Göteborgs universitet

Nationellt prov i Engelska 5

Här finns information om det nationella provet i Engelska 5 för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning, bland annat om provets syfte, bedömning, de olika delproven, lärarmaterial, inskickning av lärarenkät och inrapportering av provresultat.

Syfte

Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. 

De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till uppnådda kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Sekretess

För att nationella prov ska kunna fungera i enlighet med sitt syfte är det viktigt att provens sekretess upprätthålls enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 4 § (2009:400).

Särskilt stor försiktighet vid hanteringen av proven bör därför iakttas under provperioden. Det är viktigt att de nationella proven förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. Eventuell genomgång av det genomförda provet med eleverna ska göras på sekretessmässigt betryggande sätt. Eleverna får inte ta med sig provhäften eller anteckningar. Det är inte heller tillåtet att använda hela prov eller delar av prov för övning.

När nya prov konstrueras är avsikten att provuppgifterna ska kunna återanvändas. Skolverket återanvänder hela eller delar av prov, vanligtvis under tio år.

För mer information se Skolverkets webbplats,  Sekretess och Beställa och hantera prov i gymnasieskolan.

 

Observera att uppgifter i prov som inte längre omfattas av Skolverkets sekretess kan vara så kallat tredjepartsmaterial, vilket begränsar villkoren för användande på grund av avtal om copyright. 

Ersättningsprov

De delprov som ingår i Ersättningsprov för Engelska 5 och Engelska 6 är endast avsedda att användas som ersättning för ordinarie delprov vid ordinarie tillfälle. Ersättningsprovet ska inte användas för exempelvis prövningar eller för elever som inte deltagit vid ordinarie provtillfälle etc.

”Rektor beslutar om skolenheten ska använda ersättningsprovet om ett prov blivit känt före föreskrivet provdatum eller föreskriven provperiod. Ersättningsprovet får endast användas om det står klart att ett prov har blivit känt i förväg. Rektorn får inte överlåta sin beslutanderätt enligt första stycket till någon annan.” (SKOLFS 2013:19, 15 §)

Ersättningsprov 2 för Engelska 5 och Engelska 6 distribuerades under läsåret 2016-2017, i röda förseglade kuvert, till de skolor som beställt nationella prov för dessa kurser. Ersättningsprov 2 innehåller Delprov B – Receptive Skills och ska kunna fungera som ersättningsprov under en längre tid. Ersättningsprov 2 omfattas av sekretess t.o.m. 30 juni 2025.

Anpassning

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Se Anpassa prov i gymnasieskolan.

Bedömning

De nationella proven i engelska för gymnasieskolan är så kallade proficiency tests, vilket innebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av elevernas allmänna språkfärdighet i engelska oberoende av var, när och hur denna färdighet uppnåtts. Följaktligen bygger proven inte på innehållet i några speciella undervisningsmaterial eller på ett visst arbetssätt. I de nationella proven används enbart engelska.

Liksom de nationella proven i engelska för grundskolan har proven för gymnasieskolan sin grund i den kommunikativa och funktionella språksyn som kommer till uttryck i läroplanen och ämnesplanen i engelska. Detta innebär bland annat att såväl receptiv som produktiv och interaktiv språkförmåga prövas. Ambitionen är också att provet ska relatera till de långsiktiga målen i ämnesplanen som talar om språkliga strategier, anpassning till syfte, mottagare och situation, samt i någon mån diskussion och reflektion kring livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och olika delar av världen där engelska används.

Elevernas förmåga inom olika områden prövas inte isolerat utan oftast i integrerade former. Till exempel är fokus i ett av delproven muntlig produktion och interaktion, vilket kräver att eleverna både kan tala och förstå engelska. Motsvarande integration av färdigheter återfinns i de andra delproven.

Alla delar av ämnesplanen kan inte prövas i ett nationellt prov, men strävan är att på ett så brett sätt som möjligt konkretisera och pröva det centrala i ämnet. Ambitionen är också att provet ska ha en hög grad av autenticitet. Detta innebär dels att materialet i provet så långt det är möjligt ska vara autentiskt, dels att uppgifterna i görligaste mån bör vara rimliga att tänka sig i situationer utanför skolan. Dessa aspekter har alla betydelse för provets validitet. Provet måste också ha god reliabilitet, det vill säga bidra till en så systematisk och tillförlitlig bedömning som möjligt.

En grundläggande princip för proven är slutligen att eleverna ska ges möjlighet att visa så mycket som möjligt av vad de kan – inte primärt vad de inte kan. Detta innebär bland annat att provets olika delar är av skiftande slag, vad gäller såväl innehåll som svarsform, och att både receptiv, produktiv och interaktiv förmåga prövas i muntlig och skriftlig form. Centralt för bedömningen är dels hur väl eleven kan förstå olika typer av skriven och talad engelska, dels uttrycka ett eget innehåll och interagera i muntlig och skriftlig form.

