskarutbildningen utgör totalt 240 högskolepoäng. Avhandlingen utgör 180 högskolepoäng och resterande 60 högskolepoäng utgörs av kurser. 

Forskarutbildningen regleras av Högskoleförordningen, Doktorandreglerna vid Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpningsbeslut om doktorandreglerna och den allmänna studieplanen för forskarutbildningen.

Fullständig information om forskarutbildningen hittar du i studieplanen.

Särskild behörighet

För att bli behörig till forskarutbildningen i samhällsvetenskapliga miljöstudier ska du utöver grundläggande behörighet uppfylla den särskilda behörigheten.

Du ska ha avlagt en examen på avancerad nivå inom ett samhällsvetenskapligt ämne, som innefattar kurspoäng motsvarande 30 hp på grund- eller avancerad nivå med miljöinriktning, varav ett examensarbete på avancerad nivå med miljöinriktning. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat motsvarande kunskaper.

Doktorandanställningen

Du som antas till vår forskarutbildning är anställd som doktorand vid institutionen. Som doktorand är du vanligtvis anställd under fyra år. Upp till 20 procent av doktorandtjänsten kan utgöras av institutionstjänstgöring, och doktorandanställningen förlängs då med motsvarande tid. Det innebär att den totala anställningstiden blir maximalt fem år. Undantag gäller för sjukskrivning, föräldraledighet och fackliga förtroendeuppdrag.

Lönesättning för doktorander sker enligt lokala avtal vid Göteborgs universitet och är framförhandlade av fackliga representanter.

Finansiering av doktorandanställningen sker via fakultetsanslag, externa forskningsbidrag eller medel från annan arbetsgivare. Vid finansiering från annan arbetsgivare krävs ett särskilt avtal som reglerar relationen mellan Göteborgs universitet/institutionen, doktoranden och arbetsgivaren. Vilken form av finansiering som är aktuell framgår alltid av den aktuella utlysningen. Observera att finansiering via studielån eller egen förmögenhet inte accepteras.

Doktorander vid Göteborgs universitet är statligt anställda och omfattas därmed av en rad förmåner och försäkringar.

Handledning

Tilldelning av handledare sker i samråd mellan doktoranden och studierektor för forskarutbildningen. Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare och en biträdande handledare. Presumtiva doktorander behöver inte skaffa handledare innan de ansöker till forskarutbildningen.

Avhandlingen

Avhandlingen kan antingen skrivas som en sammanläggningsavhandling, det vill säga flera artiklar och/eller papers som föregås av ett introduktionskapitel, så kallad kappa, eller som en monografi, det vill säga en sammanhängande bok.

Doktoranderna förväntas presentera sitt avhandlingsarbete vid ett antal tillfällen under forskarutbildningen. I början av år två på forskarutbildningen presenterar doktoranden ett genomarbetat projektförslag, avhandings-PM, för hela institutionen, och får frågor och feedback från kommentatorer. När ungefär hälften av avhandlingsarbetet är avklarat presenterar doktoranden delar av avhandlingen på ett så kallat halvtidsseminarium.

När cirka ett halvår återstår till disputation presenterar doktoranden hela sitt avhandlingsmanus på en mock-disputation, och får kommentarer från en extern opponent och en intern så kallad tredjeläsare. 

Slutligen försvarar doktoranden sin avhandling vid en offentlig disputation, där avhandlingen diskuteras med en opponent, och en betygsnämnd beslutar om huruvida avhandlingen är godkänd.

Framtida karriär

En doktorsexamen i samhällsvetenskapliga miljöstudier kan leda till en forskarkarriär inom eller utanför akademin, till undervisning på olika nivåer inom universitetet, eller till en karriär som till exempel miljöanalytiker i offentlig verksamhet, i internationella organisationer, inom civilsamhällets organisationer eller som miljöansvarig i företag.

Forskarutbildningens kurser

Under forskarutbildningen läser du kurser på avancerad nivå som omfattar 60 högskolepoäng. Vissa av kurserna är obligatoriska och vissa är valbara.