Göteborgs universitet

Kurser

Institutionen erbjuder ett antal forskarutbildningskurser som är öppna för doktorander utanför institutionen.

Aktuella kurser

Framgångsrikt bistånd: Spänningen mellan top-down och bottom-up ansatser vid biståndets genomförande och implementering
Kursperiod: 28 mars 2023 - 26 maj 2023
5 högskolepoäng
Ansök senast 22 februari 2023

Kursen fokuserar på spänningen mellan uppifrån-och-ner-strategier och nedifrån-och-upp-strategier inom biståndet och praktiska lösningar för att lösa motsättningarna. Även om betoningen läggs på traditionellt bilateralt utvecklingsbistånd och traditionella givare (ODA), beaktas även multilateralt bistånd (t.ex. FN, EU), nya givare (t.ex. Kina och Indien) samt icke-statliga givare. Hela policycykeln beaktas, från agendasättning och policyutformning till implementering och utvärdering.

Forskningsdesign i kvalitativ forskning
Kursperiod: 27 februari 2023 - 31 mars 2023
7,5 högskolepoäng
Undervisningsspråk: engelska
Ansök senast 27 januari 2023

Kursen erbjuder en kritisk diskussion om förhållningssätt till forskningsdesign i kvalitativ forskning. Doktoranden får också utveckla forskningsdesignen för sitt eget avhandlingsprojekt.

Etiska och metodologiska utmaningar i fältforskning
Kursperiod: 3 april -12 maj 2023
7,5 högskolepoäng
Undervisningsspråk: engelska
Ansök senast: 24 februari 2023

Kursen behandlar etiska och metodologiska utmaningar som uppstår när forskare gör fältarbete i olika kontexter. Den tar upp problem som en forskare ställs inför under hela forskningsprocessen, och diskuterar dessa i relation till doktorandens eget avhandlingsarbete.