Länkstig

Maria Bania

Professor

Enheten för
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Maria Bania

Maria Bania är filosofie doktor och professor i musikalisk gestaltning med inriktning interpretation samt viceprefekt forskarutbildning och ämnesföreträdare i musik.

Pågående forskning

För närvarande leder jag det konstnärliga forskningsprojektet ”Retoriska och romantiska affektiva strategier i musikaliska framföranden” som är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet utforskar estetiska förhållningssätt i musikaliska framföranden under sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet, såväl teoretiskt som praktiskt. Syftet är att bättre förstå och kunna realisera den konstnärliga potentialen i musiken från denna period samt att utöka utövares och lyssnares möjligheter till känslomässig delaktighet i konsert-situationer.

Konstnärlig bakgrund

Jag växte upp i Gävle där mina föräldrar arbetade som gymnasielärare men flyttade till Oslo för en kandidatexamen i blockflöjt vid Norges musikkhögskole 1986. Därefter studerade traversflöjt för Wilbert Hazelzet på Koninklijk Conservatorium i den Haag vilket ledde till en ‘certificaat’-examen (masternivå) 1988. Jag kom tillbaka till Sverige och inledde en karriär som traversflöjtist. 1991-2010 var jag flöjtist i den danska tidstrogna orkestern Concerto Copenhagen och 1992-2006 i barockensemblen Corona Artis. Därutöver har jag medverkat i ett stort antal tidstrogna ensembler i Sverige och utomlands. Jag har bland annat spelat in solokonserter av Agrell och Scheibe med Concerto Copenhagen och dirigenten Andrew Manze samt sonater av Roman, Scheibe och Raehs tillsammans med cembalisten och dirigenten Lars-Ulrik Mortensen. Källstudier och forskning i uppförandepraxis har alltid intresserat mig mycket och varit en naturlig del av min verksamhet som musiker, så efter deltidsstudier i musikvetenskap inledde jag år 2001 mina doktorandstudier i konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet. Tidigare forskning

Min avhandling som jag försvarade 2008 har titeln “‘Sweetenings’ and ‘Babylonish Gabble’: Flute Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th centuries”. Den utforskar vibrato-tekniker och -användning liksom artikulationstekniker för snabba passager på flöjt under 1700- och 1800-talen. I avhandlingen använde jag mig av flöjtmusik av bland andra Johan Helmich Roman. Jag fortsatte att arbeta med Romans sonater har i form av en kritisk utgåva med förslag till framförande av flöjtstämman angående dynamik, ornament, tempi, frasering, artikulation och rytmiska altereringar baserade på min kunskap om Romans musikaliska stil och flöjtspel under Romans tid. Jag har också bedrivit forskning om improvisation av preludier på melodiinstrument under 1600-, 1700-, och 1800-talen.

Övriga arbetsuppgifter

2010 började jag arbeta vid Högskolan för scen och musik med akademisk handledning och olika uppdrag, bland annat som studierektor, utbildningsledare för kyrkomusikutbildningarna och tillförordnad viceprefekt forskning. Jag blev befordrad till professor 2017. Vid sidan av forskningen går nu en stor del av min tid till institutionens forskarutbildning där jag har ansvar för musikområdet och är huvudhandledare för en doktorand. I rollen som ämnesföreträdare i musik arbetar jag med att stödja musikforskningen på min institution och forskningsanknytningen inom utbildningsprogrammen i musik. Jag är även ledamot i institutionens forskningsråd.