Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

HDK-Valand erbjuder utbildning på forskarnivå inom konstnärlig gestaltning med inriktning mot konsthantverk, design, film, fri konst, litterär gestaltning och fotografi. Vi erbjuder även doktorandstudier i ämnet estetiska uttrycksformer som omfattar pedagogisk forskning inom det estetiska området inriktat på grundskole- och gymnasieämnen som bildkonst och slöjd.

Syftet med våra forskarutbildningar är att – med både bredd och djup, praktik och teori –utbilda forskare med fokus på oberoende och kritisk kunskapsproduktion inom fältet. Vi ser doktorandprogrammet som en grundutbildning för professionella forskare som har för avsikt att arbeta i akademiska och/eller icke-akademiska miljöer. Samtidigt som vi omsorgsfullt stöder varje doktorands individuella utveckling lägger vi särskild vikt vid forskningens samarbetsinriktade och kollektiva sidor, samt vikten av att arbeta i kollektiva miljöer. Strängt taget anser vi att en forskningsutbildning innebär en fördjupningsprocess där doktoranden deltar i ett kollektivt sammanhang med olika konstnärliga praktiker. Alla doktorandplatser är fullt finansierade anställningar och utlyses regelbundet. Det är inte möjligt att ansöka till våra forskarutbildningar förutom den period det är en pågående utlysning.

Forskarskolor
Alla doktorander är knutna till en forskarskola med gemensamma kurser och seminarier: inom konstnärlig gestaltning driver institutionen tillsammans med Högskolan för scen och musik (vår systerinstitution inom fakulteten) den konstnärliga forskarskolan, med symposier, workshops och fyra baskurser. Inom Estetiska uttrycksformer finns två forskarskolor; CUL (centrum för utbildningsvetenskap och lärande) vid Göteborgs universitet och FoBoS, en nationell forskarskola med stöd från Vetenskapsrådet för doktorander inom bildpedagogik och slöjdpedagogik.
 

Forskargrupper
Doktoranderna uppmanas att ansluta sig till minst en av de forskargrupper som är aktiva inom HDK-Valand. Dessa grupper är för närvarande samlade under följande rubriker:

  • Political Imaginaries
  • Environment: Ecological and Climate Challenges
  • Economies: Organizing, Valuating and Working
  • Materialities and Experimental Aesthetics