Göteborgs universitet
Bild
Foto: Staffan Appelgren

Global Heritage Futures

Forskargruppen Global Heritage Futures undersöker hur kulturarv används i globala processer som rör till exempel identitetspolitik, åminnelse av konflikt och katastrof, eller hållbarhet och klimatförändring. Syftet är att utveckla och främja forskningssamverkan för att bygga en stark och kreativ forskningsmiljö.

Om forskargruppen

Forskargruppen Global Heritage Futures utgår från kritiska perspektiv och studerar kulturarv relaterat till samtida politiska, ekonomiska och kulturella processer. Inom gruppen bedrivs forskning som problematiserar hur sådana processer knyter an till, men också formar, uppfattningar kring det förgångna, nuet och framtiden.

Gruppens forskningsprojekt fokuserar på frågor som:

  • Hur förstås och praktiseras begreppet kulturarv inom olika samhälleliga och kulturella kontexter?
  • Hur aktualiseras kulturarv inom turism, i identitetspolitiska processer eller i relation till rättigheter och olika former av ägande?
  • Hur används minnen, traditioner och kulturarv i förliknings- och försoningsprocesser?
  • Hur inbegrips föreställningar kring kulturarv, tid och temporalitet i frågor som hållbarhet, klimatförändringar och antropocen?

Forskargruppen har som mål att utveckla och främja samverkan inom området för att bygga en stark och kreativ inter- och transdisciplinär forskningsmiljö. Detta görs genom seminarieverksamhet där vi gemensamt läser nyckeltexter eller texter knutna till deltagarnas pågående projekt och ansökningar samt bjuder in gästföreläsare. Forskargruppens verksamhet är knuten till UGOT Challenges-initiativet Center for Critical Heritage och klustret Making Global Heritage Futures.

Forskningsprojekt