Göteborgs universitet
Bild
Studenter på Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg

AgeCap i utbildningen

Utbildning Forskningen inom AgeCap är nära sammanlänkad med utbildningen vid universitetet. Vår forskning om äldre berörs i ett stort antal utbildningar och kurser. Vi når målgrupper som på olika sätt kommer att arbeta med åldrande och hälsa och som kan göra skillnad i verkligheten.

Sedan utvidgningen av AgeCap i och med satsningen UGOT Challenges har kunskap om kapabilitet hos äldre personer spridits till fler fakulteter och institutioner och fler studenter stöter på undervisning om åldrande och hälsa under sin utbildning.

Åldrande och kapabilitet är en central aspekt i delkursen i geriatrisk omvårdnad i sjuksköterskeprogrammet och en central ansats i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatri berörs kapabilitet i relation till suicidprevention.

På psykologiska institutionen ges undervisning om åldrande och kapabilitet på alla nivåer, bland annat inom grundkursen i psykologi samt inom områdena geropsykologi, kognitiv psykologi, klinisk hälsopsykologi och psykisk hälsa.

Åldrande och kapabilitet ingår även i arbetsvetarprogrammet, personalvetarprogrammet och sociologiprogrammet. På läkarprogrammet ingår äldres hälsa i både psykiatrikursen och geriatrikkursen och forskning från AgeCap presenteras.

Slutligen lyfts frågor kring åldrande vid föreläsningar och seminarier på juristprogrammet, folkhälsoprogrammet, journalistprogrammet, logopedprogrammet, socionomprogrammet, tandhygienistprogrammet, i grundutbildningarna för arbetsterapi, fysioterapi och dietist, samt på kursen Hälsa, medicin och samhälle vid Institutionen för historiska studier. Även i kurser på kandidat- och masternivå samt i olika doktorandkurser berörs ämnet.

Våra masterstudenter och doktorander skolas naturligt in i multidisciplinär forskning, vilket ger upphov till den helhetssyn på åldrande och hälsa som vi har inom AgeCap. Vi har över 20 aktiva doktorander och 34 har hittills försvarat sina avhandlingar om åldrande och hälsa. Flera av projekten är multidisciplinära och doktoranden har handledare från olika fakulteter.

Utbildning om kapabilitet och åldrande sker även utanför universitetet, till exempel inom kurser för ST-läkare, allmänläkare, psykiatriker, samt personer anställda inom psykiatri och socialtjänst där kapabilitet som suicidförebyggande diskuteras. Vidare ingår åldersmedvetet ledarskap i en uppdragsutbildning riktad till chefer och HR inom kommuner och regioner. Vi ger även utbildning om åldrande och hälsa till andra målgrupper i samhället genom populärvetenskapliga föreläsningar, debattartiklar, genom spridning av forskningsresultat via media, samt via vår hemsida.

AgeCap är partner i SWEAH – The Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health där 11 doktorander från AgeCap ingår eller har ingått. Som del i detta samarbete organiserar vi den multidisciplinära kursen Åldrande: från multidisciplinär till integrerande perspektiv på åldrande och kapabilitet på avancerad nivå.

AgeCap Greenhouse är ett forum där juniora forskare kan mötas för att hitta nya tvärvetenskapliga projekt att samverka kring, utbyta erfarenheter och stötta varandra. Greenhouse anordnar regelbundna möten och aktiviteter.