Bild
Olika undersökningar i klinisk minnesforskning
Länkstig

Klinisk minnesforskning - H70 Clinical Studies

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

H70 Clinical Studies är en longitudinell studie som avser att inkludera patienter som utreds för kognitiv svikt vid Minnesmottagningen och Centrum för Huntingtons sjukdom, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien är en del av de välkända H70-undersökningarna vid Center för Åldrande och Hälsa (AGECAP) vid Göteborgs Universitet.
Syftet med studien är att öka förståelsen för sjukdomsprocesser, samt att finna nya sjukdomsmarkörer och undersöka hur dessa påverkar insjuknande och förloppet i olika demenssjukdomar. Ökad kunskap inom detta område kan leda till förbättrad tidig diagnostik och möjliggöra behandling och förebyggande åtgärder mot dessa sjukdomar.

Bakgrund

Med ökad livslängd insjuknar många äldre i demenssjukdomar, det vill säga sjukdomar som drabbar minne och tankeförmåga. Det är därför viktigt att vi lär oss mera om tidiga tecken på och förloppet av dessa sjukdomar, men även att vi får en ökad kunskap om sjukdomarnas underliggande orsaksmekanismer. I H70 Clinical Studies vill vi studera vilka kroppsliga faktorer (t.ex blodtryck och kolesterolvärden) som kan leda till en snabbare försämring i demenssjukdomen och vilka faktorer som kan vara skyddande. Vi vill även studera olika ämnen i ryggvätska och blod och se deras koppling till olika demenssjukdomar. Vid demenssjukdom läcker vissa ämnen ut i ryggvätskan och mätningar av dessa ämnen används som hjälpmedel i diagnostiken av sjukdomen. Vi vet att det är vanligt att dessa ämnen läcker ut hos patienter med Alzheimers sjukdom, det är dock oklart hur vanligt det är att dessa ämnen läcker ut hos personer med andra demenssjukdomar och lindriga tankestörningar (lindrig kognitivt störning). Det är också oklart om det finns ämnen i ryggvätska och blodet som kan förutsäga ett snabbare, eller lindrigare, förlopp i sjukdomen.

Bild
Graf över kognitiv funktion, som visar utveckling över tid för normalt åldrande jämfört med demens.
Sjukdomsförlopp vid Alzheimers sjukdom: En längre asymtomatisk fas där sjukdomen utvecklas i det tysta. Därefter uppkommer tidiga symtom på Alzheimers sjukdom, definierat som lindrig kognitiv svikt (MCI). Illustratör: Anna Dittrich och Silke Kern

Syfte med studien

Syftet med studien är att öka förståelsen för sjukdomsprocesser, samt att finna nya sjukdomsmarkörer och undersöka hur dessa påverkar insjuknande och förloppet i olika demenssjukdomar. Ökad kunskap inom detta område kan leda till förbättrad tidig diagnostik och möjliggöra behandling och förebyggande åtgärder mot dessa sjukdomar. Forskningshuvudman för projektet är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Göteborgs Universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Så här går studien till

Startbesöket sker samtidigt som deltagarens första besök på minnesmottagningen och liknar i praktiken det som är vanlig rutin vid en minnesutredning. Besöket omfattar frågor om kroppslig och psykisk hälsa, funktionsförmåga, levnadsförhållanden och läkemedel. Dessutom ingår blodprover, EKG, blodtryck, längd och vikt, samt tester av minne och tankeförmåga. Beroende på symptomen kan deltagaren tillfrågas om att delta i andra undersökningar, såsom en avbildning av hjärnan eller psykologiska tester.

Uppgifter i studien är sekretesskyddade och lagras i ett register. Vid databearbetning kommer namn och personnummer att ersättas med en kod, så att en enskild individ inte kan urskiljas och alla resultat från studien presenteras på gruppnivå. Hanteringen av uppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Undersökningen är helt frivillig och studiedeltagaren har möjlighet att avbryta den när han/hon vill utan att lämna någon förklaring och utan att någon försöker övertala deltagaren att fortsätta. Deltagaren kan också avböja att delta i vissa undersökningar eller att besvara enskilda frågor. Detta kommer det inte att påverka bemötandet inom hälso- och sjukvården på något sätt.

Efter inklusion i H70 Clinical Studies kommer deltagarna att följas vartannat år under totalt 6 år. Illustration (nedan): Anna Dittrich

Medlemmar

Ansvarig prövare

Silke Kern, professor, och universitetssjukhusöverläkare

Postdoktoral forskare

Tobias Skillbäck
Johan Skoog

Doktorander

Anna Dittrich

Forskningssjuksköterskor/Research nurses:

Nicole Anving
Ingrid Midtvedt

Medarbetare

Personal vid Minnesmottagningen, Centrum för Huntingtonssjukdom, och FoU-enheten, vid Psykiatri kognition och äldrepsykiatri, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Forskningsgruppen EPINEP – Neuropsykiatrisk epidemiologi, Göteborgs universitet.

Porträttbild Silke Kern
Ansvarig prövare för H70 Clinical Studies, Silke Kern, professor, universitetssjukhusöverläkare.

En del av H70-studierna i Göteborg

Finansiärer

Forskningsprojekten inom H70 klinisk minnesforskning finansieras av medel från avtalet om läkarutbildning och forskning mellan staten och Västra Götalandsregionen: ALF, samt från Vetenskapsrådet, Alzheimerfonden, Stiftelsen Demensfonden, Stiftelsen Hjalmar Svenssons Forskningsfond och Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens vetenskapsfond.