Göteborgs universitet
Bild
coronavirus
Länkstig

AgeCaps aktiviteter under covid-19

Med anledning av den pågående corona-pandemin har flera artiklar skrivits och forskningsprojekt startat inom ramen för AgeCap. Våra forskare har också förekommit flitigt i medierna och suttit med som representerade i olika råd och utredningar.

Forskningsprojekt

 • Avslutad kvalitativ intervjustudie med syftet att förstå och beskriva erfarenheter av hur pandemirelaterade restriktioner har påverkat personer som bor på särskilt boende. Deltagarna var 10 personer mellan 85 och 100 år och det preliminära resultatet belyser vikten av att balansera skydd mot viruset med stöd för äldre personers rättigheter att själva välja hur de vill spendera resten av sina liv.
  Involverade forskare: Qarin Lood, Maria Haak och Synneve Dahlin-Ivanoff (FRESH)
 • Forskare från LEXLIV har fått anslag från Forte för ett projekt inom äldreomsorgen som handlar om organisering och ledning som stärker äldres inflytande och säkerhet före, under och efter Covid-19. 
  Involverade forskare: Lotta Dellve & Caroline Hasselgren (LEXLIV)
 • Forskare från LEXLIV har fått anslag från Forte för ett projekt om arbetsskador genom smitta, smärta och stress - före, under och efter Covid-19, och betydelse av ålder, födelseland, kön.
  Involverade forskare: Lotta Dellve, Hans Ekbrand, Ylva Wallinder, Sofia Björk, Kristina Hermansson, Helena Stensöta, Helena Sanden (LEXLIV)
 • H70-studien har fått pengar från FORMAS för att lägga till frågor om Covid-19. Involverade forskare: Ingmar Skoog, Therese Rydberg Sterner, Anna Zettergren och Hanna Falk Erhag
 • I H70-studien kommer mätning av antikroppar för covid-19 hos 75/76-åringar födda 1944 ske under våren 2021. Detta är ett samarbete med Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Mikrobiologen Sahlgrenska och Smittskyddsläkare på VG-regionen.
 • I den pågående HEARTS-studien fick deltagarna svara på tilläggsfrågor med anknytning till Covid-situationen. Bland annat ställdes frågor om upplevelser av oro för ekonomi, grad av social distansering och riskbedömningar. Analyser har bland annat gjorts av välbefinnande och anknytande variabler över tid. Detta finns presenterat i en nyligen publicerad artikel . Uppföljande analyser har även gjorts för en rapport till Folkhälsomyndigheten. I kommande datainsamling samlas in data om hur pandemin har påverkat arbete och pensionsplaner samt möjligheten till fortsatt arbete.
  Involverade forskare: 
  Marie kivi, Isabelle Hansson, Pär Bjälkebring (LIFE LAB)
 • Medverkan i en pågående studie om hur sjukdom i Covid-19 påverkas av olika grader av skörhet .
  Involverade forskare:  Synneve Dahlin-Ivanoff och Katarina Wilhelmsson (FRESH)
 • En kartläggning och analys av äldreomsorgens ledning och organisering samt arbetsförhållanden: före – under – efter pandemin, pågår i samarbete med Göteborgs stad Involverade forskare: Lotta Dellve, Caroline Hasselgren, Karin Allard, Monica Bäck Andersson, Helena Håkansson, Gunnar Gillberg (LEXLIV)
 • En kartläggning och analys av pensionspreferenser och arbetsförhållanden bland äldre kommunanställda före och under pandemin pågår i samarbete med Göteborgs stad.
  Involverade forskare: Daniel Seldén, Caroline Hasselgren, Lotta Dellve, Mikael Stattin, Daniel Larsson (LEXLIV)
 • Många nya ord och begrepp relaterade till corona har skapats under året vilka gjort ett enormt avtryck i media. Coronavirusets egen vokabulär kan avslöja en mängd insikter om språket och dess talare under denna period. För att kunna studera ordanvändning och språkkonstruktioner, effekterna av politiska beslut för vissa sociala grupper eller attityder till gruppen och stereotypa användningar av gruppers sociala ställning har AgeCap-forskare sammanställt en svensk digitaliserad samling coronarelaterade texter, en så kallad korpus. Korpusen kommer göras sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt i början av februari 2021. Ett blogginlägg (på engelska) som kortfattat beskriver korpusen finns här
  Involverad forskare: Dimitrios Kokkinakis (Språkteknologi)
 • AgeCap-forskare är engagerade i SOM-institutets covid-studie och har lagt till frågor speciellt inriktade mot äldre. Forskare skriver kortare rapporter med specifika fokus som publiceras på SOM-institutets hemsida.  En rapport som är extra  relevant ur ett åldrandeperspektiv är Kapabilitet under en pandemi av Gabriella Sandstig och Synneve Dahlin-Ivanoff
  Involverade forskare: 
  Annika Bergström (AGEDEM), Gabriella Sandstig (AGEDEM), Maria Edström (AGEDEM) och Ingmar Skoog (EPINEP)
 • AgeCap-forskare har varit involverad i den pågående studien Disparate Responses to the Covid-19 Pandemic in Norway and Sweden: lessons and opportunities for the Nordic region.
  Involverad forskare: Ulrika Lagerlöf Nilsson

Vetenskapliga artiklar

 • Publicerad artikel: Baxter, med flera (2020). COVID-19: Opportunities for interdisciplinary research to improve care for older people in Sweden. Scandinavian journal of public health.
 • Publicerad artikel: Kivi, Hansson, Bjälkebring. Up and About: Older Adults’ Well-being During the COVID-19 Pandemic in a Swedish Longitudinal Study, The Journals of Gerontology: Series B, gbaa084.
 • Lood, Q., Haak, M., Dahlin-Ivanoff, S. (2021). "Everyday life in a Swedish nursing home during the COVID-19 pandemic: a qualitative interview study with persons 85 to 100 years." BMJ Open 11: e048503. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/6/e048503.full.pdf
 • Inskickad artikel om näringsintag och Covid-19: Corona Virus Disease 19 in the perspective of ageing with focus on nutritional status and nutrition management (till tidskriften Nutrients)                                                                                                  

Medverkan i media

 • Våra forskare har medverkat i TV, radio, tryckt press och webb-artiklar över 2000 gånger under 2020 och de flesta inslag har handlat om Covid-19. Läs mer här.

Medverkan i råd och utredningar

 • Föreståndare Ingmar Skoog har medverkat som expert i regeringens äldreråd, Coronakommissionen samt IVOs tillsyn av äldreomsorgen

Övriga aktiviteter

 • Två online-seminarier anordnades tillsammans med Jonsereds herrgård om coronakrisen och ålderismen samt om äldreomsorgskrisen.
  Involverade forskare: Ingmar Skoog (EPINEP), Lotta Dellve (LEXLIV), Maria Edström (AGEDEM), Ulrika Lagerlöf Nilsson (Institutionen för historiska studier)
 • UR samtiden filmade en föreläsningsserie med forskare från AgeCap varav flera är relevanta för Covid-19.:Här kan du se föreläsningarna.  
 • Föreståndare Ingmar Skoog bloggar för Senioren.
 • Forskargruppen LEXLIV har medverkat i webbföreläsningar, paneldebatter, media och kunskapssammanställningar genom till exempel Socialdepartementet, SKR, CGHRM, GU/Jonsered, Ledarna Sveriges Chefsorganisation och Arbetarskydd samt sprider kunskap om äldreomsorgen till arbetsgivare, ledare och HR
  Involverade forskare: Lotta Dellve, Caroline Hasselgren, Karin Allard (LEXLIV)