Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
forskning
Länkstig

Forskning

Centrum för global HRM är den ledande forskningsinstitutionen med fokus på Human Resources Management (HRM) i Sverige och har som mål att bli en framträdande aktör även internationellt.

Transformativt HR

CGHRM:s forskningsverksamhet centrerar kring hur HR-funktionen och human resources management bidrar till organisatorisk motståndskraft. HR-funktionen kan ses som administrativ, transaktionell och byråkratisk. HR-funktionen kan dock också bidra till organisatorisk tillväxt och förnyelse; ett område som är mycket viktigt för CGHRM och våra partners.

Därför är det övergripande temat för CGHRM: s forskning HR transformation. Detta koncept betonar en ambition att stärka HR-funktionens inverkan och betydelse för att ge ett viktigt bidrag till organisatorisk effektivitet, utveckling, förnyelse, såväl som den enskilda arbetstagarens välfärd och en mer hållbar arbetsmarknad. Forskningen inom CGHRM kan ge kunskap om hur sådan transformativ HR kan se ut, och även vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att uppnå detta mål.

Den globala dimensionen av transformativ HR är av central betydelse här, det vill säga hur HR-funktionen kan bidra till organisationsutveckling i multinationella och multikulturella miljöer.

Forskningsområden

Fyra relaterade forskningsområden har identifierats i enlighet med det övergripande uppdraget och omfattningen av CGHRM:s forskning. 

Organisera HR-funktionen

Här studerar vi hur HR-funktionen kan organiseras med intresse för nya arbetssätt inom HR-funktionen och dess konsekvenser för organisationer, individer och samhälle (till exempel HR-analys, smidig HR).

HR & förändring och anpassning

Vi studerar HR-funktionens viktiga roll för att stödja organisatoriska förändrings- och anpassningsprocesser, till exempel för att förvärva nya kompetenser och ta en aktiv roll i organisationsutvecklingsinsatser.

HR & arbetsmiljö och hälsa

Vi studerar HR-funktionens roll för att stödja aktiviteter relaterade till ledarskap, arbetsmiljö, anställdas hälsa och jämställdhet.

Arbetsmarknaden i övergång

Ett fjärde studieområde behandlar forskning om arbetsmarknadens funktion, till exempel atypiska anställningsformer, inkludering av ungdomar, äldre, migrerande arbetstagare och arbetstagare med funktionsvariation samt andra arbetslivsproblem som kan ha inverkan på HRM.

CGHRM har som vision att etablera en öppen forskningsmiljö som ger möjligheter för nya teman att dyka upp.

Forskningens omfång

När det gäller teorier och tillämpade metoder, strävar CGHRM efter pluralism och att varje forskningsprojekt ska ha en unik och mångsidig disciplininramning och att forskningsdesignen är funktionell i relation till specifika forskningsmål och frågor. Viktiga områden som ska undersökas i CGHRM:s forskning är HR-yrket, HR-policy och praktiskt arbete, industriella relationer och olika ledningsfrågor till exempel ledarskap och strategi. Några områden av särskild betydelse är mångfaldshantering, arbetsmiljö, anställning, medarbetarengagemang, digitalisering, flexibilisering, agilt arbete och people analytics.

HRM och CGHRM

Human Resource Management (HRM) definieras som policy och metoder för att hantera personalfrågor och arbetsmiljöer, inte bara anställda utan också personal hos underleverantörer, bemanningsföretag, frilansare och andra intressenter. HRM är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som täcker discipliner som managementstudier, sociologi, psykologi, utbildningsstudier, juridik, arbetsmedicin och arbetsvetenskap.

CGHRM strävar efter en öppen och inkluderande forskningsmiljö för forskare från olika discipliner och universitet. CGHRM har också ett särskilt intresse för den globala dimensionen av HRM.

Sveriges förste professor i HRM

CGHRM etablerar Sveriges första professur i HRM

CGHRM har sedan start arbetat med målet att etablera en professur i ämnet Human Resource Management vid Göteborgs universitet - något som inte tidigare funnits i Sverige. Centrum för global HRM, tillsammans med Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap arbetade gemensamt för att rekrytera och tillsätta professuren och i oktober 2019 tillträdde Stefan Tengblad positionen som professor i HRM vid Göteborgs universitet, och blev alltså därmed först i landet. 

Stefan Tengblad har arbetat med att leda forskning i över 15 år. Efter examen gick han en forskarutbildning och disputerade 1997 med en avhandling om chefsförsörjning. År 2008 fick han en professur i Borås, och flyttade året därefter över till Skövde Högskola.

- "HR är naturligtvis en viktig del – det inkluderar själva HR-funktionen, och de människor som jobbar med det. Men HRM är det övergripande ämnesområdet och teorin bakom, och inkluderar även ledning och mänskligt arbete i stort", säger Stefan Tengblad.

Om framtiden säger Stefan: "Jag vill bygga upp en miljö på kanske 30–40 forskare kopplade till CGHRM och som kan studera HRM utifrån olika perspektiv. som inkluderar arbetstagarperspektivet och fackliga organisationer". 

Du kan läsa hela intervjun med Stefan här

 

Video (0:1)
Stefan Tengblad - professor i human resource management

Aktuellt om forskning

CGHRM är en central centrumbildning och mötesplats i Europa för alla som forskar om eller arbetar med HRM-frågor, dvs. frågor som har att göra med att anställa, utveckla och behålla personal samt organisering och ledning av det arbete som de förväntas utföra

Föreståndare, professor och doktorander bygger en kärna tillsammans med samverkande forskare, inom och utanför de medverkande institutionerna​. Finansiering av forskning sker genom medlemsavgifter, donationskapital och externa forskningsanslag och fokus är tvärvetenskaplig behovsdriven forskning som sker genom dialog med partners.

CRANET

Cranet är sedan flera decennier ett ledande nätverket för HRM-forskare global och som gör regelbundna undersökningar av HRM-praktiker i över 40 länder. Under 2021 kommer CGHRM skicka ut Cranet enkäten som riktar sig till HR-chefer och HR-direktörer.