Göteborgs universitet
Bild
dator

Cranet

CGHRM ansvarar för den svenska delen i den internationella Cranet-studien. Under hösten 2021 genomfördes den senaste undersökningen. På denna sida presenterar vi nu de första resultaten av undersökningen. Ytterligare resultat publiceras efter hand som analyserna blir klara.

Vad är Cranet?

Cranet är världens största forskningsstudie om HR- och personalfrågor. Den genomförs ungefär vart femte år sedan starten 1989 med hjälp av en omfattande enkät i mer än 40 länder världen över. Enkäten riktar sig till HR-/personalchefer eller motsvarande i privata och offentliga orga­­ni­sationer med fler än 200 anställda. Enkäten berör områden som HR-arbetet i organisationen, rekrytering och bemanning, personalutveckling, löner och förmåner samt relationer och kommunikation med de anställda. Under 2021 undersöktes även hur pandemin påverkat HR-arbetet. 

Resultaten av enkäten används för forskning om personalarbete och human resource management (HRM) och dess utveckling såväl nationellt som internationellt. CGHRM medverkar också under perioden 2022-24 i ett forskningsprojekt med representanter för de övriga nordiska länderna kring frågan vad som utmärker HRM i Norden och hur detta utvecklas i relation till den övriga västvärlden.

En första presentation av resultaten

Ta del av en första presentation av resultaten i powerpointpresentationen som visades på seminariet 4 april 2022.

Bland resultaten går att nämna:

  • HR funktionen i Sverige har fortsatt ett stort inflytande i en internationell jämförelse
  • HR-funktionens ställning har stärkts till följd av pandemin men har också lett till en ökad arbetsbelastning för funktionen
  • Pandemin har lett till en omfattande digitalisering av HR-praktiker, dock inte så mycket när det gäller avancerad digitaliserat HRM såsom People Analytics och Algoritm/AI-baserat HRM.
  • Medianorganisationen i undersökningen har 535 anställda och 4,6 anställda i HR-funktionen vilket motsvarar ett genomsnitt på en HR-medarbetare per 115 anställda.
  • Personalchefer för de allra flesta organisation angav att produktiviteten i deras organisationer hade ökat eller varit oförändrad under pandemin.
  • Arbetsmiljö- och välbefinnandefrågorna har kommit alltmer i fokus under pandemiperioden, och detta kommer att ställa HR-funktionerna inför nya utmaningar.
Video (3:54)
Varför Cranet-enkäten? 5 minuter med Stefan Tengblad