Göteborgs universitet
Bild
Hav och is i Arktis
Foto: Céline Heuzé
Länkstig

Processer på jordens yta

Inom forskningsområdet Processer på jordens yta studeras ekosystemvetenskap, geomorfologi, hydrogeologi och biogeokemi. Forskningen är också inriktad på förändring av marktäcke och markanvändning och landskapsprocesser. Våra studieområden är globala, men särskilt fokus finns på regioner med höga latituder och höga höjder, samt Sveriges städer, skogar och myrar.

Forskningsområden

Hållbar förvaltning av naturresurser är utan tvekan en av de största utmaningarna för vårt moderna samhälle. Vår nuvarande forskning är inriktad på förändringar i landskap och deras ekosystem under förändrad markanvändning och klimat. Vi studerar bland annat:

  • Glaciala landformer, på jorden och planeten Mars
  • Permafrostdynamik, på jorden och planeten Mars
  • Tundravegetationsförändring
  • Energi- och materiaflöde på landskapsnivå (hydrosfär och atmosfär)
  • Flöden av växthusgaser
  • Förändringar i torvmarker
  • Jordprocesser

Forskargrupper

Alpine and Polar Ecology at the University of Gothenburg (APE@GU)

Forskargruppen undersöker hur ekosystemen fungerar och påverkas av klimatförändringen - detta genom en kombination av långsiktiga experiment i fält och mer process-inriktade laboratorieexperiment.
TiIll forskargruppens hemsida
 

Biogeokemigruppen

Forskargruppen studerar omsättning av näringsämnen i terrestra ekosystem, som förekommer i mark-, växt- och mikrobiologisystem. Fokus är på bruttodynamik av kväve och fosfor, samt produktion av biogena växthusgaser.
Till forskargruppen Biogeokemis hemsida

 

Bild
En forskare undersöker ett vattenprov i ett laboratorium.
Philipp Wanner forskar om föroreningar i grundvatten.
Foto: Malin Arnesson

 

Hydrogeologigruppen

Forskargruppen deltar i grundläggande forskning och undervisning inom hydrogeologi, hydrogeologiska föroreningar och hydrogeokemi. Det finns två huvudsakliga forskningsämnen inom gruppen: färskvattenresurser under förändrade miljö- och klimatförhållanden och beteendet hos föroreningar i underytan.
Läs mer på Hydrogeologigruppens hemsida
 

Regionalklimatgruppen

Regionalklimatgruppen (RCG) studerar klimat och klimatförändringar på regional till global skala. RCG har en unik profil inom den svenska klimatforskningen och är en internationellt erkänd forskargrupp inom områdena statistisk klimatanalys och paleoklimat.
Till forskargruppens hemsida

Forskare i fältarbete i naturen
Tobias Rütting forskar om biogeokemiska processer och utsläpp av växthusgaser.

Våra forskningsfinansiärer och samarbeten

Våra forskningsprojekt finansieras huvudsakligen av Vetenskapsrådet, Formas, Rymdstyrelsen, STINT, Horizon 2020,  BECC och MERGE.

Våra forskningsmetoder

Studier inom området genomförs bland annat genom långsiktiga experiment i fält,  processinriktade laboratorieexperiment,  klimatmodeller och fjärranalys. 

Forskning för hållbar utveckling

Vår forskning bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna och #14 Hav och marina resurser.

Foto: United Nations Development Programme