Göteborgs universitet
Bild
dator

Cranet

CGHRM ansvarar för den svenska delen i den internationella Cranet-studien. Under 2021/2022 genomfördes den senaste undersökningen.

Vad är Cranet?

Cranet är världens största forskningsstudie om HR- och personalfrågor. Den genomförs ungefär vart femte år sedan starten 1989 med hjälp av en omfattande enkät i mer än 40 länder världen över. Enkäten riktar sig till HR-/personalchefer eller motsvarande i privata och offentliga orga­­ni­sationer med fler än 200 anställda. Enkäten berör områden som HR-arbetet i organisationen, rekrytering och bemanning, personalutveckling, löner och förmåner samt relationer och kommunikation med de anställda. Under 2021 undersöktes även hur pandemin påverkat HR-arbetet. 

Resultaten av enkäten används för forskning om personalarbete och human resource management (HRM) och dess utveckling såväl nationellt som internationellt. CGHRM medverkar också under perioden 2022-24 i ett forskningsprojekt med representanter för de övriga nordiska länderna kring frågan vad som utmärker HRM i Norden och hur detta utvecklas i relation till den övriga västvärlden.

Resultat

Ta del av en första presentation av resultaten i powerpointpresentationen som visades på seminariet 4 april 2022.

Bland resultaten går att nämna:

  • HR funktionen i Sverige har fortsatt ett stort inflytande i en internationell jämförelse
  • HR-funktionens ställning har stärkts till följd av pandemin men har också lett till en ökad arbetsbelastning för funktionen
  • Pandemin har lett till en omfattande digitalisering av HR-praktiker, dock inte så mycket när det gäller avancerad digitaliserat HRM såsom People Analytics och Algoritm/AI-baserat HRM.
  • Medianorganisationen i undersökningen har 535 anställda och 4,6 anställda i HR-funktionen vilket motsvarar ett genomsnitt på en HR-medarbetare per 115 anställda.
  • Personalchefer för de allra flesta organisation angav att produktiviteten i deras organisationer hade ökat eller varit oförändrad under pandemin.
  • Arbetsmiljö- och välbefinnandefrågorna har kommit alltmer i fokus under pandemiperioden, och detta kommer att ställa HR-funktionerna inför nya utmaningar.

Resultaten från undersökningen utvärderas just nu. Mer information om detta kommer löpande.

Video (53:27)
Seminariet 4/4 2022 om Cranet-resultaten 2021