Göteborgs universitet
Bild
En person jobbar vid en arbetsbänk i en verkstad
Foto: Konstfack

Om forskarskolan

Våren 2020 startade den Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik sin verksamhet med syfte att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap inom skolämnena bild och slöjd. Vetenskapsrådet finansierar forskarskolan under 2019-2023. Forskarskolan är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet.

Forskarskolan är ett samarbete mellan:

 • Göteborgs universitet
 • Konstfack
 • Stockholms universitet

Göteborgs universitet 

HDK-Valand – Högskolan för design och konsthantverk är en institution inom Konstnärliga fakulteten och bedriver utbildningar och forskning i konstnärliga ämnen samt lärarutbildningar med inriktningar för lärare i bild och slöjd. Vid Göteborgs universitet är lärarutbildningen hela universitetets angelägenhet här finns även den fakultetsgemensamma forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL).  

I den allmänna studieplanen förtydligas inriktningen vid HDK-Valand. Läs mer under: Studier

Konstfack 

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) bedriver lärarutbildning och forskning inom området Visuell kultur och lärande, vilket även innefattar materiella, virtuella och digitala kulturer. Det övergripande vetenskapsområdet är utbildningsvetenskap, men institutionen verkar inom såväl utbildning som forskning i en tvärvetenskaplig miljö. Kopplingar görs till konst, teknik och design – inklusive lärandedesign, men även till ämnesdidaktiska frågor. 

Stockholms universitet

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) spänner i sin verksamhet över ett stort fält, präglat av mångvetenskaplighet och inriktat på att utveckla och anpassa användningen av IT till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer. Av de tematiska områden som DSV aktivt bedriver forskning inom kan särskilt nämnas digitala spelinteraktionsdesign och designbaserad forskningsamt framför allt teknikstött lärande, vilka alla faller inom forskningsämnet informationssamhället.

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) bedriver forskning och ämnesdidaktisk undervisning inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Ämnesdidaktisk forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från olika discipliner möts och undersöker undervisning och lärande inom ämnen på olika nivåer. HSD ansvarar för samtliga inslag av estetiska lärprocesser inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet och bedriver forskning med inriktning på bild, musik, drama och dans samt historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi.

Forskarskolans organisation

Forskarskolan är administrativt förlagt till HDK-Valand.

Styrgrupp och Advisory Board

Forskarskolan leds av en styrgrupp, som består av representanter från de olika lärosätena:

 • Professor Tarja Karlsson Häikiö, projektledare
 • Professor Fredrik Lindstrand
 • Docent Patrik Hernwall
 • Lektor Catrine Björck

Ett advisory board är knutet till styrgruppen. Rådet är en rådgivande och granskande part, som består av meriterade och seniora forskare:

 • Professor emeritus Staffan Selander (Digitala media), DSV
 • Professor Mie Buhl (Bild och digitala media), Aalborg universitet
 • Professor Ulla Lind (Bild), Konstfack
 • Professor Mia Porko-Hudd (Slöjd), Åbo Akademi
 • Professor Marcus Samuelsson (Slöjd), Högskolan Väst
 • Professor Marléne Johansson (Slöjd), Göteborgs universitet
 • Docent Viveca Lindberg, (Komparativ ämnesdidaktik), Stockholms universitet