Göteborgs universitet
Bild
Esaias Järnegard, forskarstudent
Esaias Järnegard, forskarstudent
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Utbildningen på forskarnivå är delvis organiserad som en fakultetsgemensam forskarskola där teoretiska och metodologiska frågeställningar med särskild inriktning mot konstnärlig och pedagogisk forskning behandlas.

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med andra institutioner inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Syftet med forskarutbildningen vid konstnärliga fakulteten är att ge en tydlig forskningsanknytning åt det konstnärliga och pedagogiska kompetensområdet.

Utbildningen ska leda till att den forskarstuderande erhåller såväl bredd som djup. Detta sker genom att obligatoriska kurser riktas mot översiktlighet och centrala teoretiska och metodologiska färdigheter, medan de individuella läskurserna och avhandlingsarbetet riktas mot de för doktoranden specifika frågeställningarna.

Utbildningen på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av en kursdel om 60–90 högskolepoäng samt en avhandlingsdel om 150–180 högskolepoäng (poängtal anges i respektive ämnes allmänna studieplan). Huvudhandledaren är från Högskolan för scen och musik medan bihandledare kan hämtas från andra lärosäten.

Utbildningen leder till filosofie doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.