Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskare delar med sig av nya resultat på H70-dagen.
Foto: Ragnhild Larsson

AgeCap når ut

Vi arbetar aktivt med att sprida och nyttiggöra våra forskningsresultat för att nå vårt mål – att öka äldre personers livskvalitet och delaktighet i samhället.

Att sprida vår forskning via utbildning på olika nivåer är en viktig uppgift som vi arbetar aktivt med. Vår forskning syns ofta i media och vi genomför och deltar kontinuerligt vid aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper. Vi samverkar även med politiker och andra aktörer för att underlätta implementering av våra forskningsresultat så att de kan komma till nytta för samhället.

AgeCap i utbildningen

AgeCap i utbildningen Utbildning Forskningen inom AgeCap är nära sammanlänkad med utbildningen vid universitetet. Vår forskning om äldre berörs i ett stort antal utbildningar och kurser. Vi når målgrupper som på olika sätt kommer att arbeta med åldrande och hälsa och som kan göra skillnad i verkligheten.

Sedan utvidgningen av AgeCap i och med satsningen UGOT Challenges har kunskap om kapabilitet hos äldre personer spridits till fler fakulteter och institutioner och fler studenter stöter på undervisning om åldrande och hälsa under sin utbildning.
Begreppet kapabilitet är till exempel nu ett centralt begrepp på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre och för blivande och för  speciaistsjuksköterskor i geriatrik och psykiatri ingår en del om kapabilitet som suicidförebyggande.

På psykologiska institutionen ges undervisning om åldrande och kapabilitet på alla nivåer, bland annat inom grundkursen i psykologi samt inom områdena geropsykologi, kognitiv psykologi, klinisk hälsopsykologi och psykisk hälsa.

Åldrande och kapabilitet ingår även i arbetsvetarprogrammet, personalvetarprogrammet och sociologiprogrammet. På läkarprogrammet ingår äldres hälsa i både psykiatrikursen och geriatrikkursen och forskning från AgeCap presenteras.

Slutligen lyfts frågor kring åldrande vid föreläsningar och seminarier på juristprogrammet, folkhälsoprogrammet, journalistprogrammet, logopedprogrammet,  socionomprogrammet, tandhygienistprogrammet, grundutbildningarna för arbetsterapi, fysioterapi och dietist, vid olika specialistutbildningar för sjuksköterskor, samt på kursen Hälsa, medicin och samhälle vid Institutionen för historiska studier. Även på kandidat- och masternivå berörs ämnet på flera håll.

Våra masterstudenter och doktorander skolas naturligt in i multidisciplinär forskning, vilket ger upphov till den helhetssyn på åldrande och hälsa som vi har inom AgeCap.
Vi har över 20 doktorander inom AgeCap som alla forskar på åldrande och hälsa. Flera av projekten är multidisciplinära och doktoranden har handledare från olika fakulteter.
Utbildning om kapabilitet och åldrande sker även utanför universitetet, till exempel inom kurser för ST-läkare, allmänläkare, psykiatriker, samt personer anställda inom psykiatri och socialtjänst där kapabilitet som suicidförebyggande diskuteras.  Vi ger även utbildning om åldrande och hälsa till andra målgrupper i samhället genom populärvetenskapliga föreläsningar, debattartiklar,  genom spridning av forskningsresultat via media, samt via vår hemsida.

AgeCap är partner i SWEAH – The Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health där sex doktorander från AgeCap ingår. Som del i detta samarbete organiserade vi en multidisciplinär kurs på avancerad nivå 2016 och 2017. Kursen; Åldrande: från multidisciplinär till integrerande perspektiv på åldrande och kapabilitet, var öppen även för studenter utanför SWEAH.

AgeCap Greenhouse är ett forum där juniora forskare kan mötas för att hitta nya tvärvetenskapliga projekt att samverka kring, utbyta erfarenheter och stötta varandra. Greenhouse anordnar regelbundna möten och aktiviteter.

Hitta nya vänner

Vikten av vänner för att vi ska kunna ha ett gott och värdefullt åldrande blev tydligt under H70-dagarna där svaren från deltagarna sammanfattades i ett ordmoln.
Här finns mötesplatser, träffpunkter och aktiviteter för dig som vill ha mer social samvaro i ditt liv:

Mötesplats – kulturhus för seniorer i Centrum

Träffpunkter och verksamheter för äldre

Myter om åldrande och hälsa

”Pensionärer har all tid i världen”

Den myten känner vi nog alla igen. Dock visar H70-undersökningarna att pensionärer är mer aktiva än någonsin! Ingmar Skoog, professor och forskargruppsledare för EPINEP, brukar säga att 70 är det nya 20 och syftar då på livsstilen. 70-åringar vill resa, lära sig nya saker och uppleva. Så glöm myten om att pensionärer bara sitter hemma och rullar tummarna!

”Äldre ligger inte”

En typisk myt kring åldrande är att man slutar vara sexuellt aktiv. Resultat från senaste H70-undersökningen visar det motsatta! Två tredjedelar av männen och ungefär hälften av kvinnorna uppgav att de varit sexuellt aktiva senaste året. Attityder kring sex har förändrats dramatiskt bland 70-åringarna sedan H70-studierna startade i början av 70-talet. Den största förändringen över tid har skett bland kvinnorna. Så ålder är alltså inte nödvändigtvis förknippat med minskad lust!

”Man mår dåligt av att gå i pension”

Att gå i pension har tidigare beskrivits i termer av kris och som en period då många upplever förlust. HEARTS-studien vid AgeCap visar dock att majoriteten, ungefär 70–75%, hanterar övergången till pensionen bra. Studien visar även att de flesta rapporterar ökad livstillfredställelse, bättre livskvalitet, mindre stress och färre depressiva symptom ett år efter pensionen. Det finns dock grupper som rapporterar negativa effekter på välbefinnandet till följd av pensionen. Orsakerna varierar och är i fokus i HEARTS-studien. En faktor som framkommit är bristande ekonomisk trygghet.

