Bild
Officerare på Livgardet
Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
Länkstig

Yrkesofficerares Professionalisering och Karriärutveckling (YPK-projektet)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2024
Projektägare
Centrum för Global HRM

Kort beskrivning

Karriärutvecklingen inom Försvarsmakten har i grunden varit mer inriktad på nivåhöjning och befordran än på behovet av kompetens i verksamheten. Mot den bakgrunden har föreliggande forskningsprojekt som mål att studera och analysera hur karriär- och kompetensutvecklingsfrågor hanteras inom Försvarsmakten, med särskilt fokus på dels specialistofficerskategorin, dels på de organisatoriska och institutionella aspekter som påverkar relationen mellan officerare och specialistofficerare.

Det råder stor enighet om att personalförsörjningen är en viktig fråga för Försvarsmakten. Frågan är central i relation till alla de befattningar som ryms inom ramen för Försvarsmakten. Värnpliktens återinförande är en av många åtgärder som syftar till att säkerställa personalförsörjningen och garantera att Försvarsmakten uppnår de kvantitativa mål som är satta.

En annan viktig fråga, med basen i personalförsörjningen, rör karriärutveckling och professionalisering för de officerare och specialistofficerare som är anställda inom Försvarsmakten. Försvarsmakten beslutade under tidigt 2000-tal om att lämna det tidigare NBO-befälssystemet och i stället införa ett trebefälssystem, idag kallat Försvarsmaktens befälssystem. Motivet till denna förändring hade sin grund i både ekonomiska motiv och i att det tidigare NBO-systemet gav upphov till ett ökat antal officerare som inte fullt ut matchade verksamhetens behov. En stor förändring i trebefälssystemet var införandet av specialistofficersutbildning som leder till en karriär som specialistofficer utifrån nya befälsgrader.

Karriärutvecklingen inom Försvarsmakten har i grunden varit mer inriktad på nivåhöjning och befordran än på behovet av kompetens i verksamheten. Mot den bakgrunden har föreliggande forskningsprojekt som mål att studera och analysera hur karriär- och kompetensutvecklingsfrågor hanteras inom Försvarsmakten, med särskilt fokus på dels specialistofficerskategorin, dels på de organisatoriska och institutionella aspekter som påverkar relationen mellan officerare och specialistofficerare.

Inom ramen för projekt Yrkesofficerares Professionalisering och Karriärutveckling planeras kvartalsvisa möten/avstämningar samt ett större seminarium varje höst. Projektet kommer även att bjuda in till partsgemensamma samtal (ev. referensgrupp) där arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare ingår. Projektet kommer formellt att ha sin hemvist vid Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet. Centrum för global HRM är en ledande forskningsinstitution med fokus på Human Resource Management.

Det övergripande projektet är indelat i tre delprojekt som berör olika aspekter av ovanstående frågor enligt följande:

Delprojekt 1. ” Rekrytera och behålla”
Huvudansvariga: Gunnar Gillberg, Jan Holmer, Roland Kadefors och Anders Östebo

Tidigare studier har visat att det i stor utsträckning är utvecklingsmöjligheterna och organiseringen av arbetet som är utslagsgivande för om specialistofficerarna väljer att stanna eller lämna Försvarsmakten. Delprojekt 1 kommer mot bakgrund av detta att närmare studera specialistofficerarnas arbetssituation och kompetens- och karriärutveckling. En aspekt av detta är arbetsklimatet och den kollegiala relationen mellan specialistofficerarna de taktiska officerarna. Studien kommer att omfatta såväl yngre specialistofficerare som yngre taktiska officerare. Den huvudsakliga inriktningen kommer, vid sidan om kompetens och karriäraspekten, att vara det organisatoriska och institutionella sammanhang inom vilket specialistofficerarna verkar samt de professionella och relationella aspekter som är knutna till samarbetet mellan specialistofficerare och officerare.

Delprojekt 2 (a+b). Officerare och specialistofficerare – ett systemperspektiv
Huvudansvarig: Per Thilander

Detta delprojekt består av två delar. Delprojekt 2a handlar om att studera hur det samlade officerssystemet mellan taktiska officerare och specialistofficerare är tänkt att fungera i teorin, i jämförelse med hur det fungerar i praktiken. Detta delprojekt tar ett mer holistiskt perspektiv jämfört med delprojekt 1 och trots att delprojekt 1 och 2 till del överlappar i vissa frågeställningar kommer avgränsningar i valet av förband och respondenter att göras.

Delprojekt 2b handlar om att jämföra Försvarsmaktens system för specialistofficerare med hur systemet eller modellen för specialistkompetens inom Hälso- och sjukvården ser ut. Delprojekt 2a och 2b kommer genomföras under perioden 2023-2024 med olika fasindelningar, men där slutredovisning sker i december 2024 (se projektbeskrivning).

 

Delprojekt 3. "Försvarets förtroende och förmåga"
Huvudansvarig: Karl Ydén

Delprojekt 3, som berör försvarets förtroende och förmåga och som särskilt studerar militärt yrkeskunnande och funktionsspecialisering, är finansierat och pågår sedan 2022 (IMIT-beteckning 71937). Projektet studerar befälssystemet, men inrymmer även andra aktiviteter, till exempel medverkan i SOM-institutets årliga nationella undersökning samt ordförandeskap för arbetsgrupp i ERGOMAS (med professor Uzi Ben-Shalom).

En dialogseminarieserie pågår nu vid Ledningsregementet i Enköping där temafokus är militärt yrkeskunnande i FM befälssystem. Seminarierna löper under året med planerad avslutning under senhösten. Output från dialogseminarieserien kommer att ligga till grund för en påföljande produktion av en Uppdrag-volym i samma tradition som Uppdrag Utland, Uppdrag Afghanistan med flera. Förutsättningar att under Q3/Q4 2023 initiera en parallell motsvarande dialogseminarieserie i Skövde undersöks.

Hela projektbeskrivningen kan du läsa här

YPK-projektet (PDF)