Göteborgs universitet

Gemensamma principer

Provmaterialen i engelska och moderna språk bygger på gemensamma principer.

Konkretisering av kurs- och ämnesplaner

Proven utgör en konkretisering av respektive läro- och kurs- eller ämnesplans kommunikativa och funktionella språksyn. I samtliga material visas i så kallade testspecifikationer relationen mellan de olika uppgifterna och kurs- eller ämnesplanen. Här framgår också vilka mål som inte prövas.

Stöd för bedömning

Proven skall vara ett stöd för lärare i bedömningen av elevernas språkfärdighet. De utgör därmed ett komplement till den kontinuerliga bedömning som görs i undervisningen. Proven skall bidra till likvärdig bedömning och betygsättning i landet.

Förmågor som prövas

Samtliga material innehåller delar som på olika sätt prövar elevernas förmåga att förstå vad de hör och läser (reception) samt att själva uttrycka sig i tal och skrift (interaktion, produktion). Strävan är vidare att proven i så stor utsträckning som möjligt skall knyta an till de kulturmål som finns fastlagda i kursplanerna. Detta sker t.ex. genom text- och uppgiftsval samt genom användning av olika varianter av talat språk i avlyssningsavsnitten. Vidare finns i, och i anslutning till, vissa av materialen delar som fokuserar reflektion, själv- och kamratbedömning.

Autenticitet och målspråk

Ambitionen är att såväl material som uppgifter i proven skall vara så autentiska som möjligt. Instruktioner till eleverna ges på respektive målspråk, och eleverna förväntas också använda enbart målspråket.

Elever ska få visa vad de kan

Eleverna ges i proven möjlighet att visa vad de kan, inte primärt vad de inte kan; detta innebär bl.a. att minuspoäng inte ges samt att materialens olika delar är av mycket skiftande slag, både vad gäller innehåll och svarsform, så att så många elever som möjligt skall komma till sin rätt. Ambitionen är att det skall finnas en svårighetsmässig progression såväl inom som mellan de olika uppgifterna i proven.

Bedömningens fokus

Elevernas vilja och förmåga att förstå och att förmedla ett innehåll fokuseras vid bedömningen; förtjänster analyseras före brister; vid analys av fel distingeras mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, dvs. mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen.

Samarbeten

Utvecklingen av provmaterialen sker i samarbete med aktiva lärare i respektive språk och med personer som har respektive språk som modersmål. I samband med omfattande utprövningar ges såväl medverkande lärare som elever tillfälle att kommentera de olika uppgifterna.