Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

De två institutionerna vid Konstnärliga fakulteten, Högskolan för scen och musik och HDK-Valand – Högskolan för konst och design, har utbildning på forskarnivå i både konstnärlig forskning och pedagogisk forskning inom det konstnärliga fältet. Här finns sammantaget sju forskarutbildningsämnen och cirka 50 doktorander.

HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik samarbetar också om forskarutbildning inom ramen för CUL:s forskarskola – Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning.

Ämnen inom forskarutbildningen på Konstnärliga fakulteten:

  • Konstnärlig gestaltning (HDK-Valand)
  • Design (HDK-Valand)
  • Konsthantverk (HDK-Valand)
  • Estetiska uttrycksformer med inriktning utbildningsvetenskap (HDK-Valand och Högskolan för scen och musik)
  • Musikpedagogik (Högskolan för scen och musik)
  • Musikalisk gestaltning (Högskolan för scen och musik)
  • Scenisk gestaltning (Högskolan för scen och musik)

Doktorandutbildning inom konstnärlig forskning

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet initierade en egen utbildning på forskarnivå inom konstnärliga praktiker och gjorde en första rekrytering av doktorander år 2000, och har under de senaste decennierna etablerat en miljö där forskning och utbildning samverkar. Det är en miljö som ger utrymme för både interdisciplinära och fakultetsövergripande forskningsprojekt, liksom projekt som fokuserar på konstnärlig fördjupning. Doktorander träffas regelbundet i tvärvetenskapliga konstnärliga fora både inom institutionerna och på fakultetsnivå, bland annat den konstnärliga forskarskola som drivs gemensamt av de två institutionerna Högskolan för scen och musik (HSM) och HDK-Valand – Högskolan för konst och design.

Två olika doktorstitlar

I Sverige finns två olika doktorstitlar inom de konstnärliga ämnena – en generell studieplan i ett visst konstnärligt ämne som leder till filosofie doktor; och en särskild studieplan i ett visst konstnärligt ämne som leder till konstnärlig doktor. Hur skillnaden mellan de två titlarna ska utformas, deras syfte och innebörd, fortsätter diskuteras, ifrågasättas och tillämpas på olika sätt inom forskningsområdet nationellt. Vanligtvis tar vi upp skillnaden mellan den allmänna och den särskilda doktorstiteln inom ramen för doktorandutbildning och doktoranden uppmanas att fatta ett slutgiltigt beslut om vilken doktorsexamen de ämnar ha som slutmål – allmän eller särskild (konstnärlig) – kort efter att ha antagits som doktorand och efter de har fått fullständig information om de båda examina.

Utbildning på forskarnivå i pedagogik inom det konstnärliga området

Fakulteten startade doktorandstudier i musikpedagogik 2001 i samband med rekryteringen av de första doktoranderna i ämnet. Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer där musik utgör de olika läroprocessernas innehåll. Ämnet har ett nära samarbete med utbildning på forskarnivå i musikpedagogik vid Malmö musikhögskola, Lunds universitet, genom gemensamma kurser och seminarier.

 Doktorandstudier i ämnet estetiska uttrycksformer inriktas mot såväl didaktiska som politiska, strukturella och institutionella frågor inom främst förskolans, skolans och/eller gymnasieskolans estetiska verksamhet. Forskningen rör mediespecifik undervisning inom de estetiska ämnena bild, dans, drama, musik, slöjd och teater men även medieneutral estetisk verksamhet inom de olika skolformerna. Ämnet etablerades vid fakulteten år 2005, i samband med uppstarten av forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) vid Göteborgs universitet.

ERA – Educational Research in the Arts, är Konstnärliga fakultetens forskningsplattform med syfte att samla och stärka befintlig forskning och engagemang inom de estetiska skolämnena och konstarternas pedagogik, exempelvis inom bild, slöjd, dans, teater och musik.

Ämnen inom utbildning på forskarnivå i pedagogik

Estetiska uttrycksformer med inriktning utbildningsvetenskap (HDK-Valand och Högskolan för scen och musik)
Musikpedagogik (Högskolan för scen och musik)