Bild
Stadsmiljö med byggarbetsplats vid ombyggnad av vägar vid Lilla Bommen, Göteborg.
Foto: Monica Sand, Konstnärliga fakulteten
Länkstig

PLACE: Public Life, Arts and Critical Engagement

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Konstnärliga fakulteten

Kort beskrivning

PLACE: Public Life, Arts and Critical Engagement Konstnärliga fakultetens forskningsplattform för att samla och stärka befintlig forskning och engagemang inom politikområdet för gestaltad livsmiljö (2017/18:110). PLACE utvecklar praktikbaserad forskning för ökad demokratisering och inflytande över boendemiljöer, offentliga rum och mötesplatser.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt med mer information allteftersom PLACE utvecklas.

Globalt och lokalt står samhället inför stora utmaningar när segregation och bostadsbrist ökar medan lokalt inflytande och tillgång till icke-kommersiella mötesplatser minskar, en utveckling som i förlängningen riskerar att försvaga demokratins och politikens legitimitet.

Forskningsplattformen PLACE: Public Life, Arts and Critical Engagement etableras som en institutionsövergripande plattform inom konstnärliga fakulteten, 2021-2025. Initiativet syftar till att samla och stärka befintlig forskning och engagemang inom regeringens politikområde  gestaltad livsmiljö (2017/18:110) genom att utveckla praktikbaserad forskning som kritiskt verkar för att öka demokratisering och inflytande över boendemiljöer, offentliga rum och mötesplatser. Arbetet innebär att utveckla konstnärliga metoder och processer, bredda definitioner av gestaltning i forskning och praktik samt initiera nya former av samskapande processer tillsammans med invånare, kommuner, forskare.

Långsiktigt är målet av-kolonisering av offentliga rum och platser och ett breddat tillträde till högre konstutbildningar och offentliga gestaltningsuppdrag.