Bild
Drönarbild över Vissatvuopmi palsmyr
Foto: Mats Olvmo
Länkstig

Hotade subarktiska palsmyrar: Ett interdisciplinärt projekt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

De unika och känsliga palsmyrarna har minskat kraftigt i utbredning till följd av den globala uppvärmningen. Nedbrytningen förväntas fortsätta, troligen i en allt högre takt än idag, med betydande miljömässiga och socioekonomiska effekter som följd. Till exempel leder nedbrytningen och tinandet av permafrosten till att utsläppen av växthusgasen metan ökar och att viktiga livsmiljöer för växter och djur försvinner. Syftet med detta interdisciplinära projekt är att genom ökad kunskap och fördjupad förståelse för de komplexa och delvis okända nedbrytningsprocesserna ta fram modell för att prognosticera framtida palsutbredning och tinandet av permafrost i subarktisk under olika klimatscenarier. Projektet använder sig av geospatial data (drönare, satelliter, markradar), mikrostrukturanalyser av permafrosten, gasflux mätningar, och klimatdata.

Projektet har bedrivits under flera år av forskares och deras ledning av studentprojekt på masters- och kandidatnivå.