Göteborgs universitet
Länkstig

Nya bedömningsstöd för Moderna språk 3

Våren 2024 publiceras tre sammanhållna prov med delvis återanvänt material i Moderna språk steg 3 (franska, spanska och tyska) i Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd. Varje språks provmaterial innefattar delprov som ger möjlighet att pröva de fyra färdigheterna (Läsa, Höra, Tala och samtala, samt Skriva). Elevernas resultat på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg. Bedömningsstöden är analoga, dvs. de skrivs ut och genomförs på papper.

Vi ber alla lärare som våren 2024 genomför något av dessa prov (eller delar av ett prov) att besvara en lärarenkät samt skicka in elevresultat till oss. Lärarenkät och resultatblankett mejlas till din skola i april. Om du inte fått ta del av dem, kontakta oss via nafs@ped.gu.se. Eventuella frågor kan också ställas till denna adress. Resultatblanketten har automatisk summering av poäng och uträkning av betyg på provet, vilket kanske kan vara till hjälp vid bedömningen.

Syfte och sekretess

Provmaterialen skall vara ett stöd för läraren i bedömningen av elevernas prestationer i slutet av kursen samt bidra till en likvärdig och rättvis betygsättning i landet. Det är därför av största vikt att det används så som det är avsett och inte som prov vid andra tillfällen eller som övning.

Provmaterialen i moderna språk är - till skillnad från de nationella proven i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik - inte obligatoriska. Skolverket understryker dock att proven bör användas, vilket innebär en stark rekommendation. Provmaterialet omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 3c § och skall förvaras under betryggande former såväl före som efter provtillfället. Eleverna får därför inte behålla sina prov efter genomgång. Provmaterialet ska inte distribueras digitalt.

Undantaget från detta om sekretess är exempelmaterialet, som är framtaget i syfte att illustrera uppgifter som kan förekomma i proven. Det får användas fritt och står öppet för elever, lärare, föräldrar och andra intresserade att använda. Observera dock att det fortfarande skyddas av copyright, och t.ex. inte får publiceras i andra sammanhang eller överföras till digitalt format.

Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd

I Skolverkets e-tjänst finns bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för följande nivåer:

 • årskurs 9 inom ramen för språkval för grundskolan
 • kurserna Moderna språk 2, 3 och 4 inom gymnasial utbildning

Obs! Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt.

Gå direkt till e-tjänsten och filtrera efter skolform och ämne

Proven ges i slutet av årskurs 9 alternativt vid gymnasiekursens slut. Tidpunkten bestäms lokalt.

Tillgång till skyddat material får man via sin rektor/skolhuvudman. Se information nederst på sidan för e-tjänsten.

Provmaterial

Ett nationellt provmaterial bör pröva så många färdigheter som möjligt. Resultaten från provmaterialet/de olika delproven ger läraren en möjlighet att bedöma hur eleven har presterat i förhållande till olika delar av betygskriterierna . Detta provmaterial ger möjlighet att pröva

 • hörförståelse (Fokus: Höra)
 • läsförståelse (Fokus: Läsa)
 • reception (Fokus: Höra samt Fokus: Läsa)
 • muntlig produktion och interaktion (Fokus: Tala och samtala)
 • skriftlig produktion och interaktion (Fokus: Skriva).

Provmaterialet/delproven innehåller:

 • Lärarinformation
 • Bedömningsanvisningar
 • Elevmaterial
 • Ljudfiler (för Fokus: Höra och Fokus: Tala och samtala)

Provmaterial i e-tjänsten 

 • Sammanhållna prov och hela delprov som omfattas av sekretess. Dessa återfinns under rubriken Bedömningsstöd inför betygssättningen.
 • Separata provuppgifter som kan användas av lärare som inslag i egna prov eller på annat sätt som läraren finner lämpligt. Dessa provuppgifter finns under rubriken Bedömningsstöd för undervisningen och är markerade med ett hänglås och omfattas av sekretess.

Exempel på uppgiftstyper

I e-tjänsten finns också exempel på uppgiftstyper som har förekommit och kan förekomma i proven. Bedömningsanvisningar finns till exempelmaterialet. Materialet kan användas fritt av såväl lärare som elever. Dessa återfinns under rubriken Bedömningsstöd inför betygssättningen.

Formativt material

Formativt material, från nybörjarnivå till steg 2/språkval åk 9, finns under rubriken Bedömningsstöd för undervisningen i Skolverkets e-tjänst för respektive språk. 

Anpassning

För elever med olika funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandetMer information om detta finns på Skolverkets Webbplats.

Resultat