Göteborgs universitet
Bild
SIPGI – Flyktinginvandring och städer
Länkstig

Flyktinginvandring och städer (SIPGI)

Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter. En väl fungerande integrationspolitik har därför stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling.

Forskningsprogrammet Flyktinginvandring och städer: Sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige (SIPGI) ämnar att bidra med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i storstäderna i Sverige, Turkiet och Jordanien.

Städer som mottar flyktingar och migranter måste arbeta för att säkerställa en långsiktig integration av nya medborgare som annars riskerar att hamna utför samhället - utan tillgång till arbetsmarknaden, bostäder, sjukvård eller utbildning. Urvalet av länder och städer i forskningsprogrammet SIPGI bygger på städernas olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar i att hantera invandring, samt den gemensamma erfarenheten av stor syrisk flyktinginvandring sedan 2013.

Forskningsrogrammet utvidgar och stärker kunskapen om integration och social sammanhållning i städerna, förbättrar jämförbarheten av insamlad data och ökar teoretisk kunskap om politisk styrning och social samanhållning kopplad till flyktingmigration. Programmet, som pågår från år 2018 till 2024, kommer att bidra med ny kunskap om förutsättningarna för att skapa inkluderande städer både på kort och långt sikt.

Forskningsrogrammet SIPGI ställer följande forskningsfrågor:

  • På vilket sätt varierar integrationspolitiska och sociala institutioner för att hantera flyktinginvandring i de tre städerna?
  • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas tillgång till social välfärd?
  • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas integration och relationer till den inhemska befolkningen?

För att besvara dessa frågor använder sig forskningsprogrammet av både kvantitativa (surveys, experiment) och kvalitativa metoder (elitintervjuer och intervjuer med flyktingar, policydokument, fokusgrupper samt etnografiska fältstudier).

Programmet är ett internationellt samarbetsprogram som samlar forskare från Sverige, Turkiet, Jordanien och USA. Centrum för Global Migration (CGM) vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, är värd för programmet, i nära samarbete med programmet för Styrning och lokal utveckling (GLD), vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet och Migration Research Institute (MiReKoc), det ledande migrationscentret i Turkiet.

De deltagande forskarna i konsortiet kommer från olika forskningsdiscipliner (statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, socialantropologi och geografi) med olika metodologiska utgångspunkter (stora N-studier, experimentell forskning, elitundersökningar, etnografisk forskning och VR-teknik) och med stor erfarenhet av att arbeta i olika politiska kontexter (Syrien, Turkiet, Jordanien, Israel, Sverige).

Sammantaget ger forskningsprogrammet konsortiet möjlighet att bedriva och genomföra forskningsprojekt som tar sig an komplexa samhällsutmaningar som migration och integration. Konsortiets omfattande internationella och lokala nätverk möjliggör att sprida forskningsresultat till ett brett nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom migrationsområdet, förutom forskarsamhället, till exempel politiker, tjänstemän, civila samhället, flyktingorganisationer och media.

Forskningen kommer att genomföras i samarbete med praktiker i syfte att gemensamt få fram ny kunskap som kan vara till nytta för exempelvis grupper och nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer liksom kommunala verksamheter.

Projektledare

Andrea Spehar
Docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet
Presentationssida och kontakt