Göteborgs universitet
Bild
Vy över bergskedja i Tibet - den tredje polen
Vi forskar bland annat om regioner med höga latituder. Institutionens forskning om ökade variationer i klimatet vid den tibetanska platån - tredje polen - är världsledande.
Foto: Zhangwei Ding_CreativeCommons
Länkstig

Klimat och klimatförändring

När vi människor nyttjar jordens resurser, använder fossila bränslen och transportmedel, producerar och konsumerar varor får det konsekvenser för klimatet. Men på vilka sätt påverkar klimatförändringen jorden, samhället och staden? Vad kan vi lära av historiska klimatvariationer?

Människans påverkan på klimatet är utan tvekan en av de största utmaningarna för vårt moderna samhälle. Inom forskningsområdet Klimat och klimatförändring försöker våra forskare förstå hur naturliga processer och mänskligt or­sakade faktorer inverkar på klimatsystemet och vilka åtgärder som kan motverka klimatförändringar för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Våra forskare intresserar sig också för hur samspelet mellan natur, klimat, samhälle och människa ter sig. Detta omfattar det tidigare, nuvarande och framtida klimatet, från enskilda träd till globala strömmar, men även klimatförändringens effekter på stadsmiljö, ekosystem och vattenresurser. Såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga frågeställningar används för att undersöka detta. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt regioner på höga latituder och höjdlägen, inklusive Arktis, Antarktis och den tredje polen.

Bild
Forskare på fjället i fältarbete
Foto: Mats Björkman

Forskningsområden

Inom forskningsområdet Klimat och klimatförändring studerar forskarna bland annat:

 • Rekonstruktion av paleoklimatet
 • Klimatets effekter på vattencykler, ekosystem och biologisk mångfald
 • Regionalt och lokalt klimat
 • Trädringsforskning
 • Nedskalning av klimatförändringsscenarier
 • Klimatmodellering
 • Stadsklimat och klimatplanering
 • Förändring av havsisen i Antarktis
 • Permafrost
 • Regioner med höga latituder och höga höjder; Arktis och Antarktis och tredje polen (Tibetanska platån och dess omgivande bergsområden)
Bild
Biogeokemi

Våra forskargrupper

Regionalklimatgruppen

Regionalklimatgruppen (RCG) studerar klimat och klimatförändringar på regional till global skala. RCG har en unik profil inom den svenska klimatforskningen och är en internationellt erkänd forskargrupp inom områdena statistisk klimatanalys och paleoklimat.
Till forskargruppens hemsida
 

Alpine and Polar Ecology at the University of Gothenburg (APE@GU)

Forskargruppen undersöker hur ekosystemen fungerar och påverkas av klimatförändringen - detta genom en kombination av långsiktiga experiment i fält och mer process-inriktade laboratorieexperiment.
TiIll forskargruppens hemsida
 

Biogeokemigruppen

Forskargruppen studerar omsättning av näringsämnen i terrestra ekosystem, som förekommer i mark-, växt- och mikrobiologisystem. Fokus är på bruttodynamik av kväve och fosfor, samt produktion av biogena växthusgaser.
Till forskargruppen Biogeokemis hemsida
 

Göteborgs universitetslaboratorium för dendrokronologi (GULD)

Forskargruppens studier kombinerar kunskaperna från forskargruppen Regional Climate Group och GULD. Det inkluderar studier av cirkulationsmönster från observationer och proxies, eller användning av klimatmodeller, trädringsdata och kalkalger i paleoklimatforskning.
Till forskargruppens hemsida

 

Stadsklimatgruppen

Forskaruppen studerar bland annat hur bebyggelse, grönstruktur och markanvändning påverkar det lokala klimatet, luftkvaliteten och den den upplevda temperaturen i urbana miljöer. Forskningen handla också om biometeorologi inklusive mänsklig komfort, och klimatförändringens effekter på värmeböljor och stadsturism.
Till forskargruppens hemsida

Bild
Vy över Göteborgs hamninlopp
Foto: Per Pixel Petersson

Våra forskningsfinansiärer och samarbeten

Våra forskare har omfattande samverkan med nationella och internationella forskarnätverk. Vi  samarbetar med näringsliv, organisationer och myndigheter på såväl global som lokal nivå.

Finansieringen av forskningsprojekten inom området Klimat och klimatförändring kommer främst från Vetenskapsrådet, Formas, Rymdstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, VINNOVA, STINT, MERGE, BECC, och EU.

Våra forskningsmetoder

För att genomföra sina studier använder våra forskare bland annat analys av fältmätningar, GIS, instrumentella data, enkäter, intervjuer, fokusgrupper satellitdata, paleoklimatiska proxyregister, i kombination med simulering av globala/regionala/lokala klimatmodeller.

Forskning för hållbar utveckling

Vår forskning bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.