Göteborgs universitet

Antagning

Antagning till forskarutbildningen på Institutionen för globala studier sker en gång om året. Vi utlyser lediga doktorandtjänster i december och deadline för att söka är vanligtvis under första veckan i februari.

Behörighet

För att komma ifråga för antagning till forskarutbildningen måste du uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39 och kraven för den särskilda behörighet som gäller för respektive ämne.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har du som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå
  • läst minst 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå
  • på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du hittar kraven på särskild behörighet i utlysningen för doktorandtjänsten och under sidorna för respektive forskarutbildning.

Ansökan

Vi utlyser alla lediga doktorandtjänster via Göteborgs universitets sökandeportal, där även ansökan sker. Vi tar inte emot några spontanansökningar. 

Ansökan måste vara fullständig för att vi ska kunna göra en bedömning av din behörighet, dina meriter och färdigheter. I din ansökan ska du skicka med:

  • ett väl genomarbetat projektförslag som visar vad du skulle vilja skriva din avhandling om
  • en mastersuppsats 
  • eventuellt andra akademiska arbeten, till exempel vetenskapliga publikationer
  • CV
  • kopior av examensbevis och akademiska betyg samt eventuella intyg på andra relevanta meriter.

Bedömning

Ansökningarna granskas och bedöms av en urvalskommitté som utsetts av handledarkollegiet i respektive ämne vid institutionen. Urval sker med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också. Urvalskommittén rangordnar och intervjuar lämpliga kandidater och kommittén lämnar en rekommendation till prefekten. Vanligt tar prefekten beslut om antagning i april och antagna doktorander börjar sin forskarutbildning i mitten av augusti. Beslutet om antagning kan inte överklagas.