Göteborgs universitet
Bild
Stort grönt skogsområde vy från ovan
Foto: iStock
Länkstig

Vårt miljöarbete

Verksamheten vid Institutionen för geovetenskaper är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vi arbetar systematiskt för att minska negativ miljöpåverkan. Göteborgs universitet står bakom det så kallade Klimatramverket; ett initiativ av universitet och högskolor att bidra till klimatomställningen.

Kärnan i vår verksamhet

Klimat- och hållbarhetsfrågor är naturligt integrerade i Institutionen för geovetenskapers forskning och undervisning. Med våra vetenskapliga studier och utbildningsprogram gör vi avtryck i samhällsutvecklingen när vi bidrar med kunskap om och lösningar på angelägna globala utmaningar som klimatförändring, hållbar stadsutveckling och grön omställning. 

Vi forskar om klimat, hållbarhet och jordens naturresurser

Syftet med vår forskning är att få mer kunskap om hur både naturliga processer och mänskligt or­sakade faktorer inverkar på jorden och klimatsystemet - och vilka åtgärder som bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi samlar våra starka forskningsområden runt tre teman:  ”Klimat och klimatförändring”, ”Geosfären” och ”Processer på jordens yta”.

Under flera år har Institutionen för geovetenskaper bidragit till FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC. Den internationellt erkände klimatforskaren Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och innehavare av August Röhss professur i geografi, är en av de samordnande huvudförfattarna till IPCC:s rapporter om klimat och klimatförändring. I IPCC:s rapporter sammanställs det vetenskapliga kunskapsläget i syfte att ge underlag för beslutsfattare vad gäller klimat- och hållbarhetsmål.  

Vi utbildar om jordens processer

Vi utbildar studenter som blir experter på jordens processer och människans samspel med naturen. På kandidat- och masterprogrammen i geovetenskap respektive geografi får våra studenter verktyg för att konkret bidra till FN:s hållbarhetsmål. Klimatpåverkan, hållbar stadsutveckling och vägar framåt för samhällets gröna omställning är eftertraktade kunskaper som våra studenter tar med sig ut i arbetslivet för att tackla globala utmaningar.

Studera hållbar utveckling hos oss - Institutionen för geovetenskaper