Varje delprov bedöms separat med utgångspunkt i mål och kunskapskrav. Som stöd för detta ges utförliga bedömningsanvisningar med bedömningsfaktorer och kommenterade exempel på autentiska muntliga och skriftliga elevprestationer på olika nivåer. Elevens resultat på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg. Provbetyget behöver inte motsvara elevens kursbetyg, men ska särskilt beaktas vid den samlade bedömningen av elevens prestationer under kursen.

Delprov

Det nationella provet i Engelska 5 för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning består av tre delprov. Provet ska ses som en konkretisering av läroplanens kunskapssyn och av språksynen i ämnesplanen. Detta innebär bland annat att eleverna i provet ska ges tillfälle att visa så många sidor som möjligt av sin engelska språkförmåga. Samtliga delprov är därför obligatoriska.

Delprov A ‒ Focus: Speaking

Delprov A ‒ Focus: Speaking avser pröva muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. Delprovet genomförs som ett samtal, mellan två elever, utifrån en given uppgift som handlar om att uttrycka, utveckla och diskutera ett innehåll på egen hand och i samspel med andra.

Delprov B ‒ Receptive Skills, Focus: Reading och Focus: Listening

Delprov B 1 ‒ Focus: Reading avser pröva reception med fokus på läsförståelse, det vill säga förståelse av skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet och därmed förmåga att läsa på olika sätt och med olika syften. Underlaget är autentiska texter av olika slag hämtade från delar av världen där engelska används. I uppgifterna finns olika typer av flervalsfrågor samt frågor till vilka eleven själv ska formulera ett svar.

Delprov B 2 ‒ Focus: Listening avser pröva reception med fokus på hörförståelse, det vill säga förståelse av talad engelska samt förmåga att tolka innehållet och därmed förmåga att lyssna på olika sätt och med olika syften. Underlaget är talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och till största delen autentiska program från olika delar av världen där engelska används. I uppgifterna finns olika typer av flervalsfrågor samt frågor till vilka eleven själv ska formulera ett svar.

Delprov C ‒ Focus: Writing

Delprov C ‒ Focus: Writing avser pröva skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet handlar om att, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare där eleven uttrycker, utvecklar och diskuterar ett innehåll.

Delprov C genomförs på dator eller annan digital enhet. Skolan behöver se till att de digitala enheter som ska användas är uppdaterade och har tillgång till ström vid provtillfället, samt att inga uppdateringar görs i nära anslutning till provtillfället. Läraren bör också se till att eleverna är bekanta med den valda digitala enheten. Se Vägledning på Skolverkets webbsida.

De digitala lösningarna ska dessutom avidentifieras för den bedömande läraren. Skolan behöver därmed planera inför detta. Mer information finns på Skolverkets webbsida Genomföra och bedöma nationella prov i gymnasieskolan

Ytterligare information till lärarna finns på Skolverkets webbplats under Beställa och hantera prov i gymnasieskolan. Där finns även ett informationsbrev till eleverna.

Provdatum

För information om provdatum se Skolverkets webbplats Provdatum i gymnasieskolan eller  Provdatum i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Lärarmaterial

Nedanstående dokument ingår som lärarmaterial i kursprovet för Engelska 5 för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. De finns även som kopieringsunderlag i häftet Lärarinformation.

Formulär för sammanställning av elevresultat

I det här formuläret kan elevens resultat på samtliga delprov förtecknas och sammanfattas. Formuläret kan användas i formativt syfte för individuell återkoppling. Det finns även plats för lärarens och elevens reflektioner kring provet. (Finns även i häftet Bedömningsanvisningar)

Sammanställning av provresultat på grupp- eller klassnivå

Underlaget kan användas för att få en översikt av resultatet på provet för en hel grupp eller en klass. 

Besvara lärarenkäter

För att besvara lärarenkäten efter genomfört prov, välj aktuellt prov nedan. Se häftet Bedömningsanvisningar, kapitel 4 för mer information och inloggningsuppgifter.

Nationella prov i engelska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Rapportera elevresultat

Projektet Nafs samlar in ett urval avidentifierade elevprestationer samt resultat på uppgiftsnivå. För de elever där enbart resultat på uppgiftsnivå ska redovisas, kan detta göras via länkar nedan. Inloggning krävs, se kapitel 4 i häftet Bedömningsanvisningar för mer information och lösenord. 

Nationella prov i engelska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

För de elever där Göteborgs universitet även samlar in elevhäften ska redovisning inte ske via dessa e-blanketter. Istället skickas en papperskopia av ifylld Inskickningsblankett (kopieringsunderlag 2 i häftet Bedömningsanvisningar) samt kopior av bedömda elevhäften.

Resultat