Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Informerat samtycke

Vi samlar inte in några personuppgifter om dig och inga obehöriga kommer få tillgång till det material du skickar in genom appen. Materialet kommer enbart användas i forskningssyfte, vilket betyder att vi kommer att analysera alla bilder och kommentarer vi får in och presentera resultaten på konferenser och i artiklar. Om det råkar finnas med personer på bilden gör vi dem suddiga så att det inte ska gå att känna igen dem. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar ditt inskickade material

Kort beskrivning av studien

Studien handlar om inkludering och exkludering i det offentliga rummet. 

Syftet med forskningsprojektet

Studien ingår i ett större forskningsprojekt som syftar till att öka vår kunskap om hur kategoriseringar går till, hur de skapar ojämlikhet, hur människor använder alternativa kategoriseringar för att istället uppmärksamma ojämlikheter och motverka diskriminering, samt hur det går att skapa kategoriseringar som inte leder till ojämlikhet och stigmatisering.

Projektets resultat kan användas för att ifrågasätta och förändra kategoriseringar som diskriminerar och skapar ojämlikheter, för att istället skapa kategoriseringar som kan leda till ökad jämlikhet och att onödiga och stigmatiserande utpekanden undviks.


Om forskningsprojektet

Projektet finansieras 2019–2020 av Vinnova. I projektet som helhet undersöks hur kategorisering av människor görs i olika sorters texter och på offentliga platser. I app-studien om inkludering och exkludering i det offentliga rummet används medborgarforskning för att samla in data från allmänheten. Med hjälp av en särskilt utvecklad app bjuds allmänheten in att ta foton av offentliga miljöer som på något sätt kategoriserar människor och att lämna kommentarer som förklarar vad fotot visar och berättar vad den som tog fotot upplevde.

Resultaten av projektet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser.

Information om ditt deltagande

Du deltar i projektet genom att använda appen Indelaren som har utvecklats för studien. Du hittar appen och en beskrivning av hur den fungerar här.

När du använder appen tar du foton av offentliga platser och skyltar. Du anger även om det du har tagit ett foto av fick dig att känna dig glad, arg eller ledsen, och så skriver du en förklaring av platsen och hur platsen delar in människor i kategorier och varför du vill sända in fotot. Foton, din känsloupplevelse och din beskrivning skickar du in till forskningsprojektet i appen.

Studien samlar inte in ditt namn, var du bor, osv. Forskningsprojektet kommer endast att undersöka själva materialet som du har skickat in (foton, känsloupplevelse, textbeskrivning) och inte något om dig som person.

Det material du har skickat in (foton, känsloupplevelse, textbeskrivning) kommer enbart att användas för forskning. Materialet kommer att lagras av IT-avdelningen på Göteborgs universitet på ett säkert sätt. Inga obehöriga kommer att få åtkomst till materialet.

Materialet som du har skickat in (foton, känsloupplevelse, textbeskrivning) kommer att analyseras av forskarna i projektet. Resultaten kommer att presenteras muntligt och skriftligt i akademiska publikationer och på konferenser och seminarier. Materialet kan även komma att användas i diskussionsgrupper i forskningsprojektet, då forskarna tillsammans med andra forskare och olika personer med kunskap om och intresse för inkludering och exkludering i samhället diskuterar möjliga kategoriseringar som kan inkludera istället för att exkludera olika människor.

Inga uppgifter om dig som person kommer att finnas vid publicering av forskningsresultat. Inga uppgifter om dig som person kommer heller att finnas med i materialet för diskussions-grupperna.


Medverkan i projektet är frivilligt

Din medverkan i forskningsprojektet är helt frivilligt. Du kan använda appen så många gånger du vill, så länge datainsamlingen pågår.

Du kan sluta att använda appen, och därmed sluta att skicka in material till forskningsprojektet, när du vill. När du slutar att använda appen kommer inget mer material att samlas in från dig. Det material som du redan har skickat in kommer att kvarstå så länge som det har relevans och därefter kommer det att raderas.

Begäran om registerutdrag

Du kan när som helst begära att få ta del av dina egna uppgifter. Vid sådan önskan ska du vända dig till de personer som är angivna som kontaktpersoner (se nedan).

Rättslig grund för forskningsprojektet

Dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning tillämpas då forskningsprojektet kan omfatta personuppgifter. De personuppgifter som kan komma att ingå i forskningsprojektet utgörs dels av vanliga personuppgifter och dels av s.k. känsliga personuppgifter. Med personuppgifter menas allmänt alla omständigheter kring dig som individ som kan knytas till dig som person. Inga personuppgifter kommer att efterfrågas om dig. Med känsliga personuppgifter menas t.ex. uppgifter om din hälsa. Inga känsliga personuppgifter kommer att efterfrågas i studien.

Huvudregeln innebär att det endast är tillåtet att behandla personuppgifter med forsknings¬per-sonens samtycke och för känsliga personuppgifter krävs ett uttryckligt samtycke.

Rättslig grund för genomförandet av forskningsprojektet utgörs av samtycke. Genom att använda appen Indelaren och skicka in material samtycker du till att delta i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet har prövats av Etikprövningsmyndigheten och nämnden har godkänt forskningsprojektet. (Dnr 2019-03704)

Ansvariga för forskningsprojektet

Projektansvariga och kontaktpersoner för forskningsprojektet är professor Stina Ericsson, Göteborgs universitet, och docent Per-Olof Hedvall, Lunds universitet. De kan nås antingen via telefon eller e-post:

Gemensam e-postadress för kontakt med projektet: indelaren@gu.se

Stina Ericsson, stina.ericsson@svenska.gu.se, 031-786 5282
Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se, 046-222 4094

I forskningsprojektet medverkar även en forskare och en doktorand.

Dataskyddsombud för studien är Kristina Ullgren, e-post: dataskydd@gu.se. Dataskydds-ombudet svarar på frågor som är relaterade till Dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning och frågor som avser den personlig integritet.

Information om säkerheten för forskningsprojektet

Alla insamlade uppgifter hanteras enbart av behöriga medarbetare. Vi har tillgång till det material som du skickar in, dvs. foton, beskrivande text och om du anger att bilden gör dig glad, ledsen eller arg. Inga andra personuppgifter finns tillgängliga för projektets medarbetare.

När resultat från projektet publiceras kommer alla uppgifter att anonymiseras, dvs. eventuella namn och andra personuppgifter i inskickade texter kommer att vara utbytta och eventuella personer på foton kommer att vara omritade eller utsuddade.

Samtycke

Genom att använda appen Indelaren och skicka in material samtycker du till att delta i forskningsprojektet.