Göteborgs universitet

Prov i Engelska 7

Här finns information om bedömningsstödet i Engelska 7 för gymnasieskolan och för kommunal vuxenutbildning.

Syfte och Sekretess

Syftet med bedömningsstödet är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. För att detta syfte ska uppnås är det viktigt att prov­materialet enbart används så som det är avsett och i slutet av kursen.

För att bedömningsstödet ska kunna fungera i enlighet med sitt syfte är det viktigt att sekretessen upprätthålls enlighet bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 4 § (2009:400).

Det är viktigt att materialet förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. Eventuell genomgång av genomförda prov med eleverna ska göras på sekretessmässigt betryggande sätt. Eleverna får inte ta med sig provhäften eller anteckningar. Det är inte heller tillåtet att använda hela prov eller delar av prov för övning.

Bedömning

Bedömningsstödet i Engelska 7 är, i likhet med de nationella proven i engelska, ett så kallat proficiency test, vilket innebär att det har som syfte att pröva och ge en bild av elevernas allmänna språkfärdighet i engelska oberoende av var, när och hur denna färdighet uppnåtts. Följaktligen bygger det inte på innehållet i några speciella undervisningsmaterial eller på ett visst arbetssätt. I provmaterialet används enbart engelska.

Liksom de nationella proven i engelska har bedömningsstödet i Engelska 7 sin grund i den kommunikativa och funktionella språksyn som kommer till uttryck i läroplanen och ämnesplanen i engelska. Detta innebär bland annat att såväl receptiv som produktiv och interaktiv språkförmåga prövas. Ambitionen är även att provet ska relatera till de mål i ämnesplanen som handlar om strategier och anpass­ning. Genom text- och uppgiftsval relaterar också de olika delproven till exempelvis sam­hälls­frågor, kulturella och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och områden där engelska används.

Elevernas förmåga inom olika områden prövas inte isolerat utan oftast i integrerade former. Till exempel är fokus i ett av delproven muntlig produktion och interaktion, vilket kräver att eleverna både kan tala och förstå engelska. Motsvarande integration av färdigheter återfinns i de andra delproven.

Alla delar av ämnesplanen kan inte prövas i ett prov, men strävan är att på ett så brett sätt som möjligt konkretisera och pröva det centrala i ämnet. Ambitionen är också att provet ska ha en hög grad av autenticitet. Detta innebär dels att materialet i provet så långt det är möjligt ska vara autentiskt, dels att uppgifterna i görligaste mån bör vara rimliga att tänka sig i situationer utanför skolan. Dessa aspekter har alla betydelse för provets validitet. Provet måste också ha god reliabilitet, det vill säga bidra till en så systematisk och tillförlitlig bedömning som möjligt.

En grundläggande princip för provet är slutligen att eleverna ska ges möjlighet att visa så mycket som möjligt av vad de kan – inte primärt vad de inte kan. Detta innebär bland annat att provets olika delar är av skiftande slag, vad gäller såväl innehåll som svarsform, och att både receptiv, produktiv och interaktiv förmåga prövas i muntlig och skriftlig form. Centralt för bedömningen är dels hur väl eleven kan förstå olika typer av skriven och talad engelska, dels uttrycka ett eget innehåll och interagera i muntlig och skriftlig form.

Varje delprov bedöms separat med utgångspunkt i mål och kunskapskrav. Som stöd för detta ges utförliga bedömningsanvisningar med bedömningsfaktorer och kommenterade exempel på autentiska muntliga och skriftliga elevprestationer på olika nivåer. Elevens resultat på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg.

Skolverkets e-tjänst för bedömningsstöd

Bedömningsstöden för Engelska 7 finns tillgängliga i Skolverkets e-tjänst. Provet ges vid kursens slut. Tidpunkten bestäms lokalt. Bedömningsstöden ska inte distribueras digitalt.

Lärare får tillgång till skyddat material via rektor/skolhuvudman. För mer information se Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial.  

Delprov

Bedömningsstöden i Engelska 7 består av tre delprov:

Focus: Reception and Usage
Focus: Speaking
Focus: Writing

Provmaterialet innehåller:

  • Lärarinformation
  • Bedömningsanvisningar
  • Elevhäften
  • Ljudfiler (Focus: Listening och Focus: Speaking, samt i förekommande fall för Focus: Writing)

Lärarmaterial

Nedanstående dokument ingår som lärarmaterial i bedömningsstödet för Engelska 7 för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. De finns även som kopieringsunderlag i häftet Lärarinformation.

Anpassning

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Se Anpassa prov i gymnasieskolan.