Göteborgs universitet

Diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9

Diagnostiskt material för årskurs 7-9 är en revidering av och komplettering av det tidigare diagnosmaterialet (DM 6-9) från 2000. Materialet grundar sig på kursplanen i engelska (Lgr11) och ska kunna användas fortlöpande i årskurs 7-9.

Syfte

 • att ge stöd för analys och bedömningen av elevens språkliga förmåga
 • att tydliggöra elevens språkutveckling
 • att bidra till att stödja elevens lärande

Ambitionen är att materialet ska bidra till en så bred beskrivning som möjligt av varje elevs starka och svaga sidor i engelska, så att lärare och eleven tillsammans kan planera elevens lärande på ett relevant och ändamålsenligt sätt. Tillsammans kan lärare och elever också planera den fortsatta undervisningen i den aktuella gruppen utifrån den information som framkommit i samband med användningen av materialet.

Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd

Diagnosmaterialet finns tillgängligt på Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd. Om du som lärare vill ha tillgång till material som du undervisar i och som är skyddat, så måste din rektor först ge dig åtkomst. Sedan loggar du in med e-legitimation Mobilt BankID. Se instruktioner på Skolverkets hemsida

Sekretess

Materialet är skyddat av lösenord på Skolverkets hemsida. När materialet skrivs ut och kopieras är det viktigt att det förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs.

Användning

Avsikten är att diagnosmaterialet En 7-9 ska fungera som ett integrerat inslag i lärande- och undervisningsprocessen och att det ska kunna användas relativt fritt från årskurs 7 till årskurs 9. En rekommendation är emellertid att man väljer ur materialet på ett sådant sätt att bilden av enskilda elevers språkfärdighetsprofiler blir så fullständiga som möjligt.

Material som ingår

Diagnostiskt material i engelska för årskurs 7 till 9 består av ett omfattande lärarmaterial samt ett antal, innehållsligt och svårighetsmässigt olika, uppgiftsdelar som fokuserar elevernas reflektiva, interaktiva/produktiva respektive receptiva förmåga.

Lärarmaterialet omfattar följande:

 • Information om bland annat bakgrund och syfte, relation till kursplanen, innehåll i och genomförande av de olika uppgiftsdelarna
 • Kommentarer kring elevexempel och bedömning
 • Ljudfiler för avlyssning av hörförståelseuppgifter
 • Ljudfiler med exempel på elevsamtal för lärarens bedömning
 • Kopieringsunderlag för bedömning och dokumentation
 • Diskussionsunderlag och litteraturexempel

Lärarenkät finns digitalt (se länk i lärarmaterialet).

Elevmaterialet omfattar följande:

17 olika delar som fokuserar:

 • Reflektion/Medvetenhet (2 delar)
  (bland annat elevens attityder till engelska, medvetenhet om det egna lärandet och den egna förmågan)
 • Interaktion/Produktion (5 delar)
  (kommunikation i tal och skrift)
 • Reception (10 delar)
  (hör- och läsförståelse)

Uppgiftstyper

Muntlig kommunikativ förmåga

Två olika modeller, en för parsamtal och en för gruppsamtal (3-4 elever)

Skriftlig kommunikativ förmåga

Tre modeller där eleverna ska besvara brev av olika slag

Förmåga att lyssna och förstå

Uppgifter som innebär att förstå vad dialoger av olika svårighetsgrad handlar om, att förstå och återge innehållet i ett längre telefonsamtal samt i ett radioprogram. (Kortare/längre öppna svar på engelska, flervalsfrågor)

Förmåga att läsa och förstå

Uppgifter som innebär att förstå innehållet i enkla dialoger, informationstexter samt berättande texter. (Kortare/längre öppna svar på engelska samt flervalsfrågor)

Reflektion/Medvetenhet

Frågor avsedda att ge eleven stöd för reflektion kring den egna inställningen till ämnet, den egna språkinlärningen och förmågan etc (Flervalsfrågor, skalor, öppna frågor)

Bedömning

Bedömningen av elevernas svar görs först och främst kvalitativt, vilket innebär att en analys görs av det eleverna producerat, oavsett om detta är bra eller dåligt, rätt eller fel. Avsikten är att kartlägga så mycket som möjligt av elevernas individuella språkförmåga och behov, och utifrån detta syfte måste svaren analyseras och bedömas snarare än bara rättas. Vid analysen av elevernas fel bör en distinktion göras mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, det vill säga mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen.

En central del av bedömningen är i vad mån eleven kan förstå olika typer av engelska och uttrycka sig på ett begripligt sätt, men väsentligt är också att strategier av olika slag kartläggs och analyseras. Eleverna ska svara på engelska och svaren ska vara begripliga för en engelskspråkig person.

Det som eleverna ger uttryck för i de reflektiva delarna är tänkt att ligga till grund för kontinuerliga samtal, med hela gruppen och med enskilda elever, om språkinlärning, elevens eget ansvar, uppfattning om egen förmåga samt planering av de fortsatta studierna. I en av dessa delar, Profile in English, kan en beskrivning och sammanfattning av elevens starka och svaga sidor i engelska göras. Elevernas resultat på olika delar av Diagnostiskt material i engelska för årskurs 7 till 9, elevens egen bedömning och lärarens kontinuerliga iakttagelser av elevens förmåga och behov inkluderas i denna profil som med fördel kan användas vid utvecklingssamtal, upprättande av individuella utvecklingsplaner etc.

Lärarmaterial

Nedanstående dokument ingår som en del i det diagnostiska materialet En 7-9. I materialets Lärarinformationshäfte återfinns Profile in English på s. 87-88 och Bedömningsunderlagen på s. 89 och 90.

Profile in English

Profilen ger lärare och elev möjlighet att reflektera över elevens starka och svaga sidor i engelska. Den kan också vara ett stöd vid den gemensamma planeringen av det fortsatta arbetet.

Bedömningsunderlag

De båda Bedömningsunderlagen för muntlig respektive skriftlig produktion ger, med sina bedömningsfaktorer, ett stöd i arbetet då läraren lyssnar och bedömer ett elevsamtal, respektive läser och bedömer en elevtext.