Göteborgs universitet
Länkstig

Doktorand i socialantropologi

Under forskarutbildningen i socialantropologi får du möjlighet att sätta sig in i människors sätt att förstå och organisera sin värld, i lokala som i globala sammanhang. Forskarutbildningens syfte är att utveckla kunskaper och färdigheter som fodras för att självständigt kunna bedriva forskning inom ämnesområdet samt att bidra till kunskapsutvecklingen genom författandet av en avhandling.

Utbildningen

Socialantropologins forskningsfält i dess vidaste mening är den komparativa kulturforskningen – ett i högsta grad samhällsrelevant forskningsområde i det internationaliserade, mångetniska Sverige och den globaliserade världen i stort – i syfte att ur ett inifrånperspektiv förstå människors sätt att ge mening till och organisera sin värld. Detta innebär inte bara att förstå andra samhällen utifrån skiftande perspektiv utan det innebär också en ökad kritisk förståelse av det egna samhället och av det som vi tar för givet. Forskarutbildningen omfattar ett längre etnografiskt fältarbete som utgör grunden för avhandlingen. 

Forskarutbildningen utgör totalt 240 högskolepoäng. Avhandlingen utgör 180 högskolepoäng och resterande 60 högskolepoäng utgörs av kurser.

Forskarutbildningen regleras av Högskoleförordningen, Doktorandreglerna vid Göteborgs universitet, Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpningsbeslut om doktorandreglerna och den allmänna studieplanen för forskarutbildningen.

Fullständig information om forskarutbildningen hittar du i studieplanen.

Särskild behörighet

För att bli behörig till forskarutbildningen i socialantropologi ska du utöver grundläggande behörighet uppfylla den särskilda behörigheten.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har fullgjort minst 90 högskolepoäng med inriktning mot social- eller kulturantropologi eller ett närliggande ämne.

Doktorandanställningen

Du som antas till vår forskarutbildning är anställd som doktorand vid institutionen. Som doktorand är du vanligtvis anställd under fyra år. Upp till 20 procent av doktorandtjänsten kan utgöras av institutionstjänstgöring, och doktorandanställningen förlängs då med motsvarande tid. Det innebär att den totala anställningstiden blir maximalt fem år. Undantag gäller för sjukskrivning, föräldraledighet och fackliga förtroendeuppdrag.

Lönesättning för doktorander sker enligt lokala avtal vid Göteborgs universitet och är framförhandlade av fackliga representanter.

Finansiering av doktorandanställningen sker via fakultetsanslag, externa forskningsbidrag eller medel från annan arbetsgivare. Vid finansiering från annan arbetsgivare krävs ett särskilt avtal som reglerar relationen mellan Göteborgs universitet/institutionen, doktoranden och arbetsgivaren. Vilken form av finansiering som är aktuell framgår alltid av den aktuella utlysningen. Observera att finansiering via studielån eller egen förmögenhet inte accepteras.

Doktorander vid Göteborgs universitet är statligt anställda och omfattas därmed av en rad förmåner och försäkringar.

Handledning

Tilldelning av handledare sker i samråd mellan doktoranden och studierektor för forskarutbildningen. Varje doktorand tilldelas en huvudhandledare och en biträdande handledare. Presumtiva doktorander behöver inte skaffa handledare innan de ansöker till forskarutbildningen.

Avhandlingen

Avhandlingen kan antingen skrivas som en sammanläggningsavhandling, det vill säga flera artiklar och/eller papers som föregås av ett introduktionskapitel, så kallad kappa, eller som en monografi, det vill säga en sammanhängande bok.

Doktoranderna förväntas presentera sitt avhandlingsarbete vid ett antal tillfällen under forskarutbildningen. I slutet av första året på forskarutbildningen presenterar doktoranden ett genomarbetat projektförslag, avhandings-PM, för hela institutionen, och får frågor och feedback från kommentatorer. När ungefär hälften av avhandlingsarbetet är avklarat presenterar doktoranden delar av avhandlingen på ett så kallat halvtidsseminarium.

När cirka ett halvår återstår till disputation presenterar doktoranden hela sitt avhandlingsmanus på en mock-disputation, och får kommentarer från en extern opponent och en intern så kallad tredjeläsare. 

Slutligen försvarar doktoranden sin avhandling vid en offentlig disputation, där avhandlingen diskuteras med en opponent, och en betygsnämnd beslutar om huruvida avhandlingen är godkänd.

Framtida karriär

En doktorsutbildning i socialantropologi kan leda till en forskarkarriär inom eller utanför akademin, till undervisning på olika nivåer inom universitetet eller till en ställning som expert inom offentliga, ideella eller privata organisationer.  

Forskarutbildningens kurser

Under forskarutbildningen läser du kurser på avancerad nivå som omfattar 60 högskolepoäng. Vissa av kurserna är obligatoriska och vissa är valbara.