Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Bedömningsstöd i moderna språk

Här finns information om bedömningsstöd i moderna språk, bland annat om syfte och sekretess, Skolverkets bedömningsportal, provmaterial, exempel på uppgiftstyper, formativt material och anpassning.

Syfte och sekretess

Provmaterialet skall vara ett stöd för läraren i bedömningen av elevernas prestationer i slutet av kursen samt bidra till en likvärdig och rättvis betygsättning i landet. Det är därför av största vikt att det används så som det är avsett och inte som prov vid andra tillfällen eller som övning.

Provmaterialen i moderna språk är - till skillnad från de nationella proven i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik - inte obligatoriska. Skolverket vill dock understryka att proven bör användas, vilket innebär en stark rekommendation. Provmaterialet omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 4 § och skall förvaras under betryggande former såväl före som efter provtillfället. Eleverna får därför inte behålla sina prov efter genomgång. Provmaterialet ska inte distribueras digitalt.

Undantaget från detta är exempelmaterialet, som är framtaget som illustration på uppgifter som kan förekomma i proven. Det får användas fritt och står öppet för elever, lärare, föräldrar och andra intresserade. Observera dock att det fortfarande skyddas av copyright, och t.ex. inte får publiceras i andra sammanhang eller överföras till digitalt format.

Bedömningsportalen

I Skolverkets bedömningsportal finns bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för följande nivåer:

 • årskurs 9 inom ramen för språkval för grundskolan
 • kurserna moderna språk 2, 3 och 4 inom gymnasial utbildning

Obs! Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt.

Gå direkt till Bedömningsportalen

Proven ges i slutet av årskurs 9 alternativt vid gymnasiekursens slut. Tidpunkten bestäms lokalt.

Tillgång till lösenordskyddat material får man via sin rektor/skolhuvudman. Se instruktioner på Skolverkets hemsida.

Provmaterial

Ett nationellt provmaterial bör pröva så många färdigheter som möjligt. Resultaten från provmaterialet/de olika delproven ger läraren en möjlighet att bedöma hur eleven har presterat i förhållande till olika delar av kunskapskraven. Detta provmaterial ger möjlighet att pröva

 • hörförståelse (Fokus: Höra)
 • läsförståelse (Fokus: Läsa)
 • reception (Fokus: Höra samt Fokus: Läsa)
 • muntlig produktion och interaktion (Fokus: Tala och samtala)
 • skriftlig produktion och interaktion (Fokus: Skriva).

Provmaterialet/delproven innehåller:

 • Lärarinformation
 • Bedömningsanvisningar
 • Elevmaterial
 • Ljudfiler (för Fokus: Höra och Fokus: Tala och samtala)

Allt provmaterial finns i bedömningsportalen under två flikar:

 • Prov & material med flera uppgifter. Här finns sammanhållna prov och hela delprov som omfattas av sekretess.
 • Enskilda provuppgifter. Här finns separata provuppgifter som kan användas av lärare som inslag i egna prov eller på annat sätt som läraren finner lämpligt. Dessa provuppgifter är markerade med ett hänglås och omfattas av sekretess.

Exempel på uppgiftstyper

Under fliken Enskilda uppgifter i Skolverkets bedömningsportal finns exempel på uppgiftstyper som har förekommit och kan förekomma i proven. Bedömningsanvisningar finns till exempelmaterialet. Materialet kan användas fritt av såväl lärare som elever.

Formativt material

Formativt material, från nybörjarnivå till steg 2/språkval åk 9, finns under fliken Prov & material med flera uppgifter i Skolverkets bedömningsportal för respektive språk. Delar av materialet kräver lösenord.

Anpassning

För elever med olika funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandetMer information om detta finns på Skolverkets Webbplats.

Resultat