Göteborgs universitet

Call for Abstracts - Extended to March 15, 2024

Årets övergripande konferenstema fördjupar sig i bredare och mer ingående frågor kring hållbart arbetsliv och hållbara HRM-praktiker. Förändringarna i den globala miljön, demografiska förändringar, nya dynamiker på arbetsmarknaden och tekniska framsteg har omvandlat arbetsmiljön.

Konferensen syftar till att utforska förutsättningar, villkor och praktiker som främjar hållbara och hälsosamma jobb och organisationer. Hur kan akademin och forskningen bidra till en mer hållbar utveckling som integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter? Hur kan organisationer samtidigt möta förväntningarna hos unga yrkesverksamma och uppmuntra äldre anställda att förbli engagerade? Hur kan vi skapa jämlika villkor för alla? Vilka vägar finns för att vidareutveckla HR-praktiker? Behövs nya policys, samarbetsformer, partnerskap och praktiker, och i så fall, vad bör de innefatta? 

Dessa frågor är mångfacetterade och förhoppningsvis tankeväckande. Därför inbjuder vi forskare från olika discipliner och tvärvetenskapliga fält, som använder olika metodologiska och teoretiska tillvägagångssätt, att aktivt delta i denna spännande och viktiga diskussion. 

Bidrag relaterade till arbetsliv och/eller HRM är välkomna. Dessa kan kopplas till de teman som listas nedan eller andra områden kopplade till arbetslivet.  

Konferensteman:

 • Hållbara HRM-praktiker: Internationella jämförelser 

 • Hållbart arbetsliv: Individuella, organisatoriska och samhälleliga perspektiv 

 • Anständigt arbete och anständig anställning i alla åldrar  

 • Hållbara flexibla arbetsformer och hybridarbete 

 • Meningsfullt och hållbart arbetsliv 

 • Framtiden för socialt och ekologiskt hållbart arbete 

 • Röst, tystnad och kommunikationsflöden för hållbart arbetsliv  

 • Utveckling av yrkesutbildningar (HRM, OHSM mm) för att stärka hållbarhetsmål (SDG 8) 

 • SDG 8 – Akademins och forskningens bidrag 

 • Balans mellan anständiga arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt 

 • Gröna omställningsutmaningar i nya branscher: Effekter på arbetsliv och HRM

 • Digitalisering, AI och plattformsarbete 

 • People Analytics och personalekonomi 

 • Kompensation, förmåner och prestation 

 • Ledarskap och medarbetarskap i nya tider  

 • Organisering av HRM-arbetet och funktionen 

 • Kompetenshantering, talangutveckling och lärande organisationer

 • Förändrade arbetsmarknadsrelationer 

 • HRM i små och medelstora företag 

 • Jämlika villkor, kön, intersektionalitet och mångfaldshantering 

 • Förebyggande av sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatsen 

Presentationsformer och abstracts 

Abstracts kan lämnas in för följande typer av presentationsformer: 

1. Vetenskapliga bidrag: 

 • Dessa kommer att presenteras muntligt (cirka 20 minuter, inkl. diskussion) eller i form av posters. Inlämnade abstracts kan utvecklas till ett fullständigt paper eller work-in progress (på engelska, deadline: 15 maj). 

2. Symposium eller Workshop: 

 • Dessa sessioner involverar 34 inbjudna deltagare och hålls under 90 minuter. 
 • Formatet kan exempelvis vara i form av paneldiskussioner, runda bordssamtal, open-space-sessioner och/eller visa samarbeten mellan forskning och praktik.

Riktlinjer

 • Alla abstracts bör vara cirka 500 ord och skrivna på svenska eller engelska. 

 • Maila ditt abstract i ett Word-dokument till cghrmconference@gu.se senast den 1 mars 2024. 

 • Ange också den stream du önskar tillhöra.

 1. För forskningsbaserade bidrag, ska abstractet struktureras enligt följande: 

 • Titel på bidraget 

 • Namn och kontaktuppgifter för författare 

 • Inledning 

 • Syfte 

 • Metod 

 • Resultat 

 • Eventuella slutsatser

2a. För forskningsbaserade symposium ska varje abstract struktureras som ovan och samlas tillsammans med titeln på symposiet, fokus, syfte och namn på kontaktperson.      

2b. För workshops, ska abstractet innehålla: 

 • Namn och kontaktuppgifter för ansvarig person 

 • Andra avsedda deltagare 

 • Titel på bidraget 

 • En tydlig beskrivning av syfte och genomförande 

 • Temat och/eller de frågor som avses tas upp