Göteborgs universitet
Bild
En skiss över vad kapabilitet är
Länkstig

Kapabilitet - Teorin bakom vår forskning

Forskningen inom vårt multidisciplinära centrum utgår från uppfattningen att dagens samhälle inte är optimalt för äldre personers hälsa och välbefinnande. För att möta denna utmaning har vi valt att utgå från begreppet kapabilitet som enligt filosofen och ekonomen Amartya Sen, handlar om vår förmåga att utföra handlingar för att nå mål som vi själva upplever som värdefulla.

Kapabilitet - vad är det?

Inom AgeCap är kapabilitet ett viktigt begrepp. AgeCap-forskare har skrivit en bok om kapabilitet och åldrande som kan laddas ner här.

Kapabilitet handlar om människors förmågor att nå mål och göra saker som upplevs som värdefulla. I åldrandet påverkas dessa möjligheter av sådant som hälsa, genetik, personlighet, intellektuell förmåga, familj, vänner, bostad, arbetsplats, politiska beslut, åldersdiskriminering och fördomar.

Ett viktigt fokus för AgeCaps verksamhet är att genom vår forskning bidra till att äldres välbefinnande, funktion och delaktighet kan behållas så länge och i så stor utsträckning som möjligt. Begreppet kapablitet kopplas ofta till indiska nationalekonomen och nobelpristagaren Amartya Sens (Sen, 2009) forskning om "the capability approach" kopplat till utvecklingsfrågor. Även filosofen Martha Naussbaum (Nussbaum, 1997) har utvecklat kapabilitetsbegreppet genom att peka på institutioners ansvar för mänsklig utveckling.
Flera forskningsprojekt inom AgeCap handlar om att utveckla metoder för att mäta kapablitet och att utveckla kapabilitetsbegreppet.