Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter samtalar

ULF-avtal

För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i Karlstad, Uppsala och Umeå, fått ett regeringsuppdrag att under perioden 2017 – 2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten har fått namnet ULF-avtal: Utveckling, Lärande, Forskning.

Syftet med ULF-avtalen är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet. Med praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i skolväsendet samt öka elevers måluppfyllelse.

Försöksverksamheten i ULF-avtalen syftar till att skapa långsiktigt hållbara samverkansmodeller som vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Den planerade försöksverksamheten ska därför genomföras i samverkan med skolhuvudmännen.