Göteborgs universitet
Bild
En deltagare i H70-studien undersöks av en sjuksköterska
Foto: Johan Wingborg

Forskningsstudier

AgeCap har unik tillgång till stora datamängder av olika karaktär. H70-studien är en central studie där ett stort antal forskare inom AgeCap är delaktiga. Här kan du läsa om den och några av våra andra studier.

I forskargruppen EPINEP, undersöker vi hälsan hos äldre personer, vilka faktorer som påverkar hälsan samt hur den har förändrats över tid.
Studierna innehåller information om alla delar i våra liv som sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete. Genom vår forskning har vi möjlighet att hitta riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga de här sjukdomarna. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande. I våra studier har vi även möjlighet att jämföra hälsan hos personer födda ett visst årtal med personer som har samma ålder men är födda decennier senare.

Våra longitudinella studier omfattar representativa urval av äldre personer i Göteborg med uppföljningar på flera decennier. Studierna täcker unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95+). I Kvinnoundersökningen (KVUS) har kvinnor följts från medelåldern och upp i hög ålder och Sahlgrenska suicidstudier studerar riskfaktorer för suicidalt beteende hos personer som är 70 år och äldre. I H70 kliniska studien undersöks patienter med misstänkt kognitiv svikt.

Läs mer om H70-studierna här.  

Läs mer om Sahlgrenska suicidstudier här

Läs mer om H70 kliniska studien här

Interventionsstudier för äldre personer 

Det övergripande målet med vårt forskningsprogram är att studera åtgärder för att stödja ett gott åldrande hemma, och att bredda förståelsen av begreppet skörhet för att bidra till förståelsen av skörhetsprocessen både hos äldre personer som redan är sköra, och de med risk för att utveckla skörhet. Kapabilitetsansatsen går som en röd tråd genom projekten, vilket innebär att fokus ligger på vad människor har möjlighet och vilja att uppnå i relation till de resurser de har att tillgå. Baserad på respekt och utbyte av idéer strävar vi som forskargrupp efter brukarmedverkan i alla delar av forskningsprocessen. Vårt primära fokus är att göra den äldre personens röst hörd men också att personalen får sin röst hörd för att kunna producera forskning som är till nytta för målgruppen.

Läs mer om interventionsstudier för äldre här 

Hälsa och pensionering i Sverige - HEARTS 

Att gå i pension och lämna arbetslivet är för de flesta en stor händelse då livet kan förändras helt från en dag till en annan. Hur hanterar vi denna förändring? I forskningsprogrammet HEARTS (”Health, Ageing and Retirement Transitions in Sweden”) undersöker vi pensioneringsprocessen, särskilt med avseende på hur man klarar och mår när man lämnar arbetslivet för en tillvaro som pensionär. Undersökningen baseras på en longitudinell design, vilket här innebär att vi årligen följer upp vad som hänt med ca. 6000 personer, som vid projektets start var 60-66 år. Forskningsprogrammet är finansierat av Forte.

Läs mer om HEARTS här

Tvillingstudien – OCTO Twin 

Vilken betydelse har våra gener för vårt åldrande. Tvillingstudien OCTO-Twin (”Origins of variance in the oldest old”), som startade redan 1991, syftar till att besvara frågor om ärftlighetens relativa betydelse för hälsa och funktion i högre ålder och om genetikens påverkan på olika aspekter av vårt fungerande ökar, minskar, eller är lika stor under den senare delen av vuxenlivet. I projektet ingår 702 tvillingar, varav 140 par med enäggstvillingar och 202 par med tvåäggstvillingar av samma kön som undersökts vid fem olika tillfällen med 2-års mellanrum. Projektet är finansierat av ”National Institute on Aging”, USA.

Panelundersökningen av åldrande och de äldre (PSAE)

Panel Survey of Ageing and the Elderly (PSAE) genomfördes 2002-2003 och 2010-2011 och kombinerar datamängder från ULF studierna (undersökning av levnadsförhållanden) och registerdata.

 

 

 

 

 

Ett halvt sekel med H70-studierna i Göteborg

För att fira att H70-studien fyllt 50 år har vi skapat en skrift med intervjuer av personer som på olika sätt varit delaktiga i studien genom åren.

Skriften hittar du här

 

 

Deltagares upplevelser av att medverka i H70-studien

Vi har utfört en studie för att beskriva deltagarnas egna upplevelser av att delta i en befolkningsundersökning som H70-studien.

 

Läs mer om studien här