Göteborgs universitet

Sök medel

Centrum för global HRM stödjer utveckling av forskningsprojekt främst med hjälp av planeringsbidrag.

CGHRM stödjer utveckling av forskningsprojekt med hjälp av olika finansieringsformer, inledningsvis främst planeringsbidrag. Målsättningen med de olika formerna av ekonomiskt stöd är att attrahera skickliga forskare som vill studera områden som är intressanta för området global HRM, ge forskare möjlighet att initiera och genomföra relevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet samt att öka forskarnas möjligheter att engagera sig i internationell forskningssamverkan.

Projekt som får stöd ingår naturligt som del i CGHRM:s forskningsmiljö och avrapportering av projekten sker bland annat genom att presenteras på öppna seminarier, i framtida rapportserier och via olika former av vetenskaplig publicering.

Planeringsbidrag

Målsättningen med planeringsbidrag är att attrahera skickliga forskare som vill studera områden som är intressanta för området global HRM, ge forskare möjlighet att initiera och genomföra relevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet samt att öka forskarnas möjligheter att engagera sig i internationell forskningssamverkan.

Projekt som får stöd ingår naturligt som del i CGHRM:s forskningsmiljö och avrapportering av projekten sker bland annat genom att presenteras på öppna seminarier, i framtida rapportserier och via olika former av vetenskaplig publicering.

Varför planeringsbidrag?

Centrum för global HRM har som en av de främsta målsättningarna att initiera, driva och utveckla mer forskning inom HRM-området. Konkurrensen mellan forskare är hög och större forskningsanslag beviljas sällan. Därför har en modell för att öka möjligheterna att få större forskningsanslag tagits fram - planeringsbidrag (seed money).

Så här går det till

Modellen går ut på att forskare lämnar in ansökningar till CGHRM med förslag på nya forskningsprojekt. När ansökningstiden gått ut granskas ansökningarna av sakkunniga forskare från andra lärosäten och den vetenskapliga kvaliteten dedöms. Därefter går ansökningarna vidare till CGHRM:s Advisory board som bedömmer den praktiska relevansen. Slutligen gör styrgruppen en sammanvägd bedömning och beslutar om vilka ansökningar som beviljas planeringsbidrag. I praktiken innebär detta att forskaren får lön för en månads skrivtid för att producera en eller flera fullständiga ansökningar till större forskningsfinansiärer.

En överenskommelse tecknas med de forskare som beviljats planeringsbidrag som bland annat innebär att forskaren förbinder sig att skicka in en eller flera fullständiga ansökningar samt att forskaren inbjuds till att delta på ansökningsseminarier där ansökningar diskuteras och granskas för att på så sätt höja den vetenskapliga kvaliteten. Forskare som beviljats planeringsbidrag förväntas också delta i nätverksmöten tillsammans med våra samarbetspartners där forskningsprojekten och resultaten, i olika stadier, presenteras och diskuteras.

Centrum för global HRM planerar att utlysa medel för planeringsbidrag en gång om året. I framtiden kommer mer riktade utlysningar kopplade till utvalda forskningsteman att utlysas, dock förutsatt att både den vetenskapliga kvaliteten och praktiska relevansen vägs in.