Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Forskningsdeltagare på H70-dagen 2019
Forskningsdeltagare på H70-dagen 2019
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

H70-studierna i Göteborg

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I H70-studierna har 70-åringar födda vid olika årtal (sedan 1901!) undersökts. Den senaste studien gjordes 2014-16 på 70-åringar födda 1944 och kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder. Vissa grupper har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. Under hösten 2019 startade 75-årsuppföljningen av senaste H70-kohorten som är födda 1944. H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.

Populationsstudien H70

Vi undersöker hälsan hos äldre personer, vilka faktorer som påverkar hälsan samt hur den har förändrats över tid. Studierna innehåller information om alla delar i våra liv såsom sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete.

Genom vår forskning har vi möjlighet att hitta riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga dessa sjukdomar. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

Våra longitudinella studier innefattar representativa urval av äldre personer i Göteborg med uppföljningar på flera decennier. Studierna täcker unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95+). I Kvinnoundersökningen (KVUS) har kvinnor följts från medelåldern och upp i hög ålder och Sahlgrenska suicidstudier studerar riskfaktorer för suicidalt beteende hos personer 70 år och äldre. Längre ned kan du läsa mer om våra olika studier och hur de går till.

I H70-studierna har sedan 1971 70-åringar födda vid olika årtal undersökt: 1901-02 (973 personer), 1906-07 (1036 personer), 1911-12 (619 personer), 1922 (500 personer) och 1930 (522). Den senaste studien gjordes 2014-16 på 70-åringar födda 1944 (1203 personer). Kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder och vissa kohorter har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. Under hösten 2019 startade 75-årsuppföljningen av senaste H70-kohorten som är födda 1944. H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.

Rapport: 70 är det nya 50

Delegationen för senior arbetskraft, rapport 21 länkas till här till höger. Delegationen är tillsatt av regeringen för att utreda pensionsålder. 7 av de 21 rapporter de baserar sitt beslut på är skrivna av AgeCap-forskare och bland andra av Ingmar Skoog.

Varför ska man delta?

Din medverkan i våra studier är oerhört viktig, inte bara för forskningen om åldrandet utan även för samhället.

Tack vare dig och andra deltagare i studien har vi möjlighet att få svar på forskningsfrågor som kan öka hälsan och välbefinnandet hos personer i din åldersgrupp.

Genom vår forskning har vi möjlighet att identifiera riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga dessa sjukdomar.

Vi försöker även identifiera friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

H70-studien innebär att vi även kan jämföra 70-åringar idag med 70-åringar för snart 50 år sedan, vilket kan ge viktig information om samtidens betydelse för sjukdom och hälsa. Allt detta tack vare våra deltagare!

Förutom ditt stora bidrag till människor runt omkring dig får du genom din medverkan i studien dessutom genomgå en grundlig hälsoundersökning där det bland annat ingår blodprover, neurologisk undersökning, mätning av blodtryck, EKG, och hörseltest. Du får även göra minnestester, genomgå en psykiatrisk intervju samt träffa en sjukgymnast för kroppsliga tester.

Ditt hälsotillstånd undersöks, till exempel när det gäller blodtryck, kolesterolnivåer, blodsocker, EKG, benskörhet och hörsel. Om vi hittar avvikande resultat som kan behöva utredas eller behandlas meddelar vi dig och hjälper till att hitta en lämplig vårdgivare inom sjukvården.

Varmt välkommen som deltagare i våra studier!

Bild
Teamet med forskningssjuksköterskor och studiekoordinator står uppställda
Teamet med forskningssjuksköterskor och studiekoordinator. Från vänster Anna Dittrich, Svante Lundgren, Annie Segerbom, Paula Jonasson, Linnea Petersson, Cecilia Doshé.
Foto: Ragnhild Larsson

Vem kan delta?

När vi bjuder in våra deltagare utgår vi från ett systematiskt urval baserat på födelsedatum, vilket innebär att endast personer som är födda vissa datum och födelseår bjuds in.

Vår största studie är H70-studien som undersöker personer från att de fyllt 70 år och framåt (uppföljningar sker med ca 5 års mellanrum). Denna studie startade 1971 och sedan dess har ytterligare fem 70-årsgrupper undersökts. En annan studie är H85-studien där vi bjuder in personer från 85 års ålder och följer upp dem med två till tre års mellanrum. Denna studie startade 1986. Våra äldsta deltagare finns i vår 95+-studie som tillhör de största studierna i världen på personer i denna åldersgrupp.

Hur går studien till?

Undersökningen är kostnadsfri och tar normalt cirka 6-7 timmar i anspråk. Den omfattar frågor om kroppslig och psykisk hälsa, funktionsförmåga, levnadsförhållanden och läkemedel. Dessutom ingår hörselundersökningar, blodprover, EKG, samt undersökning av blodtryck, kroppssammansättning (där mätning av benskörhet ingår), ett urval med test av fysiska förmågor, längd och vikt, lungfunktion, samt tester av minne och tankeförmåga.

Uppgifter från studien är sekretesskyddade och lagras i ett register. Vid databearbetning kommer ditt namn och personnummer att ersättas med en kod så att en enskild individ inte kan urskiljas och alla resultat från studien presenteras på gruppnivå. Hanteringen av dina uppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Under dagen serveras frukost, lunch och eftermiddagsfika.

Undersökningen sker på Neuropsykiatriska mottagningen på Wallinsgatan 6 i Mölndal, eller om du så önskar, under ett hembesök. Om du vill kan undersökningen delas upp på flera tillfällen. Undersökningen är helt frivillig och du har möjlighet att avbryta den när du vill utan att lämna någon förklaring och utan att någon försöker övertala dig att fortsätta. Du kan också avböja att delta i vissa undersökningar eller att besvara enskilda frågor. Om du inte vill delta kommer det inte att påverka ditt bemötande inom hälso- och sjukvården på något sätt.

Varmt välkommen som deltagare i våra studier!

Mer information

Om du har några frågor kan Du ringa:

  • forskningssjuksköterska på telefonnummer 031-343 87 57, eller
  • koordinator Tina Jacobsson på telefonnummer 031-342 7002, eller mejla Tina.

Dina åsikter

Vi vill gärna höra från dig som deltagit hur vi kan förbättra vår studie om åldrande och hälsa. Finns det någon viktig aspekt i ditt liv som vi inte berört i studien?

Mejla vår studiekoordinator Therese Rydberg Sterner.

Ytterligare populationsstudier

H85

H85 startade 1986 då 962 85-åringar födda 1901-02 rekryterades. Dessa följdes sedan under 20 år. En ny studie av 85-åringar födda 1923-24 (571 personer) startade 2008 och den senaste gruppen 85-åringar födda 1930 (491 personer) undersöktes 2015-16. Uppföljningar har skett med 2-5 års mellanrum och den äldsta kohorten har följts upp till 103 års ålder. Under 2019 pågick 88-årsuppföljning av personer födda 1930.

95+

95-plus startade 1996 och fram till 2012 rekryterades totalt 950 personer. Denna studie är så vitt vi vet den största epidemiologiska studien i världen av personer över 95 år. Uppföljningar sker kontinuerligt med 1-2 års mellanrum. Våra äldsta deltagare undersöktes vid 109 års ålder.

Sahlgrenska suicidstudier

I Sahlgrenska suicidstudier som startade år 2000, studeras riskfaktorer för suicidalt beteende hos äldre. Här ingår förutom populationsstudier och registerstudier även kliniska studier.

Kvinnoundersökningen (KVUS)

KVUS startade ursprungligen 1968 på avdelningen för allmänmedicin för att undersöka hälsan hos kvinnor innan, under och efter menopausen. 1467 kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930 inkluderades. Uppföljningar har sedan gjorts 1974-1975, 1981-1982, 1992-1993, 2000-2002, 2005-2006, 2009-2011, 2015-2016 och senast 2018-2019.

De senaste uppföljningarna av KVUS har samkörts med H70 och undersökningar har gjorts i forskargruppen EPINEPS regi. Studien ger oss möjlighet att undersöka hur faktorer i medelåldern påverkar hälsan upp i hög ålder.

Professor Emeritus Tore Hällström vid laptop
Professor Emeritus Tore Hällström, som fortfarande är verksam i Kvinnoundersökningen, intervjuade deltagare redan 1968.
Foto: Johan Wingborg

Aktuell forskning

Under 2019 pågick uppföljningar inom H70 (75-åringar), H85 (88-åringar) och Kvinnoundersökningen.

På grund av pandemin med coronaviruset (covid-19) gör vi ett tillfälligt uppehåll när det gäller personliga undersökningar i H75-studien. Så snart situationen normaliserats kommer undersökningarna att återupptas. För närvarande beräknas detta antagligen ske under sommarmånaderna, men det är beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Intervjuer per telefon med deltagare eller anhöriga fortsätter. Deltagarna i H75-studien tillhör riskgruppen för covid-19 infektion. Vi kommer därför inte att påbörja undersökningen igen förrän vi är säkra på att det inte är riskabelt för deltagarna.

Finansiärer

Huvudfinansiärer är

FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

VR – Vetenskapsrådet

ALF - Avtal om läkarutbildning och forskning Västra Götalandsregionen och GU

Hjärnfonden

Alzheimerfonden

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
Eivind och Elsa K:son Sylvans stiftelse
NEAR - The National E-Infrastructure on Aging Research
The Alzheimer's Association
The Alzheimer's Association Zenith Award
Riksbankens jubileumsfond
Stiftelsen Söderström-Königska Sjukhemmet
Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
Handlanden Hjalmar Svenssons Forskningsfond
Gun och Bertil Stohnes stiftelse
Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse
Irisstipendiet
Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelse
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne
Adlerbertska
Stiftelsen systrarna Greta Johansson och Brita Anderssons Minnesfond