Göteborgs universitet

Diagnosmaterial i engelska för årskurs 1-6

Engelska 1-6 är ett nationellt diagnosmaterial som grundar sig på kursplanen i engelska i Lgr11. Materialet ska kunna användas fortlöpande i årskurs 1-6.

Syfte

Syftet med det nationella diagnosmaterialet är att

 • ge stöd för analys och bedömningen av elevens språkliga förmåga
 • tydliggöra elevens språkutveckling
 • bidra till att stödja elevens lärande.

Ambitionen är att materialet ska bidra till en så bred beskrivning som möjligt av varje elevs starka och svaga sidor i engelska, så att lärare och eleven tillsammans kan planera elevens lärande på ett relevant och ändamålsenligt sätt. Tillsammans kan lärare och elever också planera den fortsatta undervisningen i den aktuella gruppen utifrån den information som framkommit i samband med användningen av materialet.

Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd

Diagnosmaterialet finns tillgängligt på Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd. Om du som lärare vill ha tillgång till material som du undervisar i och som är skyddat, så måste din rektor först ge dig åtkomst. Sedan loggar du in med e-legitimation Mobilt BankID. Se instruktioner på Skolverkets hemsida

Sekretess

Materialet är skyddat av lösenord på Skolverkets hemsida. När materialet skrivs ut och kopieras är det viktigt att det förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs.

Användning

Avsikten är att diagnosmaterialet En 1-6 ska fungera som ett integrerat inslag i lärande- och undervisningsprocessen och att det ska kunna användas relativt fritt i arbetet under tiden från årskurs 1 till årskurs 6. En rekommendation är emellertid att man väljer ur materialet på ett sådant sätt att bilden av enskilda elevers språkfärdighetsprofiler blir så fullständig som möjligt.

Material som ingår

En 1-6 består av ett omfattande lärarmaterial samt ett antal, innehållsligt och svårighetsmässigt olika, uppgiftsdelar som fokuserar elevernas produktiva, interaktiva, receptiva samt reflektiva förmågor.

Lärarmaterial:

 • Information om bland annat bakgrund och syfte, relation till kursplanen, innehåll i och genomförande av de olika uppgiftsdelarna
 • Kommentarer kring elevexempel och bedömning
 • Ljudfiler för avlyssning av hörförståelseuppgifter
 • Ljudfiler med exempel på elevsamtal för lärarens bedömning
 • En instruktionsfilm för lärare
 • Diskussionsunderlag och litteraturexempel
 • Kopieringsunderlag för bedömning och dokumentation

Lärarenkät finns digitalt (se länk i lärarmaterialet).

Elevmaterial:

18 olika delar som fokuserar:

 • Muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga (4 delar)
 • Förmåga att höra/läsa och förstå (10 delar)
 • Reflektion/Medvetenhet (4 delar) (bland annat elevens attityder till engelska, medvetenhet om det egna lärandet och den egna förmågan samt kamratbedömning)

Uppgiftstyper

Muntlig kommunikativ förmåga

Två olika modeller, en för samtal elev – lärare och en för elevsamtal i par

Skriftlig kommunikativ förmåga

En brevmodell och en modell med ett friare ämne

Förmåga att lyssna och förstå

Uppgifter som innebär att:

 • uppfatta och förstå vad en enkel, berättad saga handlar om
 • uppfatta innehållet i enkla, korta dialoger med vardagligt innehåll
 • förstå och återge innehållet i ett radioprogram
 • förstå helhet, sammanhang och uppfatta detaljer vid en uppläsning av en längre berättelse

Förmåga att läsa och förstå

Uppgifter som innebär att:

 • förstå innehållet i enkla meddelanden
 • uppfatta innehållet i enkla beskrivningar
 • förstå helhet och sammanhang i bildtexter
 • förstå helhet och sammanhang samt återge innehållet i längre berättande texter
 • förstå sammanhang och uppfatta detaljer i ett antal korta texter

Reflektion/Medvetenhet

Uppgifter avsedda att ge eleven stöd för reflektion kring den egna inställningen till ämnet, den egna språkinlärningen och förmågan etc. samt en modell för kamratbedömning.

Bedömning

Bedömningen av elevernas svar görs först och främst kvalitativt, vilket innebär att en analys görs av det eleverna producerat, oavsett om detta är bra eller dåligt, rätt eller fel. Avsikten är att kartlägga så mycket som möjligt av elevernas individuella språkförmåga och behov, och utifrån detta syfte måste svaren analyseras och bedömas snarare än bara rättas. Vid analysen av elevernas fel bör en distinktion göras mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, det vill säga mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen.

En central del av bedömningen är i vad mån eleven kan förstå olika typer av engelska och uttrycka sig på ett begripligt sätt men väsentligt är också att strategier av olika slag kartläggs och analyseras. Eleverna ska svara på engelska och svaren ska vara begripliga för en person med engelska som förstaspråk.

Kamratbedömningsdelen kan ge eleverna möjlighet att genom andras bedömning och efterföljande samtal få insikt om vad de kan och vad de behöver utveckla, samtidigt som de själva får möjlighet att observera och värdera andras språk och innehåll på ett reflekterande sätt och ge respons.

Det som eleverna ger uttryck för i de reflektiva delarna är tänkt att ligga till grund för kontinuerliga samtal, med hela gruppen och med enskilda elever, om språkinlärning, elevens eget ansvar, uppfattning om egen förmåga samt planering av de fortsatta studierna. I lärarmaterialets Kunskapsprofil kan en beskrivning och sammanfattning av elevens starka och svaga sidor i engelska göras. Elevernas resultat på olika delar av diagnosmaterialet En 1-6, elevens egen bedömning och lärarens kontinuerliga iakttagelser av elevens förmåga och behov inkluderas i denna profil som med fördel kan användas vid utvecklingssamtal, upprättande av individuella utvecklingsplaner etc.

Lärarmaterial

Nedanstående dokument ingår som en del i det diagnostiska materialet En 1-6. I häftet Lärarinformation återfinns Kunskapsprofilen på s. 106-107, Dokumentationsbladen på s. 108-111 och Bedömningsunderlagen på s. 112 och 113.

Kunskapsprofil

Kunskapsprofilen ger lärare och elev möjlighet att reflektera över elevens starka och svaga sidor i engelska. Den kan också vara ett stöd vid den gemensamma planeringen av det fortsatta arbetet.

Dokumentationsblad

De fyra bladen är till för lärarens dokumentation av bedömning och elevresultat. Elevbladen är tänkta att följa eleven över tid.

Bedömningsunderlag

De båda Bedömningsunderlagen för muntlig respektive skriftlig produktion ger, med sina bedömningsfaktorer, ett stöd i arbetet då läraren lyssnar och bedömer ett elevsamtal, respektive läser och bedömer en elevtext.