”Prata inte om psykisk ohälsa och självmord"

Margda Waern, professor i suicidologi, menar att en av de främsta myterna inom psykisk ohälsa och suicid är att man riskerar att provocera fram suicidalt beteende genom att prata om det. Det är helt fel. Att prata om psykisk ohälsa är avgörande för att kunna förebygga suicidförsök. Exempelvis föreläser Suicidprevention i Väst om psykisk livräddning för både allmänheten och hälso- och sjukvården där fokus är en ökad trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

”De som pratar om självmord är inte de som gör det”

En annan myt kring suicid är, enligt Margda, att de som pratar om det inte är de som faktiskt begår självmord, det vill säga att de som begår självmord håller sina suicidtankar hemliga. Även det är fel. Studier av personer som begått självmord visar att ¾ av dem hade pratat om det med någon. ¼ hade berättat för hälso- och sjukvården. Däremot hade inte alla sagt det rakt ut, utan ibland hade det kommunicerats ”mellan raderna”. Oavsett så innebär det att vi måste bli bättre på att uppfatta signaler och att ta personer som kommunicerar suicidtankar på allvar.

”Demens är en naturlig del av åldrandet”

En vanlig myt är att demens är en naturlig del av åldrandet och därmed en konsekvens av att vi lever längre idag. Det stämmer inte. Ålder är visserligen den största riskfaktorn för demenssjukdom, bland 90-åringar ligger prevalensen på nästan 50%, men majoriteten kan alltså undgå demenssjukdom.

"Vi är mer deprimerade i Norden än i resten av av världen"

Nog har vi alla hört att vi nordbor är mer deprimerade än resten av jordens befolkning på grund av de långa vintrarna. Inte heller det är sant.

Samverkan med politiker och andra aktörer

För att nå ut med vår forskning är samverkan viktig med olika aktörer som har inflytande över äldres hälsa.

Delegationen för senior arbetskraft

Delegationen för senior arbetskraft tillsattes av regeringen i augusti 2018, där AgeCaps föreståndare Ingmar Skoog är en av ledamöterna.
Syftet är att lyfta frågor som bland annat handlar om äldres möjligheter i arbetslivet och chefers attityder till äldre arbetskraft. Delegationen ska också titta på frågor som handlar om den demografiska förändringen och peka på behovet av allt fler äldre i arbetslivet.

Förändra synen på äldre arbetskraft

Under studiebesöket på AgeCap vill delegationen lyssna in forskarna och höra om de har tankar om vad de bör titta närmare på när de fortsätter jobba med frågorna.
Delegationen vill också påverka synsättet hos människor i alla åldrar, inte bara äldre.
–Framöver kanske det inte är självklart att man jobbar med samma sak hela livet, utan kan behöva fundera på karriärväxling mitt i livet.
Det är viktigt att man inte fastnar i ett yrke som man mår dåligt av utan istället börja fundera på om man kan göra något annat för att kroppen ska hålla längre, men också för att man ska må bättre och få en rimlig pension.

Anpassa arbetsmiljön

Det blir lätt bara fokus på att höja åldersgränserna i pensionssystemet, menar Maria Söderberg, men det handlar också om att skapa bättre arbetsmiljö och bättre villkor på de olika arbetsplatserna så att vi får ett mer hållbart arbetsliv.
–Alla kommer inte kunna jobba hur länge som helst, men åtminstone de som kan och vill jobba längre bör få det. Så är det inte riktigt idag. Forskningen visar att risken att bli bortsorterad på grund av ålder startar ganska tidigt. Många arbetsgivare har fokus på yngre personer och erfarenhet är konstigt nog inte alltid lika efterfrågat.

Korta forskningsrapporter

Under uppdragsperioden som sträcker sig till oktober 2020, ska delegationen kontinuerligt sammanställa kunskap från svensk och internationell forskning.
Ett antal forskare, utredare eller andra relevanta personer ska skriva korta rapporter där man kärnfullt belyser ett visst område kopplat till senior arbetskraft. Bland annat kommer flera AgeCap-forskare att skriva rapporter till delegationen.
Rapporterna och resultaten kommer sedan att spridasvia artiklar, seminarier och konferenser till exempel.

Skapa debatt

Ett viktigt syfte med delegationens arbete är att just att lyfta frågorna och skapa debatt. Därför ser delegationen lite annorlunda ut än en vanlig statlig utredning.
Förutom de fem ledamöterna ingår sju ambassadörer som alla är vana vid offentligheten, som f.d talmannen Björn von Sydow, Barbro Westerholm från riksdagen och Marianne Rundström f.d journalist på SvT.
–Tanken är att ambassadörerna på olika sätt ska hjälpa till att föra fram den kunskap som tas fram inom ramen för vårt arbete.

FAKTA

Delegationen för senior arbetskraft:
Ordförande: Anna Hedborg
Ledamöter:
Eva Vingård
Håkan Svärdman
Ingemar Eriksson
Ingmar Skoog
Ambassadörer:
Amanda Lundeteg
Barbro Westerholm
Björn von Sydow
Cristina Husmark Pehrsson
John Mellkvist
Marianne Rundström
Marita Ljung
Sakkunnig:
Stefan Oscarson
Sekretariat:
Anna Fransson
Maria Söderberg

Forskare från AgeCap som skriver forskningsrapporter:
Maria Edström
Maria Solevid
Lena Wängnerud
Ewa Wikström
Eva –Maria Svensson
Boo Johansson