Göteborgs universitet

Doktorander

CGHRM vill öka antalet aktiva forskare inom HRM för att stärka forskning och för att öka antalet HR-specialister med forskarutbildning. Doktorander bidrar till att bygga en miljö där även disputerade forskare vill tillhöra!

Doktorandprojekt: Ideal och praktik kring HRT

Doktorand Agneta Häll, med en lång karriär som personalvetare, personalchef och HR-konsult​

Undersöker genomförandet av Human Resource Transformation vid ett internationellt storföretag. Centrala frågeställningar:​

Hur fungerar HRT-modellen i praktiken?​

Förändring av HR-funktionens arbetsmetoder och yrkesstatus till följd av HRT​

Ideal och praktik kring HR Business Partners yrkesroll

 

Doktorandprojekt: Systemöverskridande förändring i samband med implementeringen av ett nytt vårdinformationssystem

Doktorand Mimmi Kheddache Jendeby, strateg inom VGR med fokus på frågor kopplade till organisationskultur.  Mimmi är samverkansdoktorand i arbetsvetenskap på 50% finansierat av VGR. Hennes avhandling kommer att undersöka viktiga aspekter av införandet av framtidens vårdinformationsmiljö inom Västra Götaland, primärt vilken roll implementeringen av ett nytt vårdsystem kan spela i en större systemöverskridande förändring samt hur man skapar förutsättningar för "change readiness" och motivation.

Doktorandprojekt: HR-funktionens bidrag till förändring, innovation och omställning

Doktorand Johanna Finnholm, som har bakgrund inom HR, senaste åren som HR strateg på Västra Götalandsregionens serviceförvaltning och tidigare på PostNords koncernpersonalstab. Magister från P-linjen och magister i undersökande journalistik.​

Projektet finansieras och understöds av Trafikverket.​

Doktorandprojekt: HR-funktionens bidrag till medarbetares välbefinnande

Doktorand Nazneen Rony har erfarenhet inom HR-divisioner inom bank- och telekombranschen.

Nazneens projekt undersöker medarbetares välbefinnande, som är ett bredare begrepp än bara trivsel och goda arbetsförhållanden, har fått en ökad betydelse i Sverige och utomlands under senare år. I detta avhandlingsprojekt studeras olika sätt som HR-funktionen kan bidra till medarbetares välbefinnande antingen direkt eller genom chefer med personalansvar. Projektet kommer på så sätt att kunna ge värdefull kunskap om hur det utifrån ett HR-perspektiv går att arbete med välbefinnandefrågorna och vad detta kan leda till för resultat.

Agneta Häll
Mimmi Kheddache Jendeby
Johanna Finnholm
NazneenRony