Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorand i freds- och utvecklingsforskning

Utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning syftar till att utveckla kunskap och färdigheter som möjliggör självständigt och professionellt forskningsarbete, och att bidra med kunskap genom författandet av en doktorsavhandling.

Utbildningen

Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet är en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningsmiljön består av ca 50 forskare som använder ett brett urval av ansatser för att forska om olika teman inom fred och utveckling i olika regioner i världen. Dessa teman inbegriper, men är inte begränsade till, konflikter, säkerhet, genus, migration, mänskliga rättigheter, global politisk ekonomi, regional och global styrning samt motstånd.

Forskarutbildningen utgör totalt 240 högskolepoäng. Avhandlingen utgör 180 högskolepoäng och resterande 60 högskolepoäng utgörs av kurser. Forskarstudier i freds- och utvecklingsforskning innebär ofta fältvistelser utomlands.

Forskarutbildningen regleras av Högskoleförordningen, Doktorandreglerna vid Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpningsbeslut om doktorandreglerna och den allmänna studieplanen för forskarutbildningen.

Fullständig information om forskarutbildningen hittar du i studieplanen.

Särskild behörighet

För att bli behörig till forskarutbildningen i freds- och utvecklingsforskning ska du utöver grundläggande behörighet uppfylla den särskilda behörigheten.

Du ska ha avlagt en examen på avancerad nivå inom kunskapsområdet internationella relationer, freds- och konfliktkunskap eller globala utvecklingsstudier, eller motsvarande examen/kunskaper förvärvade på annat sätt inom eller utom Sverige.

Doktorandanställningen

Du som antas till vår forskarutbildning är anställd som doktorand vid institutionen. Som doktorand är du vanligtvis anställd under fyra år. Upp till 20 procent av doktorandtjänsten kan utgöras av institutionstjänstgöring, och doktorandanställningen förlängs då med motsvarande tid. Det innebär att den totala anställningstiden blir maximalt fem år. Undantag gäller för sjukskrivning, föräldraledighet och fackliga förtroendeuppdrag.

Lönesättning för doktorander sker enligt lokala avtal vid Göteborgs universitet och är framförhandlade av fackliga representanter.

Finansiering av doktorandanställningen sker via fakultetsanslag, externa forskningsbidrag eller medel från annan arbetsgivare. Vid finansiering från annan arbetsgivare krävs ett särskilt avtal som reglerar relationen mellan Göteborgs universitet/institutionen, doktoranden och arbetsgivaren. Vilken form av finansiering som är aktuell framgår alltid av den aktuella utlysningen. Observera att finansiering via studielån eller egen förmögenhet inte accepteras.

Doktorander vid Göteborgs universitet är statligt anställda och omfattas därmed av en rad förmåner och försäkringar.

Handledning

Tilldelning av handledare sker i samråd mellan doktoranden och studierektor för forskarutbildningen. Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare och en biträdande handledare. Presumtiva doktorander behöver inte skaffa handledare innan de ansöker till forskarutbildningen.

Avhandlingen

Avhandlingen kan antingen skrivas som en sammanläggningsavhandling, det vill säga flera artiklar och/eller papers som föregås av ett introduktionskapitel, så kallad kappa, eller som en monografi, det vill säga en sammanhängande bok.

Doktoranderna förväntas presentera sitt avhandlingsarbete vid ett antal tillfällen under forskarutbildningen. I början av år två på forskarutbildningen presenterar doktoranden ett genomarbetat projektförslag, avhandings-PM, för hela institutionen, och får frågor och feedback från kommentatorer. När ungefär hälften av avhandlingsarbetet är avklarat presenterar doktoranden delar av avhandlingen på ett så kallat halvtidsseminarium.

När cirka ett halvår återstår till disputation presenterar doktoranden hela sitt avhandlingsmanus på en mock-disputation, och får kommentarer från en extern opponent och en intern så kallad tredjeläsare. 

Slutligen försvarar doktoranden sin avhandling vid en offentlig disputation, där avhandlingen diskuteras med en opponent, och en betygsnämnd beslutar om huruvida avhandlingen är godkänd.

Framtida karriär

En doktorsexamen i freds- och utvecklingsforskning kan leda till en forskarkarriär inom eller utanför akademin, till undervisning på olika nivåer inom universitetet, eller till arbeten inom bistånd, samhällsanalys, utrikespolitik på civilsamhällesorganisationer, myndigheter, överstatliga organisationer eller privata företag. 

Forskarutbildningens kurser

Under forskarutbildningen läser du kurser på avancerad nivå som omfattar 60 högskolepoäng. Vissa av kurserna är obligatoriska och vissa är valbara.