Länkstig

Ewa-Lena Bratt

Universitetslektor/sjuksköterska

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe 20 biotech v 7
41346 Göteborg
Rumsnummer
2323
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ewa-Lena Bratt

Forskningspresentation Ewa-Lena Bratt är forskare med inriktning mot övergångar inom hälso- och sjukvård. Hon är docent i vårdvetenskap och dessutom sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvård, framförallt med barn och unga med hjärtfel.

Forskning Ewa-Lena är en av forskarna i forskargruppen ”Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård” och leder tillsammans tillsammans med Philip Moons denna forskargrupp. Hon är projektledare för det nationella forskningsprojektet Stepstones-medfödda hjärtfel och Stepstones-implement. I projektet Stepstones har ett personcentrerat övergångsprogram (komplex intervention) för unga med långvariga tillstånd utvecklats med målsättningen att genom en randomiserad kontrollerad studie undersöka effekten av programmet på bland annat personens delaktighet, självbestämmande och egenvårdsförmåga. Parallellt med den randomiserade studien sker en processutvärdering och en hälsoekonomisk utvärdering. Stepstones-programmet ska nu implementeras vid olika sjukhus i Sverige.

Ewa-Lena är också projektkoordinator i det internationella samarbetsprojektet Adole7C (AdolesCents reCeiving Continuous Care for Childhood-onset Chronic Conditions), projektet är ett samarbete mellan Göteborg, KU Leuven i Belgien och Kapstaden i Sydafrika. Adole7C-projektet avser att utifrån sjukhusrelaterade faktorer i Sverige studera:(i) andelen patienter med medfött hjärtfel som fortsatt respektive upphört med sin medicinska uppföljning efter överföring till vuxensjukvården, och på vilken vårdnivå eventuell uppföljning sker;(ii) patientnära och sjukhusrelaterade faktorer som predikterar att patienter inte följs upp;(iii) konsekvenser för sjuklighet, dödlighet och vårdkonsumtion;(iv) hinder för fortsatt medicinsk uppföljning utifrån patienternas perspektiv.

Forskningsgrupp Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård. https://www.gu.se/forskning/vard-vid-overgangar-inom-halso-och-sjukvard

Undervisning Ewa-Lena undervisar och examinerar på grund, avancerad och forskarnivå. Hon är kursansvarig för kursen medfödda hjärtfel hos barn och unga 7.5 hp samt kursen avancerad omvårdnad av barn och unga med hjärtfel 7.5 hp (avancerad nivå). Vidare är hon examinator för kursen komplexa vårdsituationer 7.5 hp i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och i forskarutbildningskursen kvalitativa metoder II där hon också undervisar. Ewa-Lena involverad i att utveckla former för att integrera inresande internationella sjuksköterskestudenter i kursen komplexa vårdsituationer.

Klinisk verksamhet Ewa-Lena har sedan 1998 arbetat med barn och ungdomar med medfödda hjärtfel. Hennes tjänst som universitetslektor är förenad med befattning som specialistsjuksköterska (20%) vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset. I december 2021 blev hon utnämnd till universitetsöversjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ewa-Lena är sedan våren 2022 biträdande sektionschef för sektionen långvariga tillstånd vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Nyckelord Barn, föräldraskap, hälsostatus, komplexa interventioner, livskvalitet, långvariga tillstånd, medfödda hjärtfel, prenatal diagnos, processutvärdering, screening, transition, transfer, ungdomar, unga vuxna