Bild
Äldre par vid vattnet
Foto: Pexels.com/RODNAE Productions
Länkstig

H70-studierna i Göteborg

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I H70-studierna har 70-åringar födda vid olika årtal undersökts. Den senaste studien gjordes på 70-åringar födda 1944 och kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder. Vissa grupper har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.
På den här sidan berättar vi mer om H70 men även om våra andra befolkningsstudier. För deltagare i studierna, och för anhöriga, har vi nu en separat sida, se länk nedan. Välkommen!

Samlad erfarenhet av befolkningsundersökningarna

Ingmar Skoog, överst till vänster i bild, som nu leder studierna har varit med i 40 år. Elisabeth Rothenberg har ansvarat för kostundersökningen i 30 år, medan Tore Hällström startade den psykiatriska studien i Kvinnoundersökningen 1968. Sten Landahl var med redan 1971 när H70-studierna startade och Valter Sundh har haft hand om studiernas databas sedan 1978.

Ett halvt sekel med H70-studierna i Göteborg

För att fira att H70-studien fyllt 50 år har vi skapat en skrift med intervjuer av personer som på olika sätt varit delaktiga i studien genom åren.

Skriften hittar du här

fem forskare
Foto: Jessica Samuelsson

Rapport: 70 är det nya 50

Delegationen för senior arbetskraft är tillsatt av regeringen för att utreda pensionsålder. Sju av de 21 rapporter som de baserar sitt beslut på, är skrivna av forskare inom forskningscentrumet AgeCap och bland andra av Ingmar Skoog. Här kan du läsa rapport nummer 21 som heter 70 är det nya 50.

Aktuell forskning

Ny H70-studie med personer födda 1952-53
Under hösten 2022 bjuds en ny grupp 70-åringar födda 1952-53 in för att delta i H70-studien.

Uppföljning av personer inom H70- och Kvinnoundersökningen

Under 2022 pågår uppföljning av personer födda 1923, 1924 och 1930 som tidigare deltagit i H70- och Kvinnoundersökningen. 

Ny delstudie påbörjad: minnestester på mobiltelefon 

Under 2022 pågår en studie där vi undersöker minnesförmågor via en mobilapp. I studien använder studiedeltagarna sin egen mobiltelefon och får utföra korta minnestester, varje månad under två år. Förhoppningen är att resultaten kan lära oss mer om hur minnesförmågor påverkas under åldrandet. Under hösten kommer en andra grupp studiedeltagare att bjudas in till att delta i studien.

 

Populationsstudien H70

Vi undersöker hälsan hos äldre personer, vilka faktorer som påverkar hälsan samt hur den har förändrats över tid. Studierna innehåller information om alla delar i våra liv såsom sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete.

Genom vår forskning har vi möjlighet att hitta riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga dessa sjukdomar. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

Våra longitudinella studier innefattar representativa urval av äldre personer i Göteborg med uppföljningar på flera decennier. Studierna täcker unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95+). I Kvinnoundersökningen (KVUS) har kvinnor följts från medelåldern och upp i hög ålder och Sahlgrenska suicidstudier studerar riskfaktorer för suicidalt beteende hos personer 70 år och äldre. Längre ned kan du läsa mer om våra olika studier och hur de går till.

I H70-studierna har sedan 1971 70-åringar födda vid olika årtal undersökt: 1901-02 (973 personer), 1906-07 (1036 personer), 1911-12 (619 personer), 1922 (500 personer) och 1930 (522). Den senaste studien gjordes 2014-16 på 70-åringar födda 1944 (1203 personer). Kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder och vissa kohorter har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. Under hösten 2019 startade 75-årsuppföljningen av senaste H70-kohorten som är födda 1944. H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.

H85

H85 startade 1986 då 962 85-åringar födda 1901-02 rekryterades. Dessa följdes sedan under 20 år. En ny studie av 85-åringar födda 1923-24 (571 personer) startade 2008 och den senaste gruppen 85-åringar födda 1930 (491 personer) undersöktes 2015-16. Uppföljningar har skett med 2-5 års mellanrum och den äldsta kohorten har följts upp till 103 års ålder. Under 2019 pågick 88-årsuppföljning av personer födda 1930.

95+

95-plus startade 1996 och fram till 2012 rekryterades totalt 950 personer. Denna studie är så vitt vi vet den största epidemiologiska studien i världen av personer över 95 år. Uppföljningar sker kontinuerligt med 1-2 års mellanrum. Våra äldsta deltagare undersöktes vid 109 års ålder.

Sahlgrenska suicidstudier

I Sahlgrenska suicidstudier som startade år 2000, studeras riskfaktorer för suicidalt beteende hos äldre. Här ingår förutom populationsstudier och registerstudier även kliniska studier. Sahlgrenska suicidstudier har även en egen webbsida.

Kvinnoundersökningen (KVUS)

KVUS startade ursprungligen 1968 på avdelningen för allmänmedicin för att undersöka hälsan hos kvinnor innan, under och efter menopausen. 1467 kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930 inkluderades. Uppföljningar har sedan gjorts 1974-1975, 1981-1982, 1992-1993, 2000-2002, 2005-2006, 2009-2011, 2015-2016 och senast 2018-2019.

De senaste uppföljningarna av KVUS har samkörts med H70 och undersökningar har gjorts i forskargruppen EPINEPS regi. Studien ger oss möjlighet att undersöka hur faktorer i medelåldern påverkar hälsan upp i hög ålder.

Professor Emeritus Tore Hällström vid laptop
Professor Emeritus Tore Hällström, som fortfarande är verksam i Kvinnoundersökningen, intervjuade deltagare redan 1968.
Foto: Johan Wingborg

Finansiärer

Huvudfinansiärer är

  • FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • VR – Vetenskapsrådet
  • ALF - Avtal om läkarutbildning och forskning Västra Götalandsregionen och GU
  • Hjärnfonden
  • Alzheimerfonden