Göteborgs universitet

Nationellt prov i engelska för årskurs 9

Det nationella provet i engelska för årskurs 9 är obligatoriskt i grundskolan, i fristående skolor och, i tillämpliga delar, i specialskolan.

Syfte

Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. 

De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till uppnådda kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Sekretess

För att nationella prov ska kunna fungera i enlighet med sitt syfte är det viktigt att provens sekretess upprätthålls enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 4 § (2009:400).

Särskilt stor försiktighet vid hanteringen av proven bör därför iakttas under provperioden. Det är viktigt att de nationella proven förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. Eventuell genomgång av det genomförda provet med eleverna ska göras på sekretessmässigt betryggande sätt. Eleverna får inte ta med sig provhäften eller anteckningar. Det är inte heller tillåtet att använda hela prov eller delar av prov för övning.

När nya prov konstrueras är avsikten att provuppgifterna ska kunna återanvändas. Skolverket återanvänder hela eller delar av proven under flera års tid.

De nationella proven i engelska för årskurs 9 omfattas i normalfallet av sekretess i 6 år.

För mer information se Skolverkets webbplats, Sekretess och Beställa och hantera prov i grundskolan.

Provdatum

För information om provdatum se Skolverkets webbplats Provdatum i grundskolan

Elevinformation

Ett informationsbrev angående de nationella proven i årskurs 9 skickas till skolorna tillsammans med materialet för delprov A. Brevet ska kopieras och delas ut till eleverna. Brevet finns också översatt till ett antal olika språk och nås på Skolverkets sida Beställa och hantera prov i grundskolan.

I lärarmaterialet som följer med provet finns ytterligare information till eleverna, dels generella instruktioner för provet i sin helhet, dels specifika sådana för respektive delprov. Lärarna ombeds att påminna eleverna om kursplanens innehåll samt kunskapskraven för slutet av årskurs 9. För de interaktiva/produktiva delarna bör eleverna få ta del av de faktorer som ligger till grund för bedömningen. Eleverna kan bekanta sig med exempel på olika uppgiftstyper här.

Uppgiftstyper

Delprov A:

  • Samtal mellan två elever åt gången enligt en given modell

Delprov B:

I delprov B1 (Reading) förekommer olika slags informerande och berättande texter och i delprov B2 (Listening) till exempel intervjuer, samtal och monologer från olika delar av världen där engelska används.

  • uppgifter där eleven själv ska formulera kortare eller längre svar, som ibland innebär en tolkning och/eller sammanfattning av det lästa/avlyssnade
  • flervalsuppgifter
  • matchningsuppgifter
  • luckuppgifter där eleven ska fylla i ett ord per lucka 

Delprov C:

  • En skrivuppgift med ett ämne som utifrån en föreslagen struktur ger eleverna möjlighet att visa sin förmåga att uttrycka sig i skrift.

Anpassning

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Se Anpassa prov i grundskolan.

Bedömning

En central del av bedömningen är hur väl eleven kan förstå olika typer av skriven och talad engelska och uttrycka ett eget innehåll på ett begripligt sätt. Eleverna ska i de olika uppgifterna använda enbart engelska och svaren ska vara begripliga för en person med engelska som förstaspråk och som inte förstår svenska. Vid bedömningen görs en distinktion mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, dvs. mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen.

Varje delprov bedöms och betygsätts separat - delprov A och C med hjälp av kommenterade och bedömda exempel på elevtexter och samtal, delprov B på basis av utförliga bedömningsanvisningar samt exempel på elevsvar. För delprov B anges betygsgränser. Resultaten på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg. Varje elevs resultat sammanställs i "Formulär för sammanställning av elevresultat", där det också finns möjlighet för eleven och läraren att lämna kommentarer kring resultaten.

Lärarmaterial

Nedanstående dokument ingår som lärarmaterial i det nationella provet i engelska för årskurs 